ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 20.02.2017г.

.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

при участието на секретаря И.Д., сложи на разглеждане докладваното от председателя адм. дело № 674 по описа за 2016 година.

 

                   На второ четене в 14 : 03 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: “ЕВРОХАУС 2007” ООД, в ликвидация, редовно призовано, представлява се от  ликвидатора Т. ДИМКОВ В..***, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Т.В.: Да се даде ход на делото.

С оглед редовното призоваване на страните, съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК, във вр. чл.9б от ЗМДТ и е образувано по жалба на “ЕВРОХАУС 2007” ООД, в ликвидация, срещу ревизионен акт №6 от 21.10.16г. на длъжностни лица при община Каварна, потвърден изцяло с решение №ПЖ-50 от 05.12.16г. на кмета на община Каварна, с който акт в тежест на жалбоподателя са установени задължения за ТБО за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за периода 2009г. - 2013г., в общ размер на 680 лв. и лихва за просрочие, начислена към 21.10.16г. в общ размер на 336,07 лв.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт поради недължимост на установените с него задължения. Сочи се, че таксата е еквивалентно фискално задължение и основание за нейното заплащане е насрещната престация, дейност или услуга от страна на общината. Твърди се, че общината не е предоставила услугите, за които са определени оспорените задължения.  Иска се отмяна на издадения ревизионен акт и потвърждаващото го решене на кмета на община Каварна, както и присъждане на направените съдебни разноски.

С разпореждането за насрочване на делото е дадено указание на ответника, че на основание чл.170, ал. 1 от АПК, в негова тежест е да установи съществуването на фактическите обстоятелства, посочени в оспорения административен акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Указано му е също така в 7-дневен срок от получаване на съобщението да попълни административната преписка по случая, като предостави заверени копия на цитираните в ревизионния акт и в решението по чл.155 по ДОПК решения на ОбС – Каварна и заповеди на кмета на община Каварна по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.

По жалбата няма постъпил писмен отговор от страна на ответника.

С придружително писмо вх. №75 от 12.1.17г. е представена административната приписка по случая, а с придружително писмо от 08.2.17г. са представени допълнително изисканите от съда решения на ОбС - Каварна и заповеди на кмета на община Каварна по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ.

В оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение на кмета на община Каварна е посочено, че общината разполага с депо за битови отпадъци и с територии за обществено ползване, за които извършава дейност по поддържане на чистотата им, поради което не са налице хипотезите на чл. 71, т. 2 и т. 3 от ЗМДТ, като вменените на жалбоподателя такси са дължими и следва да бъдат заплатени от него като собственик на недвижимите имоти.

Съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест, задължение на общината е да установи реалното предоставяне на услугите по поддържане на териториите за обществено ползване и на депо за битови отпадъци, като в приложената по делото административна преписка липсват категорични доказателства в тази насока, с изключение на заповедите на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, поради което съдът указва на ответника, че не сочи доказателства за горепосочените обстоятелства. 

Т. В.:  След по - обстоен преглед на книжата по делото и въз основа на доклада на съда установих, че вменените ми с акта задължения касаят само услугите за поддръжка на териториите за обществено ползване и за поддръжка на депо за отпадъци, като не са ме задължили да заплащам такса за услугата за сметосъбиране и сметоизвозване, поради което оттеглям жалбата.

Предвид на така направеното от законния представител на жалбоподателя изявление за оттегляне на оспорването, както и на основание чл. 155 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕВРОХАУС 2007” ООД, в ликвидация, представлявано от ликвидатора Т.Д.В., срещу ревизионен акт № 6 от 21.10.16г. на длъжностни лица при община Каварна, потвърден изцяло с решение №ПЖ-50 от 05.12.16г. на кмета на община Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №674/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на Република България.

Делото приключи в 14:25 часа.

Протоколът е изготвен на 22.02.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: