П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 02.02.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на втори февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя  Административно дело № 691, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.И.П.,***, редовно призована, не се явява, представлява се от АДВ.ВЕНЕЛИН КИРИЛОВ, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ДОБРИЧ, редовно призован, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.ЛИЛЯНА ЦОНЕВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

по хода на делото

АДВ.КИРИЛОВ: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.ЦОНЕВА: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК докладва делото – Постъпила е жалба от С.И.П.,***, срещу Решение №31/25.11.2016г. на директора на ТП НОИ – Добрич, с което решение се отхвърля жалбата на същата срещу Разпореждане №241-00-1080-5 от 25.10.2016г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица, по чл.54а от КСО.

В жалбата се твърди, че решенето е незаконосъобразно и се излагат твърдения, че лицето не е било постоянно пребиваващо в Ирландия, а от м.май.2016г., е в Република България и има настоящ адрес ***. Счита се, че от представените документи е видно, че жалбоподателката попада в обхвата на чл.65, ал.5 във връзка с ал.2 от Регламент (ЕО) №883/2004 и се моли да се отмени решението на директора на ТПНОИ – Добрич.

АДВ.КИРИЛОВ: Поддържаме жалбата, но с оглед предварителните разговори и предвид обстоятелството, че на 31.01.2017г. входирахме друга молба за получаване на парично обезщетение, която представям, към настоящия момент ви моля, до момента на отпускане на обезщетението, производството по делото да бъде спряно, защото, ако действително бъде отпуснато такова обезщетение на моята доверителка, тогава ще оттеглим така подадената жалба.

ЮРИСК.ЦОНЕВА: Моля да приемете Разпореждане №241-00-1080-6/01.02.2017г., с което разпореждане административният орган оттегля обжалвания административен акт и, поради което моля производството да бъде прекратено. Обезщетението ще бъде отпуснато. Издадено е вече разпореждането за отпускане и ще бъде връчено днес.

Представям на процесуалния представител на жалбоподателката, препис на разпореждането, с което е отменено разпореждането, с което е отказано отпускане на паричното обезщетение.

АДВ.КИРИЛОВ: Да се приеме. Не възразявам.

СЪДЪТ по доказателствата

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Удостоверение за настоящ адрес №5366/15.12. 2016г.; Решение №31/25.11.2016г.; Заявление за отпускане на парично обезщетение вх.№240-00-1080/ 11.05.2016г.; Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава – членка на ЕС от 11.05.2016г.; Писмо изх.№1029-24-1128/14.09.16г.; Известие за доставяне; Писмо изх.№1029-24-1128/11.05. 2016г.; Известие за доставяне; Справка за приети, върнати и липсващи документи вх.№241-11-1080-1/ 11.05.2016г.; Справка за номер на банкова сметка; ***.05.2016г.; Разпореждане №241-00-1080-1/11.05.2016г.; Писмо изх.№ 3206-50-61/01.09.2016г.; Разпореждане №241-00-1080-2 от 12.09.2016г.; Справка за приети, върнати и липсващи документи вх.№241-00-1080-2/12.09.2016г.; Заявление от 14.09.2016г.; Справка за приети, върнати и липсващи документи вх.№241-00-1080-3/14.09.2016г.; Разпореждане №241-00-1080-3/26.09.2016г.; Писмо изх.№ 1029-50-30683/21.10.2016г.; Справка за приети, върнати и липсващи документи вх.№241-00-1080-4/24.10.2016г.; Разпореждане №241-00-1080-4/25.10. 2016г.; Разпореждане №241-00-1080-5/25.10.2016г.; Жалба вх.№1012-24-121/27.10.2016г.; Документ за временно пребиваване в Ирландия; Известие за доставяне.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, днес представените: Справка за приети, върнати и липсващи документи вх.№241-00-1080-6/31.01.2017г.; Разпореждане №241-00-1080-6 от 01.02.2017г.

СЪДЪТ, с оглед така представеното в днешно съдебно заседание, разпореждане, с което е отменено Разпореждане №241-00-1080-5 от 25.10.2016г. на ръководителя на осигуряването за безработица намира, че искането от страна на ответника за прекратяване на производството е основателно. На основание чл.156, ал.1 при всяко положение на делото, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал.

СЪДЪТ, с оглед горното и на основание чл.159, т.3 във връзка с чл.156 от АПК

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.П. срещу Решение №31/25.11.2016г. на директора на ТПНОИ – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №691/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от днес.

ДЕЛОТО приключи в 10:09 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.02.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    СЕКРЕТАР: