Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

№ 121

гр. Добрич, 23. 03. 2017 год.

 

 

                  Административен съд-Добрич, І-ви състав в открито съдебно заседание, проведено на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

     

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : Дарина Витанова

 

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ………………… изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова АД № 692/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация.

Образувано е по жалба на К.П.А., ЕГН ********** *** чрез адв. В. Б., редовно упълномощена, против решение № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпросите по т. 2- По какви въпроси в коя сфера на обществено-икономическия и политически живот Ви съветват консултантите; по т. 3-Относно непредоставянето на информация за месечните възнаграждения на лицата по граждански договори за посочения период от време, тъй като същите имат качество на трети лица и съгласно чл. 31 от ЗДОИ е необходимо тяхното съгласие за предоставяне на тази информация;, по т. 4-Какво налага наемането на консултанти по граждански договори; по т. 5-Кои са специалистите, на които сте се доверили да Ви консултират; по т. 6-Има ли сред тях роднини и близки на съпартицийте Ви и по т. 7-Каква е личната ви оценка за ползата от тези консултанти-конкретно, по заявление по ЗДОИ вх. № РД-01-3200/ 1. 06. 2016 год. на ел. поща на Община Каварна.

В жалбата се изтъква, че отказът по т. 2 от заявлението е материално незаконосъобразен, тъй като противоречи на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, който текст съдържа определение коя информация е обществена. Отказът по т. 3 от заявлението е постановен в нарушение на административно производствените правила и на материалния закон. Вместо да изпълни задължението си по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ и да поиска съгласието на третите лица, до които се отнася заявлението за достъп до обществена информация органът директно е отказал предоставяне на исканата информация. Изтъква се, че в случая е налице “надделяващ обществен интерес” по см. на § 1, т. 6 от ДРЗДОИ и по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласието на засегнатите трети лица. Отказът по т. 4 от заявлението е материално незаконосъобразен, тъй като противоречи на разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Въпросът, предмет на заявлението по тази точка представлява обществена информация. Отказът по т. 5 от заявлението е материално незаконосъобразен, тъй като противоречи на чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД, тъй като заявлението е подадено от жалбоподателката в качеството й на журналист от вестник “168 часа” и тази информация й е необходима за целите на дейността й. Не може да се приеме, че разкриването на информация относно обстоятелството с кои лица Община Каварна е сключила договори за консултантски услуги ще наруши правото на личен живот на тези лица. Отказът по т. 6 от заявлението е постановен в нарушение на материалния закон и по-специално на чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ, като органът не е уведомил заявителката, че следва да конкретизира искането си. Отказът по т. 7 от искането противоречи на материалния закон и по-конкретно на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Претендира се отмяна на решението и задължаване на органа да предостави исканата информация, както и присъждане на направените разноски по делото.

Ответникът по жалбата Кметът на Община Каварна чрез процесуалния си представител изразява становище, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена от физическо лице-подател на заявление по ЗДОИ вх. №  РД-01-3200/ 1. 06. 2016 год. на ел. поща на Община Каварна, за което решението в атакуваната му част е неблагоприятно за него, в законовоопределения 14-дневен срок от получаване на решението. Жалбата е процесуално допустима и съдът дължи произнасяне по съществото й.

При преценката на основателността й съдът счита същата за частично основателна по следните съображения:

Със заявление вх. № РД-01-3200/ 1. 06. 2016 год. подадено на ел. поща на Община Каварна жалбоподателката в качеството й на журналист от в-к “168 часа” е поискала от Кмета на Община Каварна достъп до следната информация:

1.           Колко граждански договори е сключила Община Каварна от втъпването й в длъжността кмет до 1. 06. 2016 год.?

2.           По какви въпроси и в коя сфера на обществено-икономическия и политическия живот Ви съветват консултантите?

3.           На каква стойност са сключените консултантски договори в цитирания период?

4.           Какво налага наемането на консултанти по граждански договори?

5.           Кои са специалистите, на които сте се доверила да Ви консултират?

6.           Има ли сред тях роднини и близки на съпартийците Ви?

7.           Каква е личната Ви оценка за ползата от тези консултанти-конкретно?

