Р Е Ш Е Н И Е

 

 

74/24.02.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

               ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм.д. № 10/ 2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от П.Г.П. ***  срещу Решение №99/04.11.2016 год., постановено по нахд144/2016 год. на РС гр. Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление №02-24/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от касатора на  чл.17, ал.12, т.1 и т.2  от ЗРА   е наложена на осн. чл.56, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1 500 лева,  на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ и на осн.чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева.

В касационната жалба се твърди, че първоинстанционния съд е проверил достоверността на доказателствата едностранчиво, като е опорочил изграждането на вътрешното убеждение и това е довело до неразкриване на обективната истина.Оспорва се извършването на нарушение от страна на касатора и обстойно се прави прочит на събраните гласни доказателства пред районния съд. Твърди се, че фактическата обстановка не е еднозначна, както е приел районния съд и поради това е постановил едно неправилно решение. Излагат се съображения за нарушение на чл.6 от ЕКЗПЧОС. Моли, да се отмени решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з., процесуалният представител на касационния жалбоподател адв. и.к. – ВАК поддържа подадената жалба и подаденото писмено становище.

Ответната страна – ИАРА гр. Бургас, чрез своя процесуален представител юриск. Е.И., счита жалбата за неоснователна. Подробни съображения са изложени в представения по делото писмен отговор.

           Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна. Авторството е безспорно доказано, поради което и моли да се потвърди решението на Каварненския районен съд.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

         С обжалваното решение районният съд е потвърди Наказателно постановление №02-24/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от касатора на  чл.17, ал.12, т.1 и т.2  от ЗРА   е наложена на осн. чл.56, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1 500 лева,  на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ и на осн.чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева., за това че  на 11.05.2016 г. в 17,30 часа, на къмпинг „Шабла“ с GPS …, в района на Черно море, П.Г.П., в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950, извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“ – 271,320 кг, претеглена със служебна везна №002879/10 и ролетка №813/29.02.2016 г., без да притежава специално разрешително за квотиран вид риба „калкан“ за 2016 г, с което е нарушил чл.17, ал.12, т.1 и т.2 от ЗРА. Указано е в НП, че за виновно извършеното нарушение е съставен Акт по ЗАНН №А 0017314 от 12.05.2016 г.

       Решаващият съд е подложил на цялостна проверка атакуваното наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното наказание като е установил, че в административно наказателното производство няма допуснати съществени процесуални нарушения. Изложил е подробни съображения и е обсъдил доказателствата, приложени в АНП и всички наведени от жалбоподателя основания,  като е достигнал до извода, че безспорно е извършено от наказаното лице вмененото му нарушение. Мотивирал се е защо не е кредитирал показанията на свидетеля Добрин Гамалов, като в тази връзка дори е сезирал компетентия орган РП Каварна, за извършено от същия престъпление по чл.290 НК. Коментирал е и наложената санкция, както и е посочил доводи, защо не са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН. С оглед на горните мотиви, първоинстанционният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

 

         Настоящият състав напълно възприема направените изводи от въззивния съд. Фактическите и правни изводи на съда кореспондират напълно с доказателствата по делото и са в съответствие със закона.

         Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че решението на съда е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Районният съд е преценил внимателно и задълбочено всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административнонаказателната отговорност на нарушителя. От обстоятелството, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не може да се направи извод в смисъл, че решението е незаконосъобразно и постановено при неизяснена фактическа обстановка.

          В касационната жалба и в допълнително постъпилата молба единственото което се навежда е, че съдът е бил пристрастен и предубеден. Според настящият съдебен състав това са голословни твърдения, неподкрепени с никакви доказателства, поради което и като такива са неоснователни.

          При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основания отмяна, обезсилване или обявяване на нищожност.

          С оглед изложеното, административният съд следва да остави в сила решението на районния съд като постановено при липса на съществено нарушение на съдопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и обосновано.

   Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99/04.11.2016 год. по нахд144/2016 год. на Районен съд гр. Каварна.

            Решението е окончателно.           

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.