О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ ………………./27.01.2017г., град Добрич

 

 

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 681 по описа за 2016г. на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на И.И.Н. с ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на кмета на община Шабла по заявление на жалбоподателя с вх.№ УТ-485/31.10.2016г.       

С разпореждане на съдия – докладчика от 29.12.2016г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани нередовности на жалбата, като е даден 7-дневен срок на жалбоподателя да ги отстрани с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на жалбоподателя на 13.01.2017г., видно от върнатия в съда отрязък на л.16 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок, който е изтекъл на 20.01.2017г. (работен ден), нередовностите на жалбата не са отстранени.

Отделно от това, след извършена служебна проверка съдът констатира, че в Административен съд – Добрич има друго по-рано образувано административно дело под № 673/2016г. между същите страни, на същото основание и за същото искане, което е висящо понастоящем.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.7 от АПК, административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 681 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                          Административен съдия :