Р Е Ш Е Н И Е

 

88 / 28.02.2017 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

               ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм.д. № 9/ 2017 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от П.Г.П. ***  срещу Решение №100/04.11.2016 год., постановено по нахд145/2016 год. на РС гр. Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление №02-25/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от касатора на  чл.32, ал.1, т.1 от ЗРА – Приложение №1, б.“в“ и Заповед №РД 09-217/15.04.2016 г., т.1 и т.2, издадена от Министъра на Земеделието и храните и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета  е наложена на осн. чл.70, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1 500 лева,  на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ и на осн.чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева.

В касационната жалба се твърди, че първоинстанционния съд е проверил достоверността на доказателствата едностранчиво, като е опорочил изграждането на вътрешното убеждение и това е довело до неразкриване на обективната истина.Оспорва се извършването на нарушение от страна на касатора и обстойно се прави прочит на събраните гласни доказателства пред районния съд. Твърди се, че фактическата обстановка не е еднозначна, както е приел районния съд и поради това е постановил едно неправилно решение. Излагат се съображения за нарушение на чл.6 от ЕКЗПЧОС. Моли, да се отмени решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з., процесуалният представител на касационния жалбоподател адв. И.К. – ВАК поддържа подадената жалба и подаденото писмено становище.

Ответната страна – ИАРА гр. Бургас, чрез своя процесуален представител юриск. Е.И., счита жалбата за неоснователна. Подробни съображения са изложени в представения по делото писмен отговор.

           Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна. Авторството е безспорно доказано, поради което и моли да се потвърди решението на Каварненския районен съд.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  частично основателна, но не по изложените в нея съображения. 

         С обжалваното решение районният съд е потвърди Наказателно постановление №02-25/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от касатора на чл.32, ал.1, т.1 от ЗРА – Приложение №1, б.“в“ и Заповед №РД 09-217/15.04.2016 г., т.1 и т.2, издадена от Министъра на Земеделието и храните и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета е наложена на осн. чл.70, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1 500 лева,  на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ и на осн.чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева., за това че  на 11.05.2016 г. в 17,30 часа, на къмпинг „Шабла“ с GPS …, в  Черно море, П.Г.П., в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950, извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“ – 271,320 кг, претеглена със служебна везна №002879/10 и ролетка №813/29.02.2016 г., през периода на въведена забрана за риболов на калкан, с което е нарушил чл.32, ал.1, т.1 от ЗРА – Приложение №1, б.“в“ и Заповед №РД 09-217/15.04.2016 г., т.1 и т.2, издадена от Министъра на Земеделието и храните и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета. Указано е в НП, че за виновно извършеното нарушение е съставен Акт по ЗАНН №А 0017313 от 12.05.2016 г.

       Решаващият съд е подложил на цялостна проверка атакуваното наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното наказание като е установил, че в административно наказателното производство няма допуснати съществени процесуални нарушения. Изложил е подробни съображения и е обсъдил доказателствата, приложени в АНП и всички наведени от жалбоподателя основания,  като е достигнал до извода, че безспорно е извършено от наказаното лице вмененото му нарушение. Мотивирал се е защо не е кредитирал показанията на свидетеля Д.Г., като в тази връзка дори е сезирал компетентия орган РП Каварна, за извършено от същия престъпление по чл.290 НК. Коментирал е и наложената санкция, както и е посочил доводи, защо не са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН. С оглед на горните мотиви, първоинстанционният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

          Настоящият състав напълно възприема направените изводи от въззивния съд в частта за извършеното нарушение и за наложеното наказание по чл.70, ал.1 от ЗРА.

         Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че решението на съда е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Районният съд е преценил внимателно и задълбочено всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административнонаказателната отговорност на нарушителя. От обстоятелството, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не може да се направи извод в смисъл, че решението е незаконосъобразно и постановено при неизяснена фактическа обстановка.

          В касационната жалба и в допълнително постъпилата молба единственото което се навежда е, че съдът е бил пристрастен и предубеден. Според настящият съдебен състав това са голословни твърдения, неподкрепени с никакви доказателства, поради което и като такива са неоснователни.

          Настоящият съдебен състав намира, че решението в частта с която е потвърдено наказателното постановление, с което са отнети на осн.чл.90, ал.1 от ЗРА рибата, средствата и приспособленията с които те са придобити и в частта, в която касаторът е осъден да заплати обезщетение на осн. чл.90, ал.2 от ЗРА за неправилно, поради следното: С влязло в сила НП №02-24/19.05.2016 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас към ГДРК при ИАРА гр. Бургас от П.Г.П. са отнети в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ. След като същите вече един път са отнети, то няма как повторно вещите предмет на нарушението  да бъдат отнети от касатора. Относно вмененото на касатора задължение да заплати обезщетение в размер на 8 139,50 лева на осн. чл.90, ал.2 от ЗРА, съдът намира, че също следва да бъде отменено, тъй като отново с посоченото по-горе НП, П. е осъден да заплати тази сума за причинените от него вреди на рибните ресурси. Независимо, че са налице две нарушения, същите са извършени с едно деяние и именно с него са причинени вреди на рибните ресурси, поради което и следва нарушителят да бъде осъден да заплати само едно обезщетение и това е станало с първото влязло в сила наказателно постановление.

 

          С оглед изложеното, административният съд следва да остави в сила решението на районния съд в частта с което е потвърдено наказателното постановление за извършено нарушение на чл.32 от ЗРА като постановено при липса на съществено нарушение на съдопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и обосновано, а в частта с която е  постановено отнемане на вещите на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА и заплащане обезщетение на осн. чл.90, ал.2 от ЗРА да бъде отменено решението и отменено наказателното постановление в тази си част.

   Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99/04.11.2016 год. по нахд144/2016 год. на Районен съд гр. Каварна в частта с което е потвърдено Наказателно постановление №02-25/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение от П.Г.П. на  чл.32, ал.1, т.1 от ЗРА – Приложение №1, б.“в“ и Заповед №РД 09-217/15.04.2016 г., т.1 и т.2, издадена от Министъра на Земеделието и храните и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета  е наложена на осн. чл.70, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1500 лева.

          ОТМЕНЯ Решение №99/04.11.2016 год. по нахд №144/2016 год. на Районен съд гр. Каварна в частта с което е потвърдено Наказателно постановление №02-25/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ и на осн.чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №02-25/19.05.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА в частта с която на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №022101 АХ и на осн.чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139, 60 лева

            Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                     2.