О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……………………/10.04.2017 г., гр. Добрич

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Добрич, в закрито заседание на десети април през две хиляди и седемнадесета година, І състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:      МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

при секретаря ………………. и прокурора …………… изслуша докладваното от председателя адм. дело № 684/ 2016 г. 

 

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест вх. № 2773/ 29.12.2016 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура  гр. Добрич  - Веселин Вичев, срещу Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Генерал Тошево № 3-24 от 29.03.2013 г., в частта на чл. 38, ал. 2, чл. 43, ал. 2 и чл. 44 от Наредбата.

С протеста се настоява, че тези разпоредби влизат в колизия със законови разпоредби от по – висок ранг. Иска се да бъдат отменени като незаконосъобразни.

На 07.03.2017 г. е проведено заседание по делото, като са приети доказателствата, вкл. Докладна записка на Кмета на община Генерал Тошево, внесена в ОбС, за изменение на Наредбата с оглед подадения протест. Предвид това делото е отложено за следваща дата, при което да се установи дали има оттегляне на акта.  

С писмо вх. № 720/ 30.03.2017 г. ответникът е изпратил Решение № 2-16 от 09.03.2017 г. на Общински съвет Генерал Тошево за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Генерал Тошево № 3-24 от 29.03.2013 г., в частта на оспорените с протеста текстове от чл. 38, ал. 2, чл. 43, ал. 2 и чл. 44 от Наредбата, като по този начин Наредбата е приведена в съответствие със закона.

С оглед на това съдът е счел, че е налице хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК – оттегляне на оспорения акт. Доколкото това се е случило след първото по делото заседание, на основание чл. 156, ал. 2 от АПК съдът е изпратил препис от писмото и извадката от решението на ОбС - Генерал Тошево на Окръжна прокуратура – Добрич за даване съгласие за оттеглянето.

С писмо вх. № 766/ 05.04.2017 г. вносителят на протеста – прокурор Веселин Вичев заявява, че дава съгласие за оттегляне на оспорените с протеста му текстове и изразява становище, че е налице основанието на чл. 159, т. 3 от АПК за прекратяване на съдебното производство по делото. В същото писмо прави изрично искане на основание чл. 143, ал. 2 от АПК съдът със заключителния съдебен акт да задължи ответната страна да плати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв.

Съдът, като взе предвид изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич за съгласие, както и че с Решение № 2 - 16 от 09.03.2017 г. на Общински съвет Генерал Тошево са изменени оспорените с протеста текстове на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Генерал Тошево № 3-24 от 29.03.2013 г., счита, че са изпълнени условията на чл. 156, ал. 1 от АПК за оттегляне на оспорения акт, поради което и на основание чл. 159, т. 3 от АПК протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на представителя на Окръжна прокуратура Добрич и на основание чл. 143, ал. 2 от АПК на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.03.2017 г. за насрочване следваща дата на делото за 09.05.2017 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 2773 от 29.12.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 684/ 2016 г. по описа на АдмС - Добрич.

ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева)

Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: