Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

111 /15.03.2017 год., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав :                                                            

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА  

                                                                              ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря И.Д. изслуша докладваното от съдия С. Сандева КАД № 20/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Митница – Варна срещу решение № 166/08.11.2016 год., постановено по нахд № 247/2016 год. по описа на РС – Балчик В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 171/2016/21.06.2016г., издадено от началника на Митница – Варна, в частта, в която на И.В.Б. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева за извършено административно нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС. С доводи за неправилност на съдебното решение се иска то да бъде отменено и да бъде постановено друго по същество, с което да се потвърди наказателното постановление. Изразява се несъгласие с изводите на съда, че обжалваното НП е издадено след изтичане на предвидения в закона срок, тъй като спирането на административнонаказателното производство не е станало при наличието на законовите предпоставки за това. Сочи се, че в материалите по делото са налице достатъчно доказателства за предприетото щателно издирване на нарушителя и спирането на производството е в пълно съответствие с разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, поради което неправилно районният съд се е позовал на разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН, без да отчете периода на спиране на производството.       

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея.    

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че касационната жалба е основателна. Твърди, че неправилно и в противоречие с данните по делото районният съд е приел, че не са налице предпоставките за спиране на административнонаказателното производство, тъй като не е проведено щателно издирване на нарушителя. Иска отмяна на решението на съда и потвърждаване на НП.      

За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С процесното наказателно постановление И.В.Б. *** е наказан за това, че на 12.03.2013г. в района на гр.Балчик, на главен път Е – 87, в близост до бензиностанция „Лафи“, в багажника на лек автомобил марка БМВ с рег. № ОВ 6743 ВВ, превозва тютюневи изделия, съставляващи цигари марка “MY WAY GOLD” – 60 кутии/1200 къса, с надпис върху кутиите “Duty Free Sales Only”, с което е извършил нарушение на чл.123, ал.6 от ЗАДС. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че административнонаказателното производство не е било надлежно спряно по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН, поради което НП е издадено след изтичане на шестмесечния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Приел е, че от доказателствата по делото не може да се направи обоснован правен извод, че е налице щателно издирване на нарушителя, за да се пристъпи към спиране на производството на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН. Изложил е мотиви, че издаването на НП след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, без да е налице хипотезата на чл.43, ал.6 от ЗАНН е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната му само на това основание, в какъвто смисъл е постановил и решението си.

Настоящата касационна инстанция споделя изцяло тези изводи на съда.  

            Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. Спиране на производството е допустимо от закона само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице категорични данни, че въпреки щателното издирване той не е намерен. В случая правилно и законосъобразно районният съд е приел, че административнонаказателното производство не е надлежно спряно по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН, тъй като в приложената по делото административнонаказателна преписка не се съдържат доказателства, които да обосноват подобен извод. Видно от данните по делото, до спирането на административнонаказателното производство е предприето само едно единствено действие по връчване на АУАН чрез кмета на община гр.Луковит.  Екземплярите от акта са върнати в цялост с отметка, че лицето не е намерено на посочения адрес, като по данни на членовете на семейството е извън пределите на страната. В придружителното писмо на кмета на общината липсват данни колко пъти е бил посетен адресът и кое конкретно лице е дало информацията за отсъствието на нарушителя от страната, с оглед на което следва да се приеме, че общинската администрация не е проявила необходимата процесуална активност за връчване на АУАН съгласно изискванията на чл.43, ал.4 от ЗАНН. От страна на актосъставителя не са предприети никакви други процесуални действия за установяване на соченото за нарушител лице и съответно за предявяване и подписване на акта. Не е направено никакво усилие да бъдат установени постоянният и настоящият адрес на това лице, за да му бъде изпратен и съответно предявен и връчен АУАН на някой от тези адреси. Действително актосъставителят е поискал съдействие и от РУ – Луковит, при което нарушителят пак не е открит на адреса, но това е станало преди съставянето на акта в негово отсъствие и е без правно значение за приложението на чл.43, ал.6 от ЗАНН. При това положение правилно и законосъобразно районният съд е приел, че не са извършени всички необходими действия за щателното издирване на нарушителя, поради което не са налице предпоставките за спиране на производството по чл.43, ал.6 от ЗАНН и НП е издадено извън законоустановения 6-месечен срок от съставянето на акта. Изтичането на срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН погасява възможността да бъдат реализирани всички правомощия на АНО по административнонаказателното правоотношение и нарушаването на това изискване е абсолютно основание за отмяна на НП, както правилно е преценил и районният съд.        

          С оглед на изложеното настоящият касационен състав счита, че решението на БРС в обжалваната му част е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Не е налице касационно отменително основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което същото следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

          Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                                        Р  Е  Ш  И:

 

        ОСТАВЯ В СИЛА решение № 166/08.11.2016 год., постановено по нахд № 247/2016 год. по описа на РС – Балчик В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 171/2016/21.06.2016г., издадено от началника на Митница – Варна, в частта, в която на И.В.Б. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева за извършено административно нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС.

            В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ решението е влязло в сила.   

            РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

 

                                                                                     2…………………….