Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 28. 02. 2017 год.

 

 

 

 

Административен съд-Добрич, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи февруари две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Златко Тодоров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 11/ 2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.Х.А., ЕГН ********** със съдебен адрес *** чрез адв. И. Д., редовно упълномощена, против решение № 532/ 30. 11. 2016 год. по НАХД № 1118/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-001263/ 26. 07. 2016 год. на Началника на Сектор “ПП” към ОД на МВР, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя е наложено административно наказание  “глоба” в размер на 400. 00 лв. на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ за извършено нарушение на същата разпоредба от КЗ..

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Сочи, че районният съд не е взел предвид, че в издаденото наказателно постановление неправилно е посочено мястото на нарушението. В обжалваното наказателно постановление като място на нарушението е посочено  “в община Добричка на път втори клас № 97 на около 50 м. след кръстовището с бул. “ 25 септември” посока “Кобаклъка”. Бул. “ 25 септември” не се намира в община Добричка, а е включен в границите на Община Добрич съгласно заповед № 1301/ 16. 11. 2015 год. на Кмета на Община Добрич. Точното описание на мястото на извършване на нарушението е един от реквизитите на АУАН и на наказателното постановление съгласно изискването на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Това изискване в конкретния случай не е спазено, поради което издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно. Претендира отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. Претендира присъждане на съдебни разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от Г.Х.А., ЕГН ********** със съдебен адрес *** чрез адв. И. Д., редовно упълномощена против наказателно постановление № 16-0851-001263/ 26. 07. 2016 год. на Началника на Сектор “ПП” към ОД на МВР, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя е наложено административно наказание  “глоба” в размер на 400. 00 лв. на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ за извършено нарушение на същата разпоредба от КЗ..

  Жалбата е отхвърлена и наказателното постановление е потвърдено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че на 28. 06. 2016 год. около 15. 00 ч. жалбоподателят в общ. Добричка на път втори клас № 97, на около 50 м. след кръстовището бул. “25 септември” посока местност “Кобаклъка” е управлявал верижен багер с рег. № ТХ 06994 АК, собственост на “ФРЕШ МАРКЕТ” ЕООД без валидно сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Съдът е обосновал този си извод въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели-служители в сектор “ПП” към ОД на МВР-Добрич, които са били очевидци на нарушението. Съдът е приел, че самоходната машина-верижен багер попада в обхвата на ППС, които подлежат на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” по силата на чл. 481, ал. 1 от КЗ. Приел е, че в хода на административнонаказателното производство не са представени доказателства, удостоверяващи сключването на задължителна застраховка. Съдът не е уважил възражението на защитата относно липсата на конкретизация на мястото на нарушението, като е приел, че в АУАН и в НП то е точно определено, като е приел, че бул. “ 25 септември” продължава и към индустриалната част в посока гр. Варна, като намиращите се там сгради се водят на бул. “ 25 септември”.Основавайки се на тези свои изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил изцяло.

 Настоящият състав възприема становището на въззивния съд. Не се споделя становището на касатора, че мястото на нарушението е погрешно посочено в АУАН и в наказателното постановление, тъй като бул. “ 25 септември” е в границите на Община Добрич, а не в границите на община Добричка, която е посочена при описанието на мястото на нарушението от страна на административно-наказващия орган. В АУАН и в НП мястото на нарушението е описано по следния начин: “в община Добричка на път втори клас № 97 на около 50 м. след кръстовището с бул. “ 25 септември” посока “Кобаклъка”. Твърдението на касатора, че мястото на нарушението се намира в община Добрич, а не в община Добричка не е доказано както във въззивното, така и в касационното производство. Представената пред касационната инстанция заповед № 1301/ 16. 11. 2015 год. на Кмета на Община Добрич не подкрепя твърдението на касатора, тъй като в нея границите на Община Добрич са посочени като очертани от околовръстния път на града. Мястото на нарушението съгласно наказателното постановление се намира на около 50 м. след кръстовището с бул “ 25 септември”, което не изключва същото да попада извън околовръстния път на града, т.е. в границите на община Добричка, така, както е посочено в процесното наказателно постановление. Дори и да се приеме, че мястото на нарушението не попада в община Добричка, а в община Добрич това обстоятелство не опорочава издаденото наказателно постановление, тъй като изразът “в община Добричка”, използван в наказателното постановление служи като допълнителен критерий при обозначаване на мястото на нарушение и има второстепенно значение при описанието на същото. С оглед тези съображения касационният състав счита, че жалбата е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

  При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба. Първоинстанционният съд се е съобразил и с материалния закон потвърждавайки издаденото наказателно постановление.

С оглед изхода на спора искането на касатора за присъждане на съдебни разноски за касационната инстанция е неоснователно. Същото е неоснователно и на осн. ТР № 2/ 3. 06. 2009 год. на ВАС, съгласно което административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 532/ 30. 11. 2016 год. по НАХД № 1118/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

ОТХВЪРЛЯ искането на Г.Х.А., ЕГН ********** със съдебен адрес *** чрез адв. И. Д. за присъждане на разноски за касационната инстанция.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….