О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …………………….

гр. Добрич, 20. 12. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, І-ви състав в закрито съдебно заседание на двадесети  декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря …………………….. и с участието на прокурора ………………………. изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова АД № 660/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Т.П.Ш. ***. От неясно формулирания текст на жалбата може да се направи извод, че се атакува акт на Областния управител на Област Добрич да удовлетвори искане на жалбоподателя по ЗОСОИ. С разпореждане на съда от 20. 12. 2016 год. към настоящото съдебно производство са приложени АД № 401/ 2007 год. и АД № 765/ 2013 год. на Административен съд, гр. Добрич. При прегледа на настоящата жалба и приложените две административни дела съдът установи следната фактическа обстановка:

С писмо от 29. 06. 2005 год. Областният управител на Област Добрич е отказал на жалбоподателя да разгледа негови молби с искане за произнасяне по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти /ЗОСОИ/ поради тяхното просрочие. Отказът е обжалван пред ОС-Добрич и по жалбата е образувано АД № 447/ 2006 год. на ОС-Добрич, приключило с решение, по силата на което жалбата е била отхвърлена. Решението на ОС-Добрич е потвърдено с решение № 6206/ 18. 06. 2007 год. по АД № 1399/ 2007 год. на ВАС. С жалба със същото искане и на същото основание е било образувано АД № 401/ 2007 год., като производството по него е било прекратено с определение № 177/ 26. 10. 2007 год., тъй като е било налице влязлото в сила решение по АД № 447/ 2006 год. на ОС-Добрич. С определение № 13263/ 21. 12. 2007 год. по АД № 12651/ 2007 год. ВАС е оставил в сила прекратителното определение на АС-Добрич по АД № 401/ 2007 год. С жалба от 17. 09. 2013 год. жалбоподателят Т.Ш. отново е оспорил отказа на областния управител да разгледа молбите му по реда на чл. 6 от ЗОСОИ от 29. 06. 2005 год. По тази жалба е образувано АД № 765/ 2013 год., производството по което е прекратено с разпореждане № 1755/ 26. 09. 2013 год. поради наличие на влязло в сила решение по същото оспорване. Прекратителното разпореждане по АД № 765/ 2013 год. е оставено в сила с определение № 14574/ 6. 11. 2013 год. по АД № 14512/ 2013 год. на ІІІ-то отделение на ВАС.

При така събраните по делото доказателства съдът приема, че с жалбата, предмет на настоящото съдебно производство отново се обжалва отказа на Областен управител на Област Добрич от 26. 06. 2005 год. да разгледа искане на жалбоподателя за обезщетяване по чл. 6 от ЗОСОИ, по което искане има влязло в сила решение № 285/ 13. 12. 2006 год. по АД № 447/ 2006 год. на ОС-Добрич. Наличието на влязло в сила съдебно решение по същото искане на жалбоподателя води до недопустимост на жалбата му срещу отказа на Областен управител на Област Добрич от 26. 06. 2005 год., предмет на настоящото съдебно производство.

Така мотивиран и на осн. чл. 159, т. 6 от АПК съдът

 

                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.П.Ш. *** срещу отказа на Областен управител на Област Добрич от 26. 06. 2005 год. да разгледа искане за обезщетение по чл. 6 от ЗОСОИ.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните по делото.

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :