Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 03.02.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд,  в публично заседание на двадесет и четвърти януари, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова 

                                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Силвия Сандева                                  

                                                                                                                                                        Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Радослав Бухчев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 666 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „K.“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление в гр.Каварна,  представлявано от М.К.А. – управител, подадена чрез адв. С.С., с адрес ***,  срещу решение № 94 от 21.10.2016г., постановено по нахд № 152/2016г. по описа на РС гр.Каварна.

  В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът не е приел за основателни възраженията на дружеството, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди се, че АУАН не е съставен в сроковете по чл.34 от ЗАНН, т.е. в тримесечен срок от откриване на нарушителя, понеже в самото НП било посочено, че нарушението е извършено в периода от януари-февруари 2015г. Оспорва се и приетото за установено в наказателното постановление и в решението на съда, че дружеството е унищожило част от археологическия обект „Чиракман“ в гр.Каварна. По тези основни съображения, подробно изложени в касационната жалба, касаторът счита, че решението и потвърденото с него наказателно постановление са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Ответникът, Министерство на културата, в писмени бележки , съставени от процесуалния представител Деляна Иванова изразява становище за неоснователност на касационната жалба и моли същата да бъде отхвърлена, а решението на районния съд като законосъобразно да бъде оставено в сила, като подробна излага съображенията си за това.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че има извършено нарушение – унищожаване на част от археологически обект, поради което решението като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

Административен съд - Добрич, като обсъди доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 1 и, ал. 2 от АПК, приема, че касационната жалба е подадена от надлежна, в законоустановения срок и е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С оспореното пред Районен съд гр.Каварна наказателно постановление № НП-6/16.05.2016г., издадено от Бони Петрунова – заместник–министър на културата, на „К.“ ЕООД гр.Каварна, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,  за нарушение по чл.200в, ал.1 във вр. с ал.2 от Закона за културното наследство.

Въз основа на доказателствата съдът е приел, че по делото безспорно е доказано вмененото на касатора административно нарушение по чл.200в, ал.1 във вр. с ал.2 от Закона за културното наследство, а именно, че „КАРВУНА-МА“ ЕООД  извършва строителни дейности, изкопни работи в имот с кад.идентификатор № 35064.200.119, разположен в подножието на нос Чиракман, гр.Каварна и вследствие на изкопните работи е унищожило част от археологически обект „Чиракман“ в гр.Каварна. Съдът е основал извода си, че дружеството е унищожило част от защитен обект- паметник на културата, въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, а също и заключението на вещите лица по допуснатата комплексна съдебно-техническа и археологическа експертиза. Съдът е приел за установено, че „K.“ЕООД е придобило процесния имот с идентификатор № 35064.200.119 с договор за замяна на недвижими имоти, сключен на 01.09.2014г. с Община Каварна. Установено е, че имотът разположен в югозападния скат на нос Чиракман и включва част от подхода към сектор 6 от античния град Бизоне. Този подход към настоящия момент вече бил унищожен при подготовката за строителни дейности, извършени на територията на парцела, когато със земекопна техника е отнето голяма количество земна маса. Подробно в мотивите на решението са описани безвъзвратно унищожените археологически останки от движими и недвижими културни ценности, вследствие на извършените изкопни работи, довели до свличане на огромна земна маса от ската. По делото е безспорно установено, че строителните дейности са извършени от „K.“ЕООД. Безспорно установено е и че археологически обект „Чиракман“ в гр.Каварна е обявен в ДВ бр.73/15.09.1967г. за паметник на културата с местно значение под № 39“Праисторическо, антично и средновековно селище“.

Тези факти са мотивирали съда да приеме, че извършването на нарушението по чл.200в, ал.1 във вр. с ал.2 от Закона за културното наследство е безспорно установено и че правилно е била ангажирана имуществената отговорност на дружеството. Съдът в мотивите на решението си е обсъдил и другото основно възражение на санкционираното дружество, че АУАН не бил издаден в сроковете по ЗАНН и го е отхвърлил като неоснователно. Приел е, че нарушението е установено на 24.11.2015г., когато регионалните инспектори по опазване на културното наследство към Министерство на културата са извършили проверка на място и са установили нарушението.

Съдът обаче е изменил наказателното постановление по отношение размера на наложената имуществена санкция като е преценил, че понеже нарушението било за първи път, правилно било дружеството да понесе санкция в минимален размер от 7 500 лв.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение по отношение на безспорната установеност на противоправното деяние и неговия извършител, както и че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения по ЗАНН, а също и че не е изтекъл срокът за съставяне на АУАН.

Административното нарушение и неговият извършител се считат за открити, когато компетентното длъжностно лице състави акт за установяване на административно нарушение.

Деянието е законосъобразно подведено по хипотезите на чл.200в, ал.1 във вр. с ал.2 от Закона за културното наследство. Съгласно чл.200в, ал.1 от Закона за културното наследство, който унищожи или повреди археологически обекти по смисъла на чл. 146, ал. 1, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец или на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.А съгласно ал.2, когато за извършване на нарушението по ал. 1 са използвани специални технически средства или земекопна техника, глобата е в размер от 7000 до 15 000 лв., а имуществената санкция - в размер от 7000 до 20 000 лв. В тези случаи използваните специални технически средства или земекопна техника се отнемат в полза на държавата.

По съществото на спора Районен съд гр.Каварна е събрал всички относими доказателства и е обсъдил всички направени от жалбоподателя възражения. Въззивният съд е извършил цялостна проверка на издаденото наказателно постановление, описал е фактическата обстановка и въз основа на какви доказателства е изяснена същата. Въз основа на установената фактическа обстановка съдът е формирал и правните си изводи.

В касационната жалба са изложени същите възражения които са обсъдени от районния съд подробно и аргументирано и правилно са отхвърлени като неоснователни.

Настоящата инстанция намира единствено, че съдът неправилно е изменил наказателното постановление като е намалил размера на имуществената санкция. Законосъобразна е преценката на наказващия орган при определяне размера на имуществената санкция от 10 000 лева - над предвидения в закона минимум. За този размер на имуществената санкция наказателното постановление съдържа мотиви. Посочено е, че в случая са унищожени археологически структури и находки, безвъзвратно загубени за историческото ни наследство и че при унищожаването е използвана земекопна техника, което се счита за утежняващо обстоятелство. След като наказващият орган е изложил мотиви защо определя санкция над предвидения в закона минимум и след като е явно и безспорно, че извършеното се отличава с много висока степен на обществена опасност, причинило е неоценими щети и загуби от местно и от национално значение, които не могат да бъдат възстановени, районният съд не е следвало да намалява размера на наложената имуществена санкция.

Поради липса на касационна жалба от Министерство на културата по отношение на извършеното намаление на размера на наложената имуществена санкция, настоящата инстанция следва да остави решението в сила.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94 от 21.10.2016г., постановено по нахд № 152/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: