Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

124

гр.Добрич, 23.03.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и седемнадесета година  ІІІ състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

           

при участието на секретаря М.М. разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 679/2016г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.14а, ал. 3, във връзка с чл.14б от Закона за социалното подпомагане.

          Образувано е по жалба на И.С.С. ЕГН ********** ***, срещу заповед № 0805-РД 01 - 0032/ 23. 11.2016г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел, потвърдена с решение № 08-РД06-0005/14.12.2016г. на Директора на РД “Социално подпомагане” – Добрич.С оспорваната заповед, на основание чл.14а, ал.3 от ЗСП,    на жалбоподателката е наредено да възстанови неправомерно получени месечни помощи по чл.9 от ППЗСП, в общ размер на 1370,35 лева за периода от месец юни  2015г. до месец декември 2015г., за периода от месец януари 2016г. до месец  март 2016г. и за месец октомври 2016г., ведно със законната лихва, възлища общо на 125,56 лева, изчислена към 23.11.2016г. В жалбата се развиват съображения,че жалбата е незаконосъобразна и неправилна.Твърди се,че преди да издаде заповедта, административният орган не е изяснил всички факти и обстоятелства.Не е спазена и процедурата по чл.35а от ППЗСП.Твърди се също, че от жалбоподателката не са изискани обяснения и не й е дадена възможност да защити правата си,както и да отстрани нередовностите. Настоява се,че помощите са получавани добросъвестно, тъй като жалбоподателката не е знаела,че лицето с което живее на съпружески начала е получавало пари от билки.От друга страна липсват доказателства,че с еднократния доход от 870 лева не са налице условия за получаване на помощ. Иска се от съда да отмени заповедта.Редовно призована, жалбоподателката не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

            Ответникът, редовно призоване се представлява и не изразява становище по жалбата.

            Добричкият административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :             Жалбата, като подадена в срок и от легитимирано лице, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

На 09.01.2015г. жалбоподателката е подала молба-декларация до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел за отпускане на месечна помощ, тъй като има три деца и издържа семейството си. Декларирала е,че е неомъжена, а като съпруг е посочила Н.А.А.-неженен.Като доходи от предходния месец е посочила сумата от 120 лева,представляващи месечни помощи по Закона за семейните помощи за деца.Във връзка с молбата е изготвен социален доклад по установения от закона образец.Предвид социалния статус на семейството,ниските доходи и липса на финансова подкрепа от близки, социалният работник е направил предложение, на семейството да бъде отпусната месечна помощ, която да послужи за попълване на месечния им доход.Определен е деференцирания минимален доход на семейството-220,35 лева, като размерът на помощта е определен на 100 лева, считано от 01.01.2015г.Предвид социалния доклад и предварителната проверка,  Директорът на ДСП-Тервел е издал заповед № СП 01-17/22.01.2015г.(л.73).

Предвид промяна на обстоятелствата и допълнителен анкетен лист,размерът на помощта е изменян няколкократно както следва:

Със заповед № СП 01-17/01.09.2015г. размерът на помощта е определен на 143,25 лева,считано от 01.08.2015г. (л. 91);

Със заповед  № СП 01-17/ 06.11.2015г. размерът на помощта е определен на 103,60 лева,считано от 01.11.2015г. (л. 92);

Със заповед  № СП 01-17/ 07.12.2015г. размерът на помощта е определен на 142,25 лева,считано от 01.11.2015г. (л. 94);

Със заповед №D_TX_T/85559/12.01.2016г., размерът на помощта е определен на 178,25 лева,считано от 01.12.2015г. (л. 95);

С писмо №0805-24-00-0486/02.11.2016г. Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел е поискала информация от ТД на НАП, офис Добрич относно декларирани доходи по чл. 50 от ЗДДФЛ за 129 бр. лица.ТД на НАП е изготвила справка в която е посочено, че лицето Н.А.А. е получило доход от 870. 00 лв.(л.96). Дирекцията за социално подпомагане-Тервел е отправила запитване до Управителя на фирма “ЕРКАН-2014” ЕООД който е отговорил,че със стокова разписка № 13/ 19. 05. 2015 год. на Н.А.А. е изплатена сумата от 870. 00 лв. за предадени билки. Със своя заповед № 085-РД 01-27/10.11.2016г.,Директоът на ДСП-Тервел е наредил на С.Д.-социален работник в дирекцията- да извърши проверка за установяване на фактическите обстоятелства, относно получени от С. целеви помощи по Наредба РД- 07-5 от 2008г. и месечни помощи по чл.9 от ППЗСП. На 11.11.2016г. е съставен констативен протокол № 18 съгласно който, при първоначалното подаване на молби-декларации по двете нормативни основания в раздел V не са декларирани доходи. Не са декларирани такива и текущо.Според социалния работник, на практика са налице декларирани неверни данни  относно финансовото състояние и неспазване на разпоредбите на чл.15 от ЗСП. Въз основа на констативния протокол е издадена атакуваната заповед № 0805 РД 01-0032/ 23. 11. 2016 год. Като мотиви в заповедта е посочено, че е налице недобросъвестно получаване на социални помощи от И.С.С.. На основание чл.15,ал.1 от ЗСП и чл.32,ал.4 от ППЗСП Директорът е наредил на С. възстанови неправомерно получени месечни помощи по чл.9 от ППЗСП, в общ размер на 1370,35 лева за периода от месец юни  2015г. до месец декември 2015г., за периода от месец януари 2016г. до месец  март 2016г. и за месец октомври 2016г., ведно със законната лихва, възлища общо на 125,56 лева, изчислена към 23.11.2016 год.

Заповедта е оспорена от С. по административен ред пред Директора на РДСП-Добрич.С решение № 08-РД06-0005/14.12.2016г. Директорът е отхвърлил  жалбата на И.С..В мотивите на решението се казва,че лицето Н.А., с което С.  съжителства, през месец май е получило 870.00 лв.,която сума не е била декларирана от нея, с което не е изпълнила задължението си по чл.15,ал.1 от ЗСП и чл.32,ал.4 от ППЗСП.При подаване на молба-декларация лицата се запознават с текстовете в нея и удостоверяват с подписа си, че са съгласни с всички изброени  условия и се задължават да изпълнят поетите задължения.   Коментира се, че С. е положила подписи на съответните места предвид което се е задължила да уведомява писмено ДСП не по-късно от един месец от настъпване на промяна на условията,при които е отпусната месечната помощ.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :                               

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в предписаната от закона форма, но при нарушение на административно производствените правила и  в противоречие с материалния закон.

Разпоредбата на чл. 170 АПК възлага на административния орган тежестта да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в акта, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Оспорената заповед  е издаден на основание чл. 14а, ал.3 от ЗСП, който оправомощава директора на дирекция "Социално подпомагане" да издава мотивирана заповед за възстановяване на получена социална помощ, в случай на констатирана недобросъвестност на лицето,което я е получило. За недобросъвестно получена се счита тази социална помощ, на която лицата са нямали право, но са я получили поради съзнателно укриване на правнорелевантни факти или невярното им деклариране.

Недобросъвестността на лицето трябва да бъде установена и доказана в хода на административното производство по чл. 14а ЗСП. Недобросъвестното поведение на лицето, изразяващо се в укриване или невярно деклариране на факти, има правно значение само при положение, че невярно декларираните обстоятелства или укритите такива са довели до неправомерно отпускане на социалните помощи. В случая липсват каквито и да било данни и от страна на административния орган не са представени доказателства, че за жалбодателката, следствие недеклариране, не би възникнало право на социални помощи, а органът е презюмирал последното без да има такова право. Не е уточнено по какъв начин полученият през месец май 2015 г. доход от Н.А., който  живее на семейни начала с И.С., е повлиял върху формирания за семейството на С. диференциран доход и за какъв период. Н.А. е получил 870 лева и ги е декларирал като доход по чл. 50 от ЗДДФЛ за цялата година.Следва да се отбележи, че задължението по чл.15,ал.1 от ЗСП е възникнало за И.С., като подател на молба-декларация за    отпускане на месечни  помощи по чл.9 ЗСП.Процесната сума обаче не е получена от нея, а от лицето,с което живее на семейни начала, а това обстаятелство е от значение при преценката за недобросъвестност от страна на жалбоподателката,но административният орган не е изследвал поведението на С. от тази гледна точка.Дали е узнала за получената сума и умишлено е укрила това, или е узнала за нея, едва при извършената проверка. На следващо място,  социални помощи се отпускат след преценка на: 1. доходите на лицето или семейството; 2. имущественото състояние; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта; 7. други констатирани обстоятелства. Следователно, не може да се счита като предпоставка за "недобросъвестност" и връщане на получената социална помощ единствено недекларирането на получената от Н.А. сума. Административният орган е следвало да прецени този факт съвкупно с останалите данни по чл. 12, ал.. 2 от ЗСП и да изложи мотиви как тя се отразява върху месечния доход на семейството. Постановената при липса на мотиви относно тези обстоятелства заповед, се явява незаконосъобразна, като издадена в нарушение на административнопроизводствените правила по чл. 14а, ал. 1 и 2 ЗСП и чл. 35а ППЗСП, което е довело и до нейната материална незаконосъобразност.

Предвид  изложените съображения жалбата следва да бъде уважена, а атакуваната заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Така мотивиран и на осн. чл. 172, ал. 2 от АПК съдът

 

                              Р      Е      Ш      И      :

 

 ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. ЕГН ********** ***, заповед № 0805-РД 01 - 0032/ 23.11. 2016г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел, потвърдена с решение №08-РД06-0005/14.12.2016г. на Директора на РД “Социално подпомагане” – Добрич с която, на основание чл.14а, ал.3 от ЗСП й  е наредено да възстанови неправомерно получени месечни помощи по чл.9 от ППЗСП, в общ размер на 1370,35 лева за периода от месец юни  2015г. до месец декември 2015г., за периода от месец януари 2016г. до месец  март 2016г. и за месец октомври 2016г., ведно със законната лихва, възлища общо на 125,56 лева, изчислена към 23.11.2016год.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

 

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :