ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/24.01.2017 год.,гробрич

                                                                                    

         Добричкият административен съд, VІ състав, в закрито заседание на  двадесет и четвърти януари две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело № 672 по описа на ДАС за 2016 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 202 във вр. с чл. 54, ал. 5 АПК.

Образувано е по жалба на М. Е. със седалище и адрес на управление гр. Добрич, Б. Р.№**, представлявано от управителя М.П.М., чрез адв. В. Г. - ДАК против Писмо с рег. №851000-8303/08.07.2016 г.  на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление на жалбоподателя, по регистрация на седлови влекач „И. М.“.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Сочи се, че твърденията на административния орган, че все още не е приключила проверката, извършвана от І РУ Добрич за противоречаща на събраните по време на проверката доказателства. Излагат се съображения, че РП Добрич се е произнесла с постановление за отказ за образуване на наказателно производство, тъй като липсват данни за извършено престъпление. Твърди се, че и след постановлението на РП Добрич, административния орган не е извършил регистрацията. Сочи се, интересите на дружеството са засегнати и то, ежедневно търпи щети от нерегистрацията на автомобила. Моли да се отмени така постановеното спиране на административно производство и се разпореди на ответника да извърши последващите се действия по регистрацията на автомобила. Моли се за присъждане на разноски по делото.

Ответната страна не представя становище.

Като доказателство по делото е приобщена цялата административна преписка.

Съдът, след като прецени направените в жалбата оплаквания и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

М. Е. на 01.04.2015 г. е закупило от гр. Гера, Германия пътно превозно средство – влекач, марка „ИВЕКО“, модел „Магирус“ с шаси №WJMM1VSH404334936 с първоначална регистрация 05.11.2007 г. При подаване на заявление за регистрация на процесното ППС в КАТ Добрич на 12.03.2016 г.  е бил констатиран проблем с идентиикационния номер на шасито. Била е назначена експертна справка, изготвена на 16.03.2016 г., като техническото лице е установило, че в областта на набития номер рама са установени следи от механична интервенция. Последния е установен набит с нестандартен шрифт с отклонения по хоризонтала и вертикала, както и двойни образи в част от последните позиции. Установена е заводска табела с данни за номер рама, съвпадащ с този по документи.

Дружеството,  продало автомобила на жалбоподателя,  на което дейността му е търговия с лекотоварни автомобили и машини е заявило в писмо до купувача /стр.16/, че номера на шасито е този посочен в документите и че след преглед като партньори на ТЮФ са установили, че номера на шасито е нечетлив поради ръжда.

От Интерпол Висбаден е получено писмо в І РУ Добрич от което е видно, че автомобилът не е обявен за издирване в Германия и в ШИС. /лист 34/

 На 09.06.2016 г. РП гр. Добрич след извършена проверка и запознаване с документите, представени от административния орган е постановила отказ за образуване на наказателно производство, като видно от постановлението е прието, че идентификационният номер на шасито е идентичен с посочения в документите; няма пренабиване на други цифри и букви и съществуващите метални табели сочат на същия номер рама и номер ДВГ. Посочено, е че ППС следва да се регистрира и се върне на тъжителя.

На 15.06.2016 г. Началника на І РУ Добрич е изпратил писмо до Началника на ПП Добрич, в което е представил Постановлението на РП Добрич и е помолил да бъда предприети действия във връзка с изпълнение на указанията, а именно за регистрация на ППС-то.

На 05.07.2016 г. Ст. Инспектор в ПП при ОД на МВР Добрич е изготвил Докладна записка до Началника на ПП при ОД на МВР гр. Добрич, в която е заявил, че преписката в І РУ на МВР все още не е приключила, тъй като се чака отговор от германските власти, касаещ производствените показатели на въпросното МПС и обстоятелствата около нестандартно набития номер. Запитването е изпратено на германските власти на 04.04.2016 г. /лист 35-36/. Именно поради това е направено предложение, преписката да бъде върната на І РУ на МВР Добрич за продължаване.

Именно и във връзка с тази докладна записка, Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич е издал обжалваното в настоящото производство писмо, с което е спряна регистрация на МПС, собственост на М. Е. гр. Добрич.

 

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законовия срок, от надлежна страна с право на оспорване по смисъла на чл. 197, ал. 1 във вр. с чл. 202 АПК пред местно компетентния административен съд.