В законоустановения срок не е последвал отговор по подаденото заявление и мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд-Добрич. С решение № 368/ 31. 10. 2016 год.., постановено по АД № 380/ 2016 год. по описа на съда мълчаливият отказ е отменен и преписката е върната за произнасяне на административния орган. В изпълнение на решението на съда административният орган е поискал от третите лица, засегнати от исканата информация съгласие за предоставянето й по чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ. Такова не е дадено, след което е постановено атакуваното решение № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна. С решението е разрешено достъп до информация по т. 1 и т. 3 от заявлението. В протокол за предоставяне на достъп до обществена информация от 14. 12. 2016 год. е посочено, че общият брой на сключените граждански договори за периода 6. 11. 2015 год.-1. 06. 2016 год. е 176 бр. на обща стойност 77 179. 00 лв., като сумата под условие е 24 279 лв. По останалите въпроси е постановен изричен отказ за предоставяне на достъп. В мотивите на решението е посочено, че искането по т. 1 от заявлението е основателно и на този въпрос следва да се предостави информация. По т. 2 от искането е посочено, че исканата информация не е обществена по см. на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. По т. 3 от искането е посочено, че е поискана обобщена информация в заявлението и такава следва да бъде предоставена. Посочено е, че пълни данни относно месечните възнаграждения на лицата, с които са сключени граждански договори не следва да се предоставя, тъй като не е налице съгласие по см. на чл. 31 от ЗДОИ от тези лица. По т. 4 от искането е посочено, че искането не представлява обществена информация. Даден е само бланкетен отговор, че възложените дейности по гражданските договори не съвпадат със задълженията на служителите на общинската администрация. По т. 5 от заявлението е посочено, че искането се отнася до лични данни на засегнати трети лица, поради което не е налице надделяващ обществен интерес.По т. 6 от заявлението е посочено, че не е ясно каква информация се иска, поради което е налице затруднение на административния орган да отговори на този въпрос. По т. 7 от заявлението е посочено, че искането в тази му част не е обществена информация, а е по-скоро въпрос от интервю, на което административният орган няма задължение да отговори.

Горепосочената фактическа обстановка съдът установи въз основа на събраните по делото писмени доказателства.

 Въз основа на така изяснените факти съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, задължени субекти по закона са държавните органи, техните териториални звена и органите за местно самоуправление в Република България. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ заявленията за предоставяне достъп до обществена информация се разглеждат от органите по чл. 3 или изрично определени от тях лица, които вземат решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. В конкретния случай процесното решение № 1227/ 14. 12. 2016 год.  е издадено от Кмета на Община Каварна, който е компетентният орган да се произнесе по искане за предоставяне достъп до обществена информация. Решението в атакуваната му част не страда от порок по см. на чл. 146, т. 1 от АПК.

Съгласно чл. 38 от ЗДОИ, в решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. Процесното решение съдържа правни и фактически основания и отговаря на изискванията за форма както по см. на чл. 146, т. 2 от АПК, така и по см. на чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ.

 Съдът не констатира съществени нарушения на административно-производствените правила.

По отношение на материалната законосъобразност на поставеното решение съдът намира следното:

По т. 2 от заявлението “По какви въпроси и в коя сфера на обществено-икономическия и политически живот Ви съветват консултантите?” административният орган е приел, че исканата информация не е обществена и е отказал отговор на този въпрос. 3ДОИ дефинира информацията, която следва да бъде предоставяна по установения в него ред - всяка информация, свързана с обществения живот в страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Сключването на граждански договори от Община Каварна е част от нейната дейност и е свързана с обществения живот на страната. Чрез предоставянето на тази информация заявителят, а чрез него и други граждани могат да си съставят мнение относно дейността на Община Каварна, която е публичноправен субект. Жалбата в тази й част е основателна и следва да бъде уважена.

По т. 3 от заявлението “На каква стойност са сключените консултантски договори в цитирания период”? По тази точка от заявлението в решението е посочено, че органът приема, че е поискано получаване на обобщена информация за сключените граждански договори за периода от встъпването в длъжност на Кмета на Община Каварна до 1. 06. 2016 год. В решението е посочено, че тази информация се предоставя, като видно от протокола за предоставяне достъп до обществена информация от 14. 12. 2016 год. решението в тази му част е изпълнено. В мотивите на решението е пояснено, че ако се искат данни за месечните възнаграждения на лицата по гражданските договори, то следва да бъде направен отказ поради липса на съгласието им по см. на чл. 31 от ЗДОИ. Съдът възприема становището на административния орган, че с въпроса по т. 2 от заявлението е поискана обобщена информация за сключените консултантски договори през визирания в същото период и тъй като тази информация е предоставена искането по заявлението в тази му част е удовлетворено. Жалбата  по т. 3 от заявлението е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

По т. 4 от заявлението “Какво налага наемането на консултанти по граждански договори?” административният орган е приел, че исканата информация не е обществена и е отказал отговор на този въпрос. Решението на Кмета на Община Каварна по този въпрос противоречи на чл.2, ал. 1 от ЗДОИ. Наемането на външни консултанти по граждански договори е част от дейността на Община Каварна като публичноправен субект разходващ средства от държавния бюджет и информацията по този въпрос е обществена информация. Въз основа на отговора на този въпрос също може да се състави мнение за дейността на Община Каварна. Жалбата в тази й част е основателна и следва да бъде уважена.

По т. 5 от заявлението “Кои са специалистите, на които сте се доверили да ви консултират?” административният органа е приел, че исканата информация засяга лични данни и не носи характеристика на “надделяващ обществен интерес”. От начина, по който е формулиран този въпрос съдът приема, че заявителят търси информация относно имената на специалистите по сключените граждански договори и не се отнася до други лични данни, свързани с тяхната идентичност. Въз основа на така направеното тълкуване на този въпрос съдът счита, че решението в тази му част е материално незаконосъобразно. Съгласно чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ този закон не се прилага за достъпа до лични данни. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Безспорно е, че имената на специалистите, с които са сключени гражданските договори са идентифициращ признак и представляват лични данни по смисъла на разпоредбата. Безспорно е, че Община Каварна е администратор на личните данни на лицата, с които е сключила граждански договори по см. на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. С искането по т. 5 от заявлението се иска предоставяне на лични данни –имената на специалистите, с които са сключени граждански договори, което е искане за “обработване на лични данни” по см. на § 1 ,т. 1 от ДРЗЗЛД. Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД обработването на лични данни е допустимо, когато то се извършва единствено за целите на журналистическата дейност доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. В конкретния случай следва да се анализира дали предоставянето на имената на специалистите по сключените граждански договори не нарушава правото им на личен живот, т.е. дали предоставянето на тези данни би нарушило техни права, защитени от ЗЗЛД. Какво представлява от своя страна "нарушаване правото на личен живот", дава отговор чл. 1, ал. 2 от закона, формулирайки неговата цел - "гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните". Неприкосновеността на личния живот, от една страна, и свободата на словото, от друга, са конституционно гарантирани права на гражданите от Конституцията на Република България. При обработването на лични данни, включително и чрез разпространението им, е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Единствено обществен интерес от по-висш порядък би оправдал налагане на ограничение на конституционно гарантирани човешки права от категорията на абсолютните, каквато се явява правото на неприкосновеност на личния живот. В конкретния случай чрез предоставяне на имената на лицата, сключили граждански договори с Община Каварна ще се даде информация относно тях и тяхната компетентност, тежестта им в съответните професионални среди, а оттам и в обществото. Въз основа на тази информация ще е възможно да се състави информирано мнение за дейността на Община Каварна относно разходването на публични средства, ще повиши прозрачността и отчетността й в качеството и на субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. Същевременно ограничаването на предоставянето на лични данни относно тези лица само до техните имена не представлява нерегламентирано посегателство върху личността на тези лица и не е посегателство върху личния им живот. Преценката на баланса на обществения и личния интерес в конкретния случай налага извода, че надделява обществения над личния интерес. С оглед тези съображения съдът счита, че жалбата в тази й част е основателна и следва да бъде уважена.

По т. 6 от заявлението “Има ли сред тях роднини и близки на съпартийците ви?” административният орган е приел, че заявлението в тази му част не е ясно формулирано и е отказал информация на това основание. Решението противоречи на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ, която гласи,че в случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. В конкретния случай административният орган е постановил отказ, без да даде възможност на заявителя да уточни искането си, с което е постановил решение в противоречие с материалния закон. Жалбата в тази й част и основателна и следва да бъде уважена.

По т. 7 от заявлението “ Каква е личната ви оценка за ползата от тези консултации-конкретно?” административният орган е постановил отказ с мотива, че въпросът не представлява искане за предоставяне достъп до обществена информация, а е по-скоро въпрос за интервю. Решението в тази му част противоречи на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Същността на въпроса се състои в даване на мотивиран отговор за ползата от сключените граждански договори с външни за Община Каварна лица. Ефективността на действията на Община Каварна е свързана с обществения живот на страната и е обществена информация по см. на чл. 2, ал.1 от ЗДОИ. Аргументирането на ползата от сключените граждански договори  е основа за съставяне на мнение на заявителя относно дейността на Община Каварна. Жалбата в тази й част е основателна и следва да бъде уважена.

Съдът счита, че с оглед изхода на делото претендираните от жалбоподателката разноски по делото следва да бъдат присъдени съобразно с уважената част от иска. Такива разноски са поискани с жалбата, а на л. 40 от делото е представено адвокатско пълномощно и договор за правна помощ, от който е видно, че жалбоподателката е заплатила адвокатско възнаграждение в размер на 600. 00 лв. Липсва възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Съдът намира, че претенцията за разноски следва да бъде уважена частично - 5/6 от претендирания размер, а именно за сумата от 500. 00 лв.

Така мотивиран и на осн. чл. 173, ал. 2 във вр.с чл.172, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОТМЕНЯ решение на № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпросите по т. 2- По какви въпроси в коя сфера на обществено-икономическия и политически живот Ви съветват консултантите; по т. 4-Какво налага наемането на консултанти по граждански договори; по т. 5-Кои са специалистите, на които сте се доверили да Ви консултират; по т. 6-Има ли сред тях роднини и близки на съпартицийте Ви и по т. 7-Каква е личната ви оценка за ползата от тези консултанти-конкретно, по заявление по ЗДОИ вх. № РД-01-3200/ 1. 06. 2016 год. на ел. поща на Община Каварна.

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Каварна да предостави на К.П.А. със съдебен адрес *** чрез адв. В. Б. достъп до посочената в отменените части на решението обществена информация, съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение, като му определя 14-дневен срок за произнасяне.

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.П.А. със съдебен адрес *** чрез адв. В. Б. срещу решение № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпрос по т. 3-На каква стойност са сключените консултантски договори в цитирания период.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА да заплати на К.П.А., ЕГН ********** *** чрез адв. В. Б. сумата от 500. 00 лв. съдебни разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

 

 

 

 

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :