Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

95

гр. Добрич, 28.02.2017 година.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА                                                                                  

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА  и секретаря С.К. , разгледа докладваното от съдия М.Георгиева кас.адм.дело № 6/ 2017г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 483/ 26.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 866/2016 г.  РС  -  Добрич е отменил наказателно постановление №28-0000223 от 06.06.2016г. на Началника на ОО “Автомобилна администрация” Добрич,с което на М.Д.А. ЕГН ****** ***,  за  нарушение на чл.18,т.1 от Наредба № Н-8/27.06.2008г. на МТ, е наложена глоба в размер на 500 лева,на основание чл.93,ал.2  от ЗАвПр.

          В законния срок, решението е обжалвано от Областен отдел „Автомобилна администрация“. В жалбата се твърди,че първоинстанционният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилния извод относно наличието на соченото нарушение.Иска се от съда да отмени решението и постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление.

          В  съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се представлява.

          Ответникът,редовно призован,не се явява и не се представлява. Депозира писмен отговор,в който оспорва  жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение,че жалбата е основателна, а решението на районния съд неправилно.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество, жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

          Решаващият съд е приел, че при издаване на НП е допуснато съществено процесуално нарушение и в частност на чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН,което е довело до ограничаване на правото на защита на санкционирания и го е отменил.

         Касационният състав не споделя извода на съда и крайния резултат от съдебния акт. 

         М.Д.А. е наказан за това, че на 12.05.2016г.,около 10.20 ч. по главен път от гр.Силистра за гр.Добрич,срещу Ловчанско ханче, управлява в екип  товарен автомобил марка МАН, с регистрационен № СС 5386 АМ от кат.3 и извършва превоз за собствена сметка  на товари по маршрут Калипетрово-Водица като извършва превоз за сметка на „Лактоком“ ЕООД,като при проверката не представя трудов договор за назначение към дружеството,или заверено копие от него. Нарушението е определено по чл.18,т.1 от Наредба № Н-8/27.06.2008г. на МТ която гласи,че при извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл.9.

         От наказателното постановление се установява, че същото съдържа всички изискуеми по ЗАНН реквизити.Нарушението е описано точно и  ясно,без да създава неяснота за нарушителя в какво точно е обвинен.В постановлението се съдържат изброените в чл.57,ал.1,т.5 реквизити-описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В тази връзка касационната инстанция не споделя приетото от решаващия съд,че цитираната норма е нарушена. Административното наказание е наложено по чл.93,ал.2  от ЗАвПр  който гласи, че Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба 500 лв.Никъде в санкционната норма не се споменава изрично трудов договор,или заповед за движение,което води до извода,че при непредставяне на трудов договор, или копие от него, се прилага точно нормата,посочена от наказващия орган.

        Във въззивната жалба е направено възражение относно описаното в НП,че при проверката не е представен трудов договор, но в края наказанието е наложено за непредставена заповед,но по текст за непредставяне на трудов договор. Буквално възпроизведено това възражение е неясно,но е обсъдено и уважено от прешаващия съд,което не се споделя от касационния състав.

         Както вече се каза, сочената за нарушена норма вменява задължение да се представя трудов договор, или копие от същия. Това е и документа,който не е представен при проверката, а това безспорно се установява от съдържанието на АУАН, който е подписан от нарушителя без възражения, а с обяснението,че ще го представи в 3-дневен срок и го е сторил. Действително, в обстоятелствената част на наказателното постановление е описано,че след съставяне на АУАН водачът е изпратил обяснения с приложен липсващия документ /заповед за движение/. От посоченият рег. номер на обяснението и същото, приложено по делото се установява,че водачът е представил трудов договор. Ето защо, настоящият състав приема,че описаният в НП като липсващия документ - заповед за движение се дължи на  грешка,вероятно техническа. Същата по никакъв начин не  въвежда неяснота относно извършеното нарушение и не нарушава правото на защита на санкционирания.Безспорно по делото е установено, че водачът много добре е разбрал защо му е съставен АУАН, представил е трудов договор и именно за това е санкционира,че не представя при проверката трудов договор, а не че няма такъв. 

          Предвид изложеното,касационният състав преценява,че решението е постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено,а спорът да бъде решен по същество.

          Административният съд не констатира различия при описание на нарушението в АУАН и издаденото въз основа на него НП. И в двата акта е описана една и съща фактическа обстановка, която се потвърждава от събраните във въззивното производство  доказателства.При установяване на нарушението и издаване на НП  не са налице съществени нарушения на производствените  правила. Нарушението, за което А. е санкциониран, е безспорно доказано, а  наложеното от административнонаказващия орган наказание е законосъобразно определено и  отговаря на целта на закона, да се въздейства възпитателно и предупредително и върху останалите граждани. Като е отменил наказателното постановление,въззивният съд е допуснал нарушение на закона,с оглед на което постановеното от него решение следва да бъде отменено.

          Водим от горното, Административният съд  

         

Р  Е  Ш  И:

      

          ОТМЕНЯ  решение № 483/26.10.2016г.,постановено по н.а.х.д.№ 866/16г. по описа на Районен съд Добрич  и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №28-0000223 от 06.06 2016г. на Началника на ОО “Автомобилна администрация” Добрич,с което на М.Д.А. ЕГН ****** ***,  за  нарушение на чл.18,т.1 от Наредба № Н-8/27.06.2008г. на МТ, е наложена глоба в размер на 500 лева,на основание чл.93,ал.2  от ЗАвПр. чл.178в,ал.5 от ЗДвП.

 

          РЕШЕНИЕТО   не подлежи на обжалване.

 

      

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                              1.

 

 

 

 

                                                                                                              2.