О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Добрич, 18.01.2017г.

 

Административен съд гр.Добрич, в закрито заседание на осемнадесети януари, две хиляди и седемнадесета година, ІV състав :

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното административно дело669 по описа на съда за 2016г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по чл.158, ал.3  от АПК.      

           Делото е образувано по жалба на М. к. М. *** срещу Акт за установяване на задължение № АУЗ-107-391/2016-1/21.09.2016г. в частта, в която е изменен с решение № Ж-70#1/21.11.2016г. на началник отдел “Местни данъци и такси” Община Добричка.

С разпореждане от 23.12.2016г. са констатирани нередовности на жалбата- липса на доказателства за внесена по сметка на съда държавна такса от 10 лв. и непосочване на адрес за призоваване – основания за оставянето й без движение по чл.158, ал.1 във вр. с чл.151, т.3 и чл.150, ал.1, т.1  от АПК.

           С разпореждането на жалбоподателката е предоставен седем дневен срок, в който да изправи нередовностите като е предупредена за последиците, изразяващи се в оставяне на жалбата й без разглеждане и прекратяване на делото, в случай на неизпълнение на разпореждането. М. к. М. е получила лично разпореждането на 28.12.2016г. на адрес в гр.Добрич, ул.“р.ч.  № 4, видно от приложената към делото разписка за връчването, л.19. В предоставения срок, който изтича на 04.01.2016г., както и към настоящия момент жалбоподателката не е представила доказателства за внесена по сметка на съда държавна такса.

           Налице е прекратителното основание на чл. 158, ал. 1 АПК във вр. с чл. 151,  т. 3 от АПК, поради което Административен съд –Добрич, ІV състав

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. к. М. с адрес ***, по която е образувано адм.д. № 669/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 669/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК.

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: