Р Е Ш Е Н И Е

83

гр. Добрич, 27.02.2017г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари   две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

               2.ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М. Георгиева кас адм.дело № 657/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от А.С. ***  срещу решение № 489/01.11.2016 г. по н.а.х.д. № 1143/2016 г. по описа на РС-Добрич,с което е потвърдено НП № 28-0000294/20.07.2016г. на Началника на ОО “АА”-Добрич. На подробно изложени съображения, касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е постановено при съществено  нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон.

Ответникът не се представлява.В депозиран писмен отговор, оспорва касационната жалба.

           Представителят на ОП-Добрич счита жалбата за неоснователна.

            След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

           Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство, срещу наказателно постановление № 28-0000294/ 20.07.2016г. на Началника на ОО “АА”-Добрич,с което за  нарушение на чл. 89,т.4, от Наредба №33 /1999г. на МТ,на основание  чл.93,ал.2 от ЗАвПр  му е наложено наказание “глоба” в размер на 500 лева .

            С Решение № 489/01.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1143/2016г. РС-Добрич    е потвърдил наказателното  постановление. В мотивите си  е приел, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми.Наведените в жалбата възражения според съда са неоснователни. От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в своята съвкупност като непротиворечиви  съдът е направил извода,че визираното в акта и постановлението нарушение е изцяло доказано. Наказващият орган е приложил правилно материалния закон т.е чл. 93,ал.2 от ЗАвПр.Обсъдил е размера на наложената глоба от 500 лева, която е строго определена от законодателя.  

          Настоящият състав възприема в цялост фактическата обстановка, установена от въззивния съд.На касатора е наложена глоба за това, че на 28.06. 2016г. около 10.00 ч. на входа на гр.Добрич посока  от гр.Варна, срещу бензиностанция “Лукойл”, управлява товарен автомобил марка Рено , с рег. №В 0010 НВ, кат.3 с прикачено полуремарке с рег.№ В 1113 ЕН от кат 04  като извършва обществен превоз на товари по маршрут Стожер-Балчик, установено от пътен лист № 3550820/28.06.2016г.,натоварен с битови отпадъци,като при проверката не представя заверено копие към международен лиценз.Деянието е определено като нарушение на  чл. 89,т.4, от Наредба №33 /1999г. на МТ,като действащата по време на установяване на нарушението и издаване на НП гласи, че по време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи удостоверение на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България за всяко от превозните средства, с които се извършва превозът (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);

         В  касационната жалба не се сочат конкретни пороци на съдебния акт,а се излагат съображения за наличие на процесуални нарушения в административно  наказателното производство. Тези съображения се съдържат във въззивната жалба и по всички тях решаващият съд се е произнесъл,като е направил правилни и законосъобразни изводи. Правилно съдът е преценил,че с оглед доказателствата по делото и легалните дефиниции на понятията „обществен превоз на товари“ и „превоз на товари“ по §1,т.1 и т.2 от ДР на ЗАвПр., водачът е извършвал обществен превоз на товари като работник, нает по трудов договор от ЮЛ, да превозва стоки срещу заплащане с превозни средства, независимо дали са натоварени или не.Следователно за водача е било налице задължението да представи при проверката заверено копие към международен лиценз.

          При преценка на оспорвания съдебен акт касационният състав установи, че решаващият съд е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираните нарушения.

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 489/01.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1143/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: