Р Е Ш Е Н И Е

127
Добрич,
29. 03. 2017  год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Административен съд - Добрич, ІІ-ри касационен състав в открито съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди и седемнадесета година:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                                                      НЕЛИ КАМЕНСКА

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ изслуша докладваното от съдия Д. Витанова касационно административно дело № 685/ 2016 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е  по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич Веселин Вичев срещу Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год.  в частта й по чл. чл. 4, ал. 4, чл. 15, ал. 1 и ал. 6, чл. 54, ал. 2 в частта му за думата “безсрочно”, чл. 59 и чл. 60 в частта му за израза “и на лица, извън посочените в чл. 60”. С протеста се настоява, че тези разпоредби влизат в колизия със законови разпоредби от по – висок ранг, съответно на чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 67 от Закона за собствеността, чл. 37, ал. 6 и чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост, като са изложени подробни съображения в тази насока. Иска се да бъдат отменени като незаконосъобразни атакуваните с протеста норми от общинската наредба..

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява прокурор Вичев, който поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет при община Каварна, редовно призован, не  изразява становище.

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е частично основателен по следните съображения:

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год.  От страна на Общински съвет Каварна  е изпратена преписката, въз основа на която е издадено цитираното решение на общинския съвет. Видно от протокол № 10/ 28. 06. 2016 год. на Общински съвет Каварна, от общо 17 избрани общински съветници на заседанието са присъствали 16 съветници. В представения по делото пълен протокол е отразено, че към момента на гласуване на процесното решение по приемане на Наредбата са присъствали 15 съветници, от които 15 единодушно са гласували за приемането й. Самият проект на Наредбата е предложен със Становище на Комисията по законност, етика и установяване на конфликт на интереси, Комисията по бюджет, финанси и данъчна политика, Комисията по екология, туризъм и земеделие, еврофондове и програми, Комисията по духовни дейност-образование, култура и проблеми с младежта и Комисията по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата. При така установеното от фактическа страна съдът намира, че заседанието на Общинския съвет е било законно, тъй като са присъствали повече от половината общински съветници, които с мнозинство са гласували за приемане на Наредбата. Спазени са изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Наредбата е приета на валидно правно основание – чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Приемането на Наредбата е съобразено с процесуалните правила на Закона за нормативните актове в редакцията му ДВ.бр.46/ 12. 06. 2007г., действала към момента на приема на оспорените разпоредби. Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Каварна на 30. 05. 2016 год., а същата е приета с решение на Общински съвет, постановено след изтичане на 14 –дневния срок по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /редакция ДВ бр. 26/ 12. 06. 2007 год./.

При преценката за съответствието на оспорените разпоредби с материалния закон съдът констатира следното:

В чл. 4, ал. 4 от Наредбата е регламентирано съдържанието на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост. Същата възпроизвежда текста на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в частта му по т. 1, 2 , 3 , 4 ,5 и 7, като е пропуснато съдържанието на т. 6 от разпоредбата, която предвижда, че годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост трябва да съдържа обектите от първостепенно значение, за изграждането на които е предвидено отчуждаване на частни имоти. В мотивите на протеста се сочи, че след като текстът от Наредбата не възпроизвежда в пълнота текста на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, то същият противоречи на нормативния акт от по-висок ранг и на това основание следва да бъде отменен. Касационният състав споделя това становище. Разпоредбата на чл. 8, ал. 9, изр. трето от закона за общинската собственост има императивен характер като определя унифицирано за всички общини съдържание на годишната програма за изпълнение целите на мандатната стратегия по чл. 8, ал. 8 от закона на органа на местно самоуправление. Частичното възпроизвеждане на изискванията към годишната програма по управление и разпореждане с общински имоти в общинската наредба в по-тесен от законово изискуемия обхват създава възможност за заобикаляне изискванията на закона, поради което се явява незаконосъобразно. Разпоредбата противоречи на норма от по-висок ранг и следва да бъде отменена.

В чл. 15, ал. 1 от Наредбата е предвидено следното: “С решение на Общински съвет-Каварна след публичен търг или публично оповестен конкурс могат да бъдат отдавани под наем свободни имоти или части от тях за срок до 5 години.” С ал. 6 на същия текст е предвидено: “Срокът на сключен договор за наем по ал. 1 може да бъде удължен до 10 години с изрично решение на Общински съвет-Каварна”. Цитираният текст от наредбата се намира в раздел І, глава трета, който регламентира управлението на имоти, публична общинска собственост. В протеста е посочено, че в чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост се съдържа правило, съгласно което свободни имоти или части от тях-публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет. Излага се съображение, че с текста на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от Наредбата недопустимо се стеснява определения срок за отдаване на имотите под наем от “до 10 години” на “до 5 години”. Касационният състав счита протеста в тази му част за неоснователен. Нормата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост е диспозитивна-предоставено е на местния нормотворец да реши по свое усмотрение и като изхожда от местните потребности и интерес продължителността на срока за отдаване под наем на имотите, общинска собственост, като е поставено изискване-да не надвишава 10 години. В случая Общински съвет-Каварна е преценил, че срокът за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост следва да е с продължителност не повече от 5 години с възможност за удължаването му с решение на общинския съвет до 10 години, т.е. спазил е законовите предели. С оглед тези съображения протеста за отмяна на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от   Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. следва да бъде отхвърлен.

В чл. 54, ал. 2 от Наредбата е предвидено следното: “Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок”. В протеста се сочи, че тази разпоредба от Наредбата противоречи на чл. 67 от Закона за собствеността, съгласно който правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява с полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Изтъква се, че отстъпването на безсрочна възможност да се построи сграда на общинска земя, каквато е предвидена в чл. 54, ал. 2 от общинската наредба, противоречи на закона. Становището не държи сметка за съдържанието на атакуваната разпоредба. С нея е предвидена възможност право на строеж да се учреди безсрочно или за определен срок. И в двата случая правото на строеж трябва да бъде реализирано /да бъде построена сградата/ в рамките на 5 годишен срок, считано от момента на учредяването му. В противен случай то ще бъде погасено по давност по силата на чл. 67 от Закона за собствеността. В чл. 37, ал. 3 от Закона за общинската собственост е предвидено учредяване на право на строеж в рамките на определен срок. След изтичане на този срок правото на собственост върху постройката се придобива безвъзмездно от общината. Разпоредбата визира реализирано /осъществено/ право на строеж /изградена постройка/, но правата на суперфициара върху нея са ограничени със срок. С изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, собствеността върху постройката се придобива безвъзмезно от общината. С чл. 54, ал. 2 от Наредбата е предвидена и друга възможност –правото на реализираното право на строеж да не е ограничено със срок, т.е. суперфициарът да придобие правото на собственост върху изграденото безсрочно, какъвто е класическият случай на учредяване на право на строеж. Тази възможност е напълно законосъобразна и е част от правомощията на общината, по аргумент на противното от разпоредбата на чл. 37, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Учредяването на безсрочно право на строеж не означава, че същото може да бъде реализирано без ограничение във времето, каквото е становището по протеста, а че реализираното в рамките на 5-годишния срок по чл. 67 от ЗС право на строеж има за правна последица придобиване на собствеността върху построеното от суперфициара без ограничение във времето. С оглед тези съображения протеста за отмяна на чл. 54, ал. 2 в частта му за думата “безсрочно” от   Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. следва да бъде отхвърлен.

В чл. 59 от Наредбата е предвидено следното: “Безвъзмездно право на строеж, пристрояване и надстрояване може да се учреди без търг или конкурс след решение на Общински съвет-Каварна на: 1. юридически лица на бюджетна издръжка, 2. религиозни институции, регистрирани съгласно закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за…”В протеста се сочи, че разпоредбата възпроизвежда почти дословно теста на чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост, но в нея не се съдържа израза “прието/има се предвид решението/ с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”. Счита се, че по съдържание разпоредбата противоречи на нормативния акт от по-висока степен и следва да бъде отменена. Касационният състав не споделя становището на прокуратурата. Текстът от Наредбата не уточнява с какво мнозинство следва да бъдат взети тези решения, а след като не съдържа такова уточнение приложим се явява законовият текст. Липсата на уточненост в Наредбата относно мнозинството за вземане на тези решения не означава несъответствие с норма от по-висок ранг.Налице е непълнота на разпоредбата на чл. 59 от общинската наредба, която се замества от съдържанието на законовия текст. С оглед тези съображения протеста за отмяна на чл. 59 от   Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. следва да бъде отхвърлен.

В чл. 60 от Наредбата е предвидено следното: “Безвъзмездно право на строеж, пристрояване и надстрояване може да се учреди без търг или конкурс и на лица, извън посочените в чл. 60 след решение на Общински съвет-Каварна, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници”. В протеста се сочи, че разпоредбата е неясна и внася съмнение относно онова, което Общинският съвет е искал да каже. Разпоредбата не съдържа изброяване на никакви лица. Изразът “и на лица, извън посочените в чл. 60” не намира подкрепа в същата общинска разпоредба и е несъответен на теста на чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост. Протестът в тази си част е основателен. Действително разпоредбата е неясна, тъй като текстът не съдържа изброяване на лица. Поради неяснотата си разпоредбата не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, съгласно който разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно и следва да бъде отменена в атакуваната й част.

При изложения анализ съдът приема, че оспорените разпоредби на чл. 4, ал. 4 и чл. 60 в частта му относно израза “и на лица извън посочените в чл. 60” от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. са материално незаконосъобразни, поради противоречието им с норми от по-висок ранг – отменително основание по чл.146, т.4 във вр. с чл.196 от АПК.

Протестът срещу Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. частта й по чл.15, ал. 1 и ал. 6, чл. 54, ал. 2 в частта му за думата “безсрочно”и чл. 59 е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.  

При този изход на спора протестиращият има право на  поисканите разноски, които е направил за заплащане на публикуване на обявлението за образуваното дело в размер на 35 лв.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р Е Ш И:

                ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 4, ал. 4 и чл. 60 в частта му относно израза “ и на лица извън посочените в чл. 60”  от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год.

ОТХВЪРЛЯ  протест на Окръжна прокуратура-Добрич за отмяна на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. в частта й по чл.15, ал. 1 и ал. 6, чл. 54, ал. 2 в частта му за думата “безсрочно” и чл. 59 от Наредбата.  

ОСЪЖДА Общински съвет-Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35. 00 лв.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1…………………

.

                                                                         2…………………..