Р Е Ш Е Н И Е

87

гр.Добрич, 28.02.2017 година.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година І касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

               2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА кас. адм. дело № 671/2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от „Май чикън“ ЕООД,със седалище и адрес на управление-Варна,***, ЕИК ***, представлявано от А.Б.А.-управител, подадена чрез адв. А.Д.,срещу решение № 466/ 17.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 594/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № В-037021/ 14.03.2016г., издадено от Директора на  РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра към ГД “КП” при КЗП.

           Касаторът иска административният съд да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че то е незаконосъобразно и необосновано. Настоява се,че при проверката са установени само 7 броя артикули,на които е нямало обявена цена на разфасовката, а такава на килограм. Като се има предвид,че в магазина се предлага богат асортимент от стоки,то 7 броя артикули,за които е установено нарушение, са незначителни и може да се приложи нормата за маловажен случай. 

          Ответникът, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жяалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.

          Производството пред районния съд е образувано по жалба от „Май чикън“ ЕООД,със седалище и адрес на управление-Варна,***, ЕИК ***, представлявано от А.Б.А.-управител, срещу наказателно постановление № В-037021/ 14.03.2016г., издадено от Директора на  РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра към ГД “КП” при КЗП. С постановлението, за нарушение на чл.19,ал.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.200 от същия закон е наложена „имуществена санкция“ в размер на 300 лева. Наказанието е наложено за това,че в магазина на касатора са установени стоки, които имат цена за мерна единица-килограм,но нямат цена за разфасовка.

          Районният съд е приел описаната в акта и постановлението фактическа обстановка,която се потвърждава и от показанията на разпитаните по делото свидетели.Приел е,че нарушенито е безспорно установено, както безспорно установен е и неговият извършител. Наказващият  орган е дал правилна квалификация на нарушението и е наложил съответното административно наказание.Съдът е коментирал защо случаят не може да се определи като маловажен,респективно защо не може да се приложи чл.28 от ЗАНН и е приел,че процесното наказателно постановлени следва да се потвърди.

          Като е достигнал до този окончателен правен извод, въззивният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт. Касационният състав счита,че решаващият съд е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя, като правилно е отбелязал,че в случая е налице обективна безвиновна отговорност на субекта на нарушението.

          Искането в касационната жалба се свежда до прилагане на чл.28 от ЗАНН , като случаят се квалифицира като маловажен,на изложените съображения. Съгласно чл.218,ал.1 от АПК, касационната инстанция обсъжда само посочените в жалбата или протеста пороци на решението.Ето защо, в случая следва да се обсъди наличието,или не,на условия за приложение на чл.28 от ЗАНН.

          Квалифициране на случая като „маловажен“ подлежи на съдебен контрол, който е осъществен от първоинстанционния съд.Същият е изложил мотивите на наказващия орган според който, не са налице условия за освобождаване от административнонаказателна отговорност респективно, за прилагане на чл.28 от ЗАНН.Съдът е изложил допълнително мотиви и е приел,че наказващият орган е преценил правилно всички факти и обстоятелства относно тежестта на нарушението,предвид което е наложил наказание в определения от закона минимален размер. Касационната инстанция преценява изводът на съда за правилен и законосъобразен и счита, че не са налице условия за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

          Предвид изложеното,обжалваното решение е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила,а касационната жалба като неоснователна - да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/ 17.10.2016 г. постановено по н.а.х.д. № 594/ 2016 г. по описа   на РС -  Добрич.

          Решението  не подлежи на обжалване.         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                      1.

 

 

                                                                                                      2.