Настоящият състав приема, че жалбата е в срок, тъй като видно от отговора на сектор ПП при ОД на МВР гр. Добрич писмото за спиране е изпратено на куриерска фирма за връчване на 12.07.2016 г. и ответника няма данни кога същото е връчено на жалбоподателя. Съдът е изискал служебно от „СТАР ПОСТ“ ООД информация, кога процесното писмо е връчено, но куриерската фирма е отказала да получи разпореждането на съда, поради което съдът намира, че след като няма доказателства за връчване на спирането на производството, то жалбата е подадена в срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Административен съд Добрич в настоящия си състав приема че обективираното в писмо с рег. №851000-8303 от 08.07.2016 г. спиране по чл.54, ал.1, т.3 от АПК е издадено от компетентния орган по смисъла на чл. 140, ал. 2 ЗДвП вр. с чл. 2 от НаредбаI-45/2000 г., в рамките на неговата компетентност.

 Оспореното решение е издадено на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК във вр. с чл. 5, ал. 3 т. 2 от Наредбата. Съобразно цитираните правни разпоредби, при регистрацията на ППС звената на МВР извършват необходимите проверки в това число за достоверността на представените документи и данните за собственика, а когато в хода на административното производство се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаването на административния акт е предоставена възможност на административния орган да постанови спиране на производството. Актът за спиране на производството трябва да е конкретно мотивиран, с посочване на установените престъпни обстоятелства, изискващи проверка и спиране на административното производство. Видно от оспореното писмо се твърди, че не е приключила и не са изяснени обстоятелствата касаещи механичната интервенция в областта на номер на рама и набиването и с нестандартен шрифт. Не става ясно обаче какви престъпни обстоятелства са установени в хода на административното производство налагащи неговото спиране, още повече, че има Постановление на РП гр. Добрич в което изрично е заявено, че няма данни за извършено престъпление. Никъде в писмото си за спиране на производството, административният орган не е изложил съображения, че в хода на административното производство са установени данни за престъпни обстоятелства, какви са тези данни и за какво престъпление говорим, както и че от тяхното установяване зависи изхода по издаване на искания административен акт. Вярно е, че за да се спре производството в този случай не е необходимо да има образувано наказателно производство. Когато обаче към момента на постановяване на акта за спиране няма образувана поне предварителна проверка, още повече както вече се посочи липсват и конкретни мотиви, сочещи на квалификацията като престъпни на установените обстоятелства, то е допуснато нарушение на чл. 59, ал. 2 т. 4 АПК. Няма никакви изложени мотиви и дали всичко това има значение за регистрацията на МПС, като се имат пред вид основанията за отказ изрично посочени в чл. 143, ал. 3 ЗДвП и чл. 7, ал. 1 от Наредбата.

За прецизност следва да се посочи, че в конкретния случай административния орган значително е удължил срока в който е следвало да се произнесе. Съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК основния срок за приключване на административното производство е 14-дневен. Законодателят е приел, че когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, актът се издава до един месец от започване на производството, а когато е необходимо да се поиска мнение от друг орган, срокът се счита продължен но не повече от четиринадесет дни-чл. 57, ал. 5 и, ал. 7 АПК. Фактът че от 12.03.2016 г. до 08.07.2016 г. /а и до настоящият момент/ административния орган не може да постанови своя акт по същество съставлява на практика отказ да се разгледа по същество отправеното до него искане. Нещо повече, това препятства първо правото на жалбоподателя да получи своевременно ефективна съдебна защита срещу актовете и действията на администрацията и второ въздейства върху способността на жалбоподателя да ползва частната си собственост. Даже и да се приеме, че забавянето е в резултат на извършваната проверка на територията на Германия, то писмото е изпратено на 04.04.2016 г. и след като е видно, че три месеца няма отговор от там е следвало да се предприемат други адекватни мерки евентуално за снабдяване с необходимите за административния орган доказателства.

С оглед на изложеното, настоящата съдебна инстанция счита че административния акт, предмет на съдебната проверка следва да се отмени, а преписката да се изпрати на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията на съда.

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя следва да се заплатят сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450 лева, 50 лева за внесена ДТ и 400 лева, заплатено адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Писмо с рег. №851000-8303/08.07.2016 г.  на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление от М. Е. гр. Добрич, по регистрация на седлови влекач „И. М.“.

ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор "ПП" при ОД на МВР Добрич за произнасяне по искането, съгласно указанията на съда, в срока по чл. 57 АПК.

ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М. Е., ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Добрич, Б. Р.№**, представлявано от управителя М.П.М. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450  /Четиристотин и петдесет/ лева.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.

 

 

                                                  СЪДИЯ: