О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……………………/23.02.2017 г., гр. Добрич

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Добрич, в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и седемнадесета година, ІІ едноличен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

         като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 675 по описа на Административен съд - Добрич за 2016 г. намира следното :

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 2728/ 22.12.2016 г. от  И.И.Н., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.В.,*** срещу Заповед № РД-04-567 от 09.12.2016 г. на Кмета на община Шабла, с която е наредено да се продаде недвижим имот с идентификатор ПИ 39493.34.711 по кадастралната карта на с. Крапец, целият с площ от 495 кв на спечелилия публично оповестен търг Р.С.К., ЕГН **********, с постоянен адрес ***.

Производството по делото е било оставено без движение за изправяне на нередовности и с указание към жалбоподателя да заяви изрично дали поддържа жалбата, доколкото са постъпили доказателства от ответника, че оспореният акт е отменен.

На 21.02.2017 год. е постъпила в канцеларията на АдмС - Добрич писмена молба по делото от жалбоподателя, подадена чрез пълномощника му – адв. С. П. В., АК – Варна, с която заявява, че не поддържа подадената от него жалба и моли производството по делото да бъде прекратено.

С оглед на това, съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 159, т. 8 от АПК и производството по делото следва да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/ 2016 год. по описа на Административен съд - Добрич. 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                     Административен съдия :