Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 67/21.02.2017г., град Добрич

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на седми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                        ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура – Добрич РАДОСЛАВ БУХЧЕВ разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева к.адм.д.№ 667 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от АПК и е образувано по касационна жалба на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич срещу решение № 167 от 10.11.2016г., постановено по н.а.х.д. № 89/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 08-0802889/216/03.12.2015г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Добрич. Излагат се доводи, че решението е неправилно и необосновано, постановено в противоречие с доказателствата по делото, при допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Твърди се, че по делото е безспорно установено, че е налице сключен трудов договор между страните, който не е регистриран в ТД на НАП преди постъпването на работа на работничката на 26.06.2015г. (погрешно в жалбата е посочено 26.06.2016г., което е техническа грешка). Фактът, че трудовият договор е представен по-късно на контролните органи няма правно значение за допуснатото нарушение по чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ. Единственият правнорелевантен факт за решаване на спора е дали към момента на извършената проверка съществуващият трудов договор е бил регистриран в ТД на НАП и справката, удостоверяваща това, е била подписана от работничката преди постъпването й на работа. Възразява се, че неправилно районният съд е дал ход на делото в съдебното заседание, в което е разпитана свидетелката ХХХХХ въпреки че процесуалният представител на АНО е представил годни доказателства, че е възпрепятстван да се яви на посочената дата, с което е нарушил принципа на равенство в състезателния процес, както и правото на защита на АНО, лишавайки го от възможността да участва в разпита на свидетелката. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът – “ХХХХХ” ЕООД гр.Добрич, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на касационната жалба и иска решението на БРС да бъде оставено в сила. 

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено. Счита, че съдът неправилно е приложил материалния закон, като е приел, че не е налице извършване на административно нарушение.  

Административният съд, като взе предвид становищата на страните и доказателствата по делото, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, намира за установено следното : 

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

С обжалваното решение Балчишкият районен съд е отменил наказателно постановление № 08-0802889/216/03.12.2015г., издадено от директора на Дирекция ”Инспекция по труда” - Добрич, с което на “ХХХХХ” ЕООД, гр. Балчик, ЕИК ХХХХХ, в качеството му на работодател, за нарушение по чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за това, че при извършена проверка на 26.06.2015г. в 13,30 часа е установено, че е допуснало до работа лицето ХХХХХ като продавач-консултант на щанд за продажба на сребърни изделия, находящ се в гр.Балчик, алея Дамбата, преди да регистрира в НАП сключения на 26.06.2015г. трудов договор с работничката и преди да й връчи копие от уведомлението за това. За да постанови този резултат, районният съд е приел, че не е доказано по безспорен и несъмнен начин описаното в АУАН и НП административно нарушение по чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ, тъй като липсват доказателства за наличието на сключен трудов договор между страните в момента на проверката.        

Така постановеното решение е правилно. 

На първо място, неоснователно е възражението на касатора за допуснато съществено процесуално нарушение от страна на съда, който го е лишил от възможността да упражни процесуалните си права, като не е отложил съдебното заседание, в което е разпитана св.ХХХХХ въпреки че процесуалният представил на АНО е представил годни доказателства, че е възпрепятстван да се яви на посочената дата. От данните по въззивното дело е видно, че към молбата за отлагане на съдебното заседание, проведено на 02.06.2016г., има приложени доказателства за служебната ангажираност на актосъставителя ХХХХХ, но не и на процесуалния представител на АНО, поради което правилно районният съд е дал ход на делото и е пристъпил към събиране на доказателства, още повече, че след това заседание делото е отлагано два пъти и ако АНО е считал, че е било накърнено правото му на защита, е могъл да поиска преразпит на свидетелката, което той не е сторил. Дори напротив, при изслушването на съдебните прения сам процесуалният представител на АНО е коментирал показанията на св. ХХХХХ като е изтъкнал, че те са без правно значение за релевантните факти по спора, с което на практика е приел, че с разпита на свидетелката в негово отсъствие не е злепоставено правото на защита на ответника или пък разкриването на обективната истина, което да обуславя отмяната на решението на това основание.             

На второ място, от доказателствата по делото е безспорно установено, че по време на извършената проверка в стопанисвания от дружеството обект на 26.06.2015г. в 13, 30 часа е заварено да работи лицето ХХХХХ. В попълнената при проверката декларация по чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от КТ работничката е заявила, че работи в обекта на длъжността продавач – консултант, считано от 10.06.2015г., като няма сключен трудов или граждански договор с дружеството. В тази насока са и показанията на св.ХХХХХ и св. ХХХХХ (актосъставителят), от които се установява, че по време на проверката не е представен сключен писмен трудов договор между страните, нито пък е потвърдено наличието на такъв. С призовка по чл.47, ал.1 от АПК проверяващите органи са изискали от работодателя трудовото досие на ХХХХХ. На 13.07.2015г. в ДИТ – Добрич са представени документи, касаещи трудовото правоотношение с наетото лице, от които е видно, че работодателят е сключил трудов договор с лицето на 26.06.2015г., който е регистриран в ТД на НАП на същата дата в 15, 31 часа, т.е. след извършената проверка.         

При положение, че при проверката от контролните органи лицето Габриела ХХХХХ е заварено да работи на обекта без наличието на писмен трудов договор, то логическият извод е, че работодателят не е спазил разпоредбата на чл.61, ал.1 от КТ, който гласи, че трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. “ХХХХХ“ ЕООД в нарушение на това правило е сключило трудов договор с лицето след постъпването му на работа и дори след извършването на проверката.

В този смисъл описаното в наказателното постановление нарушение се явява несъставомерно по посочения текст - чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ, т.е. приетата от наказващия орган правна квалификация не отговаря на действително установените по делото фактически положения, отразени в АУАН и НП.

Съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на НАП. Според чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя преди да му предостави документацията по ал. 1- екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на НАП.

От сключването на трудовия договор възникват правата и задълженията на страните. Съответно от този момент за работодателя възникват следващите се по закон задължения да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП, както и да предостави на работника преди постъпването му на работа екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. След сключването на договора възниква и изричната забрана за работодателя да не допуска до работа работника преди да му предостави документацията по чл. 62 от КТ. В случая от доказателствата по делото се установява категорично, че към момента на проверката изобщо не е имало сключен писмен трудов договор между страните, за да възникнат и следващите се от това задължения за дружеството, поради което неправилно и незаконосъобразно наказващият орган е приел, че то е нарушило разпоредбите на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ.

Принципно правилно е становището на касатора, че по-късното представяне на трудовия договор е без правно значение относно преценката дали е налице извършено административно нарушение по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ, но само ако към момента на извършване на проверката е съществувал такъв договор, каквито доказателства липсват по делото. Сам касаторът в жалбата си е подчертал, че правнорелевантният факт за решаване на спора е дали към момента на извършената проверка съществуващият трудов договор е бил регистриран в ТД на НАП, а именно наличието на писмен трудов договор към този момент не е доказано по безспорен и категоричен начин.               

Ето защо, като е стигнал до същите правни изводи и е отменил НП, районният съд е постановил един правилен съдебен акт като краен правен резултат, който следва да бъде оставен в сила при условията на чл. 221, ал. 2 от АПК.

Така мотивиран, Добичкият административен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 167 от 10.11.2016г., постановено по н.а.х.д. № 89/2016г. по описа на Балчишкия районен съд. 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                  ЧЛЕНОВЕ :