Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 13. 03. 2017 год.

 

 

 

Административен съд-Добрич, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на седми март две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

                                                                                            

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Виолета Великова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 21/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на К.К.П., ЕГН ********** *** против решение № 520/ 25. 11. 2016 год. по НАХД № 1036/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е изменено наказателно постановление № 16-0851-000801/ 26. 05. 2016 год. на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000. 00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца и на осн. Наредба Iз-2539 на МВР са отнети общо 10 контролни точки, като наказанието лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца е намалено на 8 месеца. 

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че от страна на районния съд не са отчетени всички смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно, че жалбоподателят не е бил санкциониран за  друго подобно нарушение и че лекият автомобил му е необходим във връзка с отглеждането на децата му. Претендира отмяна на решението на районния съд и определяне на наказанието в минималния размер, предвиден в закона. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от К.К.П., ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № 16-0851-000801/ 26. 05. 2016 год. на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000. 00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца и на осн. Наредба Iз-2539 на МВР са отнети общо 10 контролни точки

 Районният съд е приел за установено, че на 21. 02. 2016 год. около 2. 26 часа в гр. Добрич на бул. “25 септември” в близост до ПБЗН в посока пл. Тракийски жалбоподателят като водач на лек автомобил “Волво С80” с рег. № ТХ 8827 ХК при извършена проверка с техническо средство Алкотест 7510 Дрегер с инв.ARDN 0077 цифровият индикатор отчел 1. 23 промила наличие на алкохол в издишания от жалбоподателя въздух. Бил издаден талон за медицинско изследване, вследствие на което е установено наличие на алкохол в кръвта 0. 99 промила. Издаден бил АУАН, въз основа на който е издадено наказателно постановление, предмет на въззивното производство. Районният съд е приел, че в административно наказателното производство не са допуснати нарушения на административно производствените правила, че нарушението, вменено с процесния АУАН е извършено. Съдът е приел че наложеното наказание в частта му относно лишаване на жалбоподателя от право да управлява МПС е завишено, поради което с решението си е намалил същото от 12 месеца на 8 месеца. В останалата си част е потвърдил наказателното постановление.

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. Съдът счита за неоснователно касационното възражение на жалбоподателя, че наложеното наказание е явно несправедливо и не съответства на тежестта на допуснатото нарушение. Установеното съдържание на алкохол в кръвта на жалбоподателя е 0. 99 промила, поради което наложената с въззивното решение санкция в размер на 8 месеца лишаване от управление на МПС е обоснована. Касационният състав счита, че решението на районния съд по отношение наложеното наказание “глоба” в размер на 1 000 лв. е материално законосъобразно и също е в съответствие с тежестта на конкретното нарушение.

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 520/ 25. 11. 2016 год. по НАХД № 1036/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….