Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ……...

град Добрич,……….2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на седми март две хиляди и седемнадесета  година І касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря И.    Д. разгледа докладваното от съдия М.Георгиева КАД № 25/2017 год. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ АПК и е образувано по касационна жалба от ЕТ “Спектър експрес-Д.Р.” ЕИК 203485692, представлявано от управителя Д.А.Р., подадена чрез  адвокат Р.С., срещу Решение №105/29.11.2016 год. по н.а.х.д. №233/ 2016 год. на РС-Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08 -0803212/168 от 18.07.2016г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич. С наказателното постановление за допуснато от касатора нарушение по чл. 62 ал. 1 във вр. с чл. 1 ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/ на основание чл. 416 ал.5 във връзка с чл. 414 ал. 3 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

          В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението,поради противоречие с материалния закон. Възразява се срещу приетото от съда,че са налице трудови правоотношения и се настоява,че в случая са налице облигационни такива. В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител - адв.С.,  поддържа жалбата и моли за отмяна на първо- инстанционното решение  на основанията, подробно изложени в жалбата.

          Ответникът, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ДОП счита, че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

          С обжалваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 08 -0803212/168 от 18.07.2016г. Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич, с което за допуснато от касатора нарушение по чл. 62 ал. 1 във вр. с чл. 1 ал. 2 от Кодекса на труда  на основание чл. 416 ал.5 във връзка с чл. 414 ал. 3 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. Приел е, че в административното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да съставлява основание за отмяна на атакуваното постановление. Същото е издадено от компетентен орган, въз основа на установената от него фактическа обстановка и въз основа на редовно съставен АУАН, който по силата на чл.416,ал.1 от КТ има доказателствена сила до доказване на противното. Този извод на съда се споделя изцяло от настоящия състав.АУАН е съставен в съответствие с изискванията на чл. 42 от ЗАНН. В него е описана подробно фактическата обстановка по установяване на нарушението.Указано е,че  база за съставянето му е и  протокол за проверка,декларация от Ерджан М., граждански договор и ведомост за граждански договори. АУАН е съставен на 12. 07. 2016 г. и е предявен надлежно. Наказателното постановление също е издадено при спазване императивните разпоредби на чл. 57 от ЗАНН и  е постановено от компетентен орган.

          Несъстоятелни са доводите на касатора за неправилно приложение на материалния закон от решаващия съд. Наложената и съответно потвърдена от съда санкция е за нарушение разпоредбата на чл. 62 ал. 1 КТ, съгласно която трудовият договор се сключва между работника и работодателя в писмена форма. По делото е установено по безспорен начин, че лицето Е.А.М. е заварен на строителен обект –строеж на къща за гости в с. Тюленово, община Шабла, извършван от “Спектър експрес-Д.Р.” ЕТ като общ работник в строителството с определени работно място, трудова функция и с уговорено възнаграждение   в размер на 120лв. т. е.,престирало е работна сила. Едноличният търговец в качеството си на работодател е приел на работа лицето, на 17.06.2016 г.,без да е изпълнил задължението си да сключи с него писмен трудов договор. Съдът е анализирал в тази насока показанията на разпитаните свидетели, вкл. и на св. и И. и ги е кредитирал изцяло като фактически и логически обосновани. Те лично са възприели,как завареният на обекта М. е престирал работна сила. Съдът е цитирал саморъчно попълнената от него декларация, в която същият е написал,че има фиксирано работно време,но не е подписвал и получавал трудов договор. Съдът е преценил, че отношенията между търговеца  и лицето са трудови и е следвало да бъдат оформени като такива. За извода си решаващиият съд е изложил подробно съображения.Изброил е видовете граждански договори по ЗЗД и ТЗ, като е описал съществената между тях и трудовия договор разлика а именно: определено работно време и работно място, задължителни за трудовия договор. Изводът на решаващият съд е правилен.Правилна е преценката на съда,че   приложения по делото граждански договор  прикрива трудови правоотношения. В него не е уговорено извършването на конкретна работа извън обекта и без контрола на работодателя. И това е така,защото  е уговорено възнаграждение от 120 лева, без оглед на обема на изхвърлените отпадъци. Отделно от това, по делото са приложени ведомости за граждански договори, а по ведомост се изплащат трудови възнаграждения,а не такива по граждански договори.

           Неоснователни са и другите възражения в касационната жалба,които се свеждат до това,че дейността по почистване на строителните отпадъци е самостоятелен вид дейност,която може да се изпълнява от външни изпълнители, преценката за което е изцяло на търговеца.Подробно в жалбата се сочат дефиниции за понятието строителен отпадък, който се измерва в кубически метри,както и аргументи за правото на възложителя на строежа по негова преценка да определи отношенията с лицата,почистващи строителните отпадъци. В процесния граждански договор обаче, липсва определяне на количеството отпадък въобще, а не само в мерната единица.  Във връзка с това, правилно съдът не е кредитирал приложения по делото граждански договор като доказателство за характера на съществуващото правоотношение, тъй като този характер се определя от признаците, на които отговаря, а не от подписания граждански договор. Трудови са отношенията по предоставянето на работната сила и полагането на наемния труд по трудово правоотношение.Като се изхожда от функцията на Кодекса на труда, целяща сигурност в отношенията между страните,работник или служите и работодател, неизменно,всеки трудов договор трябва да бъде сключен задължително в писмена форма и то преди постъпване на работника на работа. Изискването за писмената форма на трудовия договор е адресирано преди всичко към работодателя, защото той е страната, длъжна да оформи постигнатото съгласие между двете страни в надлежната писмена форма.Предвид това, нарушаването на задължението,води до административно наказателна отговорност,както правилно е преценил и наказващият орган.

          С оглед изложеното, Каварненския районен съд е постановил  едно правилно и законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено.

          Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 пр.  първо АПК,

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/ 29.11. 2016 год.,постановено по н.а.х. дело  № 233/ 2016 год. на РС-Каварна.

          Решението е окончателно. 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2.