О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

      

 гр.Добрич,13.01.2017г.

 

           ДОБРИЧКИЯТ  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на   тринадесети януари  2017г. ­­­­I касационен състав :

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                  ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георгиева частно касационно адм.дело № 656 по описа за 2016 г. намира следното:

           Производството е по реда на глава тринадесета от АПК.

            Образувано е по частна жалба на „ДЕАЛИ “ ЕООД, ЕИК 124699150, със седалище и адрес на управление гр. Д., представлявано от И.М.Б., подадена чрез адв. З., срещу определение от 04.11.2016г. по а.н.х.д.№848/16 на Добричкия районен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба,срещу наказателно постановление № В-037020/23.03.2016г. на Директора на РД на КЗП Варна и производството по делото е прекратено.

           В жалбата се твърди,че определението е неправилно и незаконосъобразно. Възразява се срещу приетото от съда,че жалбата е просрочена с 5 дни,като се настоява,че е налице ненадлежно връчване на наказателното постановление, връчено на М.С., който не е служител на фирмата, при което се явява извън кръга на лицата,имащи право да получават кореспонденция на фирмата. Представят се писмени доказателства.Иска се от съда да отмени определението и да върне делото на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. 

          От фактическа и правна страна настоящият съд установи следното:

          С Наказателно постановление В-037020 от 23.03.2016г. на Директора на РД на КЗП Варна, на частния жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение начл. 68във връзка с чл.68г,ал.4 и чл. 68д, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

          От приложеното по делото известие за доставяне е видно, че наказателното постановление е изпратено на адреса на управление на дружеството,с посочен адресат управителя на дружеството-Б.,но е получено от нейния баща, като в известието е отбелязано-получено от член на домакинството-бащат представените с частната жалба доказателства се установява,че получателят  М.С. не е служител на „ДЕАЛИ “ ЕООД, а е получил пратката именно в качеството си на баща.

          При това положение съдът счита, че частната жалба се явява основателна, тъй като е налице нередовно връчване на Наказателно постановление № В-037 020 от 23.03.2016г. на Директора на РД на КЗП. и не би могло да се твърди, че жалбата срещу него е просрочена.

         Съгласно чл.58,ал.1 от ЗАНН, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. Начините за връчване и процедурата за това не са уредени в ЗАНН, поради което и н а основание чл. 84 от с.з. се прилагат субсидиарно разпоредбите на НПК относно връчване на призовките, съобщенията и книжата. В чл.180,ал.1-6 от НПК подробно и изчерпателно са изброени лицата, чрез които се връчват призовките, съобщенията и книжата, като в, ал. 7 е посочено, че връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата. От приложеното по делото копие на известие за доставяне не може да се направи извод, че НП е връчено на лице, което има право да получава призовки, съобщения и книжа за дружествотооето е наказано. Видно от отбелязванията в известието за доставяне, НП е връчено на бащата на управителя на дружеството, за който няма данни да е натоварен да приема съобщения и книжа, адресирани до дружеството, частен жалбоподател.Разпоредбата на чл.180,ал.5 е императивна и гласи, че на учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата.7-дневният срок на обжалване по чл.59,ал.2 от ЗАНН започва да тече само в случаите на редовно връчване на препис от НП, каквото в случая не е налице, поради което жалбата срещу НП не е просрочена и процесуално недопустима на това основание.

           С оглед изложеното, оспореното пред настоящата инстанция протоколно определение от 04.11.2016 г. по н.а  дело № 848/2016 г. на районен съд Добрич следва  да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество по жалбата

           Така мотивиран,административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.11.2016 г. по н.а  дело № 848/2016 г. на районен съд Добрич което е оставена без разглеждане  подадената от „ДЕАЛИ “ ЕООД жалба,срещу наказателно постановление № В-037020/23.03.2016г. на Директора на РД на КЗП Варна и производството по делото е прекратено.

          ВРЪЩА делото на РС-Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата по същество

         Препис от определението да се изпрати на страните за сведение

        Определението не подлежи на обжалване

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