Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№228

гр. Добрич, 1. 06. 2017 год.

 

 

Административен съд-Добрич в открито съдебно заседание, проведено на тридесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

 

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ………………… изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова АД № 670/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 57а, ал. 3 във вр. с чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Д.П.Р., ЕГН ********** и К.В.Р., ЕГН **********,***, против заповед № 1179/ 18. 11. 2016 год. на Кмета на Община Каварна, по силата на която е разпоредено премахване на поставен преместваем обект “гараж и склад към него”, поставен на източната граница на имот с идентификатор 35064.501.1125 по КККР на гр. Каварна, собственост на жалбоподателите. В жалбата се сочи, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като постройката е изградена въз основа на надлежно разрешение. Обектът само частично не е съобразен с даденото с разрешение за поставяне петно и в този случай административният орган е следвало да даде предписания за съобразяване на обекта на место съобразно разрешението за поставяне или да се издаде заповед за премахване на тези части от обекта, които са извън местоположението съобразно разрешението за поставяне. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител жалбоподателите сочат, че заповедта страда от липса на необходими реквизити. В нея, както и в издадения предходен констативен акт не е упоменато в какво точно се състои нарушението при поставяне на процесния обект, за да може да се прецени дали същият е поставен в противоречие с издаденото разрешение. Претендират отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Ответникът, Кметът на Община Каварна не изразява становище.

Атакуваната заповед е връчена на жалбоподателите на 6. 12. 2016 год. видно от известие за доставяне на писмо изх. № ПЖ-41/ 21. 11. 2016 год., с което заповедта  им е изпратена /л. 58 от делото/. Жалбата е подадена на 19. 12. 2016 год. в рамките на законоустановения 14-дневен срок за обжалването й по съдебен ред. Жалбоподателите са адресати на заповедта, като собствеността върху обекта, нейн предмет не е оспорена от тяхна страна, поради което имат правен интерес да обжалват процесната заповед. Жалбата е процесуално допустима и съдът дължи произнасяне по спора по същество.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Административното производство е образувано по повод жалба вх. № ПЖ-41/ 30. 09. 2016 год. на хххххх, съсед на жалбоподателите. В жалбата се сочи, наред с други възражения, че поставяемия обект не е на очертаното съгласно ситуацията място. Към жалбата е приложена геодезическа снимка. По повод жалбата е извършена проверка на место от длъжностни лица на Община Каварна, обективирана в констативен акт № 6/ 28. 10. 2016 год. В констативния акт е посочено, че е установено нарушение, състоящо се във факта, че преместваемия обект “гараж и склад към него” не е разположен съгласно указаното в ситуацията към издаденото разрешение за поставяне № 27/ 2014 год. и е в противоречие на издаденото разрешение, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Налице е основание за премахване на обекта на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. На 9. 11. 2016 год. е издаден акт за корекция на констативен акт № 6/ 28. 10. 2016 год. по отношение на допусната в акта техническа грешка. Констативният акт е връчен на жалбоподателите, които са подали възражения срещу него, но същите не са уважени видно от протокол от 11. 11. 2016 год. на комисия при Община Каварна. На 18. 11. 2016 год. е издадена атакуваната заповед на Кмета на Община Каварна, с която е разпоредено на Д. и К. Ризови да премахнат незаконно поставен преместваем обект “гараж и склад към него”, поставен на източната част на имот с идентификатор 35064.501.1125 по КККР на гр. Каварна, тяхна собственост. Като фактически основания за издаването на заповедта са посочени обстоятелства, че ситуацията, изясняваща графично разполагането на обекта в имота е приложена към разрешението за поставяне и е неразделна част от него. Съгласно геодезическото заснемане, приложено към жалбата на хххххх преместваемият обект “гараж и склад към него” не е разположен съгласно указаното в ситуацията към издаденото разрешение за поставяне № 27/ 2014 год., като обекта е разположен в противоречие с него. Като правно основание за издаване на заповедта е посочен текста на чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. По делото са приети като доказателства разрешение за поставяне № 27/ 2014 год. /л. 39 от делото/ и ситуационна скица към него /л. 41/, геодезическа снимка/л. 70/, нотариални актове и скици на поземлени имоти от СГКК-Добрич. Назначена е съдебно техническа експертиза. В заключението си вещото лице сочи, че обектът представлява дървена конструкция от стени и покрив, поставени върху циментова настилка, с която е покрит целия двор. Обектът може да бъде отделен от повърхността, без да изгуби индивидуалността си и може да бъде използван на друго място със същото или подобно предназначение. Обектът е ситуиран в УПИ VII кв. 44 по плана за регулация на гр. Каварна, като част от него-в северната част е разположен в уличната регулация, без това да е предвидено в разрешението за поставяне. Частта от обекта, навлизаща в уличната регулация е около 2. 5 кв. м. Останалата му част е в УПИ VII кв. 44. В съдебно заседание на 30. 05. 2017 год. вещото лице допълва, че след изготвяне на заключението от страна на жалбоподателите му е представен инвестиционен проект за изграждане на ограда от 2014 год., като съгласно този инвестиционен проект регулацията на УПИ VII кв. 44 се различава от регулацията, обозначена на ситуацията по разрешението за поставяне № 27/ 2014 год. От страна на длъжностни лица при Община Каварна не му е дадено обяснение на какво се дължи това различие. Оградата е изградена по регулационната граница на УПИ VII кв. 44 и поставяемия обект “гараж и склад към него” попада изцяло в очертанията на урегулирания поземлен имот. По делото е приет като доказателство инвестиционен проект за изграждане на ограда в УПИ VII - 1125 кв. 44. Съгласно легендата към проекта е предвидено оградата да се изгради с цялата си дебелина в УПИ VII - 1125 кв. 44.    

С оглед гореизложеното, съдът формира следните правни изводи:

Съгласно чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ при констатирани нарушения по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект.В конкретния случай, видно от заключението на вещото лице обектът представлява дървена конструкция, поставена върху циментова настилка, с която е покрит целия двор на жалбоподателите. Обектът може да бъде отделен от повърхността, без да губи индивидуалността си и може да бъде използван на друго място със същото или подобно предназначение. Обектът има характеристика на преместваем обект и неговото премахване се извършва със заповед на кмета на общината. Процесната заповед е издадена от компетентен по материя и място административен орган  и е правно валидна.

Съдът намира, че издадената заповед не изпълнява изискванията за форма по см. на чл. 59, ал. 1 и 2 от АПК. Същата не съдържа фактически основания за издаването й по см. на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Като фактическо основание в нея се сочи жалба вх. ПЖ-41/ 30. 09. 2016 год. на хххххх, геодезическо заснемане, приложено към жалбата, въз основа на което административният орган е приел, че преместваемия обект “гараж и склад към него” не е разположен съгласно указаното в ситуацията към издаденото разрешение за поставяне № 27/ 2014 год., и констативен акт № 6/ 28. 10. 2016 год. В посочения констативен акт, обаче, който е част от процедурата по издаване на заповедта и чието правно значение е да констатира наличието на незаконност при поставянето на преместваемия обект, т.е. да посочи една от хипотезите на чл. 57а, ал. 1, не се съдържат констатации в какво точно се състои отклонението при поставянето на обекта в сравнение с указаното в ситуацията към издаденото разрешение за поставяне. В него само е посочено, че  обекта не е разположен съгласно ситуацията към разрешението за поставяне, без да са посочени конкретни параметри на несъответствието между действителното разположение на обекта и разрешената ситуация на същия. Ето защо актът от 28. 10. 2016 год. поради липса на правно релевантни констатации в него не може да служи като фактическо основание за издаване на процесната заповед. Още по-малко такова фактическо основание може да бъде подадената от  жалба на хххххх и приложеното към нея геодезическо заснемане. Следва да бъде изтъкнато, че извършеното геодезическо заснемане не е резултат от действия на административния орган по изясняване на фактическата обстановка по образуваната административна преписка, а безкритично възприемане от същия на действия, извършени от подателя на сигнала. В приетата по делото съдебно техническа експертиза се сочи, че част от преместваемия обект в размер на около 2. 5 кв. м. е разположен на уличната регулация, без това да е предвидено в разрешението за поставяне. Такива констатации, обаче, не се съдържат както в издадения констативен акт № 6/ 28. 10. 2016 год., така и в обстоятелствената част на издадената заповед. Следва да бъде взето предвид и обстоятелството, че в проведеното съдебно заседание на 30. 05. 2016 год. вещото лице, позовавайки се на инвестиционен проект за обект “ограда” в УПИ-VII-1125 в кв. 44 сочи, че обектът изцяло е разположен в урегулирания поземлен имот на жалбоподателите. Следователно и в процеса на съдебното производство не се изясни от страна на административния орган в какво всъщност се състои твърдяното от него несъответствие на действителното разположение на обекта спрямо ситуацията, предвидена в разрешението за поставяне. Тежестта за доказване в съдебното производство на фактическите основания за издаване на административния акт тежи върху административния орган. В процесния случай не се събраха доказателства, които да подкрепят извода на Кмета на Община Каварна, че е налице несъответствие между фактическото разположение на преместваемия обект и одобрена ситуация за разполагане на същия по разрешението за поставяне. Липсата на доказателства относно фактическото основание за издаване на заповедта има за правна последица липса на соченото в заповедта материално правно основание за издаването й, а именно разпоредбата на чл. 57а, ал. 1, т. 1-поставяне на преместваемия обект в противоречие с издаденото разрешение.

Изложеното налага крайния извод, че процесната заповед е порочна по см. на чл. 146, т. 2 и т. 4 от АПК и подлежи на отмяна на тези основания.

.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ заповед № 1179/ 18. 11. 2016 год. на Кмета на Община Каварна, по силата на която е разпоредено премахване на поставен преместваем обект “гараж и склад към него”, поставен на източната граница на имот с идентификатор 35064.501.1125 по КККР на гр. Каварна, собственост на Д.П.Р. и К.В.Р.,***.

Решението може да се обжалва от страните в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: