Р Е Ш Е Н И Е

 

№71

22.02.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  І кас. състав в открито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                 ТЕОДОРА МИЛЕВА

         

   При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Милева к.а.х.д.№30/2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба на КРС  срещу решение № 518/24.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. №1188/2016 г. по описа на РС - Добрич, с което е отменено наказателно постановление №100/15.07.2016 г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Жалбоподателят счита решението на ДРС за постановено в нарушение на закона. Релевират се доводи, че при издаване на АУАН и НП са спазени изискванията на чл.42, ал.1, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, тъй като ясно е посочена нарушената законова разпоредба – чл.44, ал.1 от Общите изисквания, както и санкционната норма, под която е подведена отговорността на нарушителя – чл.326 от ЗЕС. Сочи се, че посочената от първоинстанционния съд за нарушена норма – чл.73 от ЗЕС не е относима към описаното административно нарушение и самата тя не въвежда задължение за предприятието, тя единствено делегира правомощия на КРС да приема общи изисквания. Поради което и се счита, че при издаване на НП не са допуснати процесуални нарушения. Моли се да се отмени решението и да се потвърди наказателното постановление.

   Ответникът – „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД, чрез своя процесуален представител адв. Павел Атанасов оспорва жалбата и моли решението на районния съд да бъде оставено в сила. По делото е приложено и писмено становище от ответника с подробно изложени аргументи за незаконосъобразност на наказателното постановление.

   Представителят на ДОП счита, че касационната жалба е неоснователна  и решението на районния съд като  правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

   Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

   Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна.  

   С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление №100/15.07.2016 г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “ДОБРУДЖА КАБЕЛ” ЕООД, гр. Добрич е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.326 от ЗЕС,  във вр. с чл.44, ал.1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения /Общите изисквания/. За да постанови този резултат, районният съд е приел, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство. Възприел е изцяло фактическата обстановка, описана в акта и в НП, въз основа на която е стигнал до извода, че извършването на нарушението и неговото авторство са безспорно доказани. Отхвърлил е всички възражения на жалбоподателя с подробни мотиви по всяко едно от възраженията.  За да отмени наказателното постановление обаче въззивният съд е приел, че нарушението, което е извършило дружеството е следвало да бъде подведено под хипотезата на чл.73, ал.1 от ЗЕС във връзка с чл.44, ал.1 от Общите изисквания, а не да се посочва само санкционната разпоредба – чл.326 от ЗЕС, поради което е приел, че НП не е съобразено с материалния закон. Районният съд е счел също, че в диспозитива на НП следва да се изпише цялото наименование на нарушения нормативен акт, а не както е посочено само Общите изисквания. Поради горното и е отменил наказателното постановление.

Решението е валидно и допустимо, но постановено при неправилно приложение на закона. Макар и при правилно установена фактическа обстановка, изводите на първостепенния съд по правото, в частта относно приетото нарушение на материалния закон не съответстват на приложимия закон и не се споделят от настоящия състав.

С обжалваното наказателно постановление е вменено нарушение на дружеството, че при сключване на договор между „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД гр. Добрич и Божидар Иванов Петков за предоставяне на услуга – разпространение и предоставяне на телевизионни програми, в договора не е оформено място за полагане на подписа на абоната, съобразно образеца, съгл. приложение №6 към чл.44 от Общите изисквания. Съгл. посочения член от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, предприятията оформят мястото, определено за полагане на подписа на абоната, съобразно образец, съгл. приложение 6. Видно от приложението в договора следва да е изписано „Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и приложимите общи условия на предприятието“. Именно това изискване не е спазено, видно и от самия договор, приложен по делото. Т.е. спор няма по делото, дали е извършено нарушението или не. В НП е посочена като нарушена разпоредбата на чл.326 от ЗЕС във връзка с чл.44, ал.1 от Общите изисквания.  Съгл. чл.326 от ЗЕС, „Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги след подаване на уведомление по чл. 66, което наруши някое от общите изисквания по чл. 73 и/или специфични задължения, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв.“. Текстът на чл.326 от ЗЕС визира именно нарушения на някое от общите изисквания по чл.73 от ЗЕС. Но самият чл.73 от ЗЕС не въвежда някакви задължения на предприятието, то е длъжно да спазва общите изисквания и именно поради това като нарушена норма в НП е посочен чл.44, ал.1 от Общите изисквания. С оглед на горното, настоящият състав приема, че правната квалификация на деянието е правилна, като са посочени нарушената разпоредба и санкционната норма, предвиждаща съответното наказание.

Доколкото се приема от първоинстанционния съд, че е следвало в диспозитива на НП да е посочено цялото наименование на нормативния акт, това принципно се споделя от настоящият състав, но с оглед обстоятелството, че в обстоятелствената част на НП е изписано цялото наименование, настоящият съдебен състав намира, че не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което от своя страна да е нарушило правото на защита на наказаното лице.

             Съобразно горното съдът намира, че НП се явява законосъобразно и обосновано, и като е отменил същото ДРС е постановил неправилно решение, което трябва да се отмени, а вместо него, да се постанови друго от настоящия състав, с което процесното НП се потвърди.            

               Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл второ и чл.222, ал.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд Добрич, І кас. състав

 

             Р      Е      Ш      И      :

 

   ОТМЕНЯ Решение №518/24.11.2016 г., постановено по нахд №1188 по описа за 2016  на Районен съд гр. Добрич, като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №100/15.07.2016 г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

                                                                                 2.