О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич , 29.12.2016г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Добрички административен съд, в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Нели Каменска

като разгледа докладваното  касационно административно дело663/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на кметство на с.Ведрина, община Добричка, представлявано от кмета, г.с.г. против писмо с рег. № 851000-14361 от 24.11.2016г. на началника на сектор „Пътна полиция“-Добрич, с което е отказано извършване на временно спиране от движение за срок от три месеца на лек автомобил „Ауди А8“ с лрег. № .....

Жалбоподателят счита, че отказът на административния орган (който определя като неоснователно бездействие) да извърши исканите фактически действия по временно спиране на МПС е немотивиран, неправилен и незаконосъобразен. Счита, че при наличие на нареждане от съдебен орган или от орган на данъчната или митническата администрация за временно спиране от движение на МПС за службите по контрол на движението произтичат задълженията по чл.40, ал.2 и ал.3 и чл.42 от Наредба № І-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Разпоредбите на тази наредба кореспондирали с чл.431, ал.6 от ГПК, според който при необходимост съдебният изпълнител може да поиска от органите на МВР спиране от движение на МПС, върху което е насочено изпълнение за срок от три месеца. Твърди се, че неоснователно началникът на сектор „Пътна полиция“ –Добрич не е изпълнил необходимите фактически действия, вменени му съгласно чл. 431, ал. 6 ГПК. Иска се отказът да бъде отменен и административният орган да бъде осъден да извърши фактическите действия по временно спиране от движение на лекия автомобил на длъжника по изпълнително дело № 20157370401343 с взискател кметство с.Ведрина.

Ответникът, началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич представя преписката и с писмено становище от 13.12.2016г. прави възражение за недопустимост на жалбата като счита, че кметството на с.Ведрина не е надлежна страна. Искането за спиране от движение на МПС било отправено до него от частен съдебен изпълнител л.т., а не от жалбоподателя. Ответникът също изразява становище, че не разполага с правомощие да изпълни искането на съдебния изпълнител, тъй като в закона не е предвидена възможност за това. Счита, че спирането от движение на МПС представлява принудителна административна мярка по чл.171, т.2 от Закона за движение по пътищата, която се прилага с мотивирана заповед. Позовава се на чл.171, т.2 от ЗДвП, който изчерпателно изброявал случаите,  в които се прилага тази мярка. Възможността по чл.431, ал.6 т ГПК не била предвидена в специалния закон, който не можел да се тълкува разширително по отношение налагането на принудителни административни мерки.

От представените от страните писмени доказателства се установява, че с Постановление от 05.10.2016г. л.т.- частен съдебен изпълнител, на основание чл.431, ал.6 от ГПК, е постановила временно спиране от движение на МПС – лек автомобил „Ауди А8“ с рег. № ТХ 1542 ХР, собственост на И.Д.Славов – длъжник по изпълнително дело № 20157370401343 и е поискала с писмо до началника на сектор „Пътна полиция“ да издири и предаде на ЧСИ лекия автомобил на длъжника, да изземе част втора от свидетелството за регистрация на МПС, което да приеме на съхранение, да постави знак/ стикер „спрян от движение“ и да въведе в автоматизираната информационна система причините и датата на временното спиране. С оспореното писмо, адресирано до ЧСИ ответникът е отговорил, че в закона не е разписан ред по който да изпълнява постановленията на ЧСИ и е отказа да извърши исканите действия. Оспореното писмо е регистрирано като постъпило в кантората на частния съдебен изпълнител, поискал налагането на мярката на 28.11.2016г. и няма данни кога е съобщено на взискателя по изпълнителното дело. Жалбата е постъпила при ответника на 12.12.2016г.

При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за недопустима на основанията по чл.159, т.1 и т. 4 от АПК.

Спорът е възникнал между частния съдебен изпълнител в това му качество и началника на сектор „Пътна полиция“ – Добрич, а жалбата е подадена от взискателя по изпълнителното дело. Съдът намира, че същият няма правен интерес, поради което жалбата му следва да бъде отхвърлена на това основание. Отказът да бъде изпълнено постановление на съдебен изпълнител, с което се налага обезпечителна мярка поражда правоотношение между съдебния изпълнител и органа на изпълнителната власт, неподлежащо на контрол от страна на административния съд. Между съдебния изпълнител и началникът на сектор "ПП" при ОДМВР не са възникнали административноправни отношения, понеже двата субекта изпълняват възложени им по силата на закона публични функции и отношенията между тях не са властнически, а равнопоставени, управленски отношения. Писмото, с което ДСИ е уведомен, че искането не може да бъде изпълнено, понеже в Закона за движение по пътищата не е разписан ред за това, не рефлектира пряко в правната сфера на жалбоподателя - не създава права и задължения и не засяга непосредствено негови права и законни интереси. По същество обективира кореспонденция между сектор „Пътна полиция“ –Добрич и ЧСИ, затова кметството на с.Ведрина като взискател по образувано изпълнително дело, няма пряк и непосредствен личен правен интерес от оспорване.

Оспорването е недопустимо и поради липса на годен за оспорване административен акт. Спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, може се осъществи чрез: 1). прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) от органите на МВР при условията и по реда на чл. 171, т. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП); 2). по искане на собственика (Арг.: чл. 40, ал. 1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 31/14.04.2000 г.) и 3). по силата на акт на органите на съдебната власт или данъчната администрация (по аргумент на чл. 45, вр. чл. 36 от същата Наредба). В специалния ЗДвП, друг нормативен или подзаконов нормативен акт няма разпоредба, която да регламентира правомощие на органа на МВР за разглеждането на искания за спиране от движение на МПС, извън посочените хипотези.

В третата хипотеза органите на МВР имат задължението да изпълнят акта на съдебния, митнически или данъчен орган чрез конкретни действия, които се изразяват във въвеждането на информацията от постановлението по отчета за съответното превозно средство (чл. 36 Наредбата), изземване на част втора на свидетелството за регистрация и поставяне на знак "спрян от движение" (чл. 40, ал. 2 Наредбата). Нормата на чл. 431, ал. 6 ГПК дава правомощие на съдебния изпълнител с постановление да поиска от органите на МВР спиране от движение на МПС, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца. Касае се за обезпечителната мярка в изпълнителното производство, която се налага с постановление на съдебния изпълнител и само се изпълнява от органите на МВР.

Жалбоподател претендира действия по изпълнение на съдебен акт, а отказът на орган на МВР в изпълнително производство за изпълнение на акт на съдебен изпълнител, постановен в защита интересите на взискател, не може да бъде преодолян в съдебно-административно производство по АПК .

При това положение настоящия съдебен състав, намира че оспорването срещу отказа на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Добрич да извърши фактически действия по "спиране от движение на МПС", описани в искане изх. № 36476 от 05.10.2016г. на частен съдебен изпълнител л.т., е недопустимо и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство - да се прекрати.

По изложените съображения и на основание чл.159, т. 1 и т.4 от АПК, Административен съд гр.Добрич ІV състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кметство на с.Ведрина, община Добричка, представлявано от кмета, г.с.г. против писмо с рег. № 851000-14361 от 24.11.2016г. на началника на сектор „Пътна полиция“-Добрич, с което е отказано извършване на временно спиране от движение за срок от три месеца на лек автомобил „Ауди А8“ с рег. № ТХ 1542 ХР, върху който е наложен запор по изп. дело № 20157370401343.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663 по описа на Административен съд- Добрич  за 2016г.

Определението може да се обжалва с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :