П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 02.02.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на втори февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя  Административно дело № 653, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – В.С.К.,***, редовно призована, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, представлява се от СТ.ЮРИСК.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

 

по хода на делото

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К.: Да се даде ход.

ЮРИСК.ГЕОРГИЕВ: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК докладва делото – Молба от г-жа В.С.К., с която се настоява да бъде присъдено на жалбоподателката и на сестра й Зинаида К.  дялове – компенсаторни записи, от които същите са били лишени, не по тяхна вина.

Съдът, с разпореждане от 15.12.2016г., е оставил жалбата без движение, като е указал да бъдат отстранени нередовностите. Част от същите са отстранени.

В допълнителната молба, подадена от жалоподателката се моли съдът да се съобрази с решението на Окръжен съд - Добрич и да се присъди обезщетение по 1/3 компенсаторни записи за нея и за сестра й.

Отново е дадена възможност на жалбоподателката да уточни молбата си.

ЮРИСК.ГЕОРГИЕВ: Жалбите на госпожа К. считам за нередовни. Не отговарят на изискванията на чл.150 и на чл.151 от АПК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К.: Искам да кажа, че делото не приключи така както е редно.

СЪДЪТ въпрос към жалбоподателката - Получили ли сте това решение на областния управител, с което ви се отказва присъждане на обезщетение по ЗОСОИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К.: Това, което съм дала с това разполагах. Ние сме дали удостоверение за наследници, че наследници сме три. Защо адвокат Костадин Пеевски постъпи така и на мен лично каза “другите две ще оконстиционя”. Въпреки удостоверението за наследници той работи само за едната. На нас двете сестри не ни е присъдено полагащото ни се. Аз и Зинаида, решението на областния управител не сме получили. Само сестра ми Люца, която в момента е във Варна.

Аз прилагам всичко, което имам делото, аз съм издирвала с години адвоката. В Икономическа полиция, колко пъти ходихме.

СЪДЪТ въпрос към жалбоподателката - Обжалвали ли ли сте, това решение на областния управител?

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К.: На нас не е изпращано нищо. Оспорваме иска си за 1/3 част на мен и 1/3 част на Зинаида, че не сме получили полагащото ни се право. Считаме, че е неправилно това решение.

СЪДЪТ ПРИЕМА, че с жалбата се оспорва решението на областен управител на област Добрич №ХІІ-1918 22.11.1999г., с което не е уважено искането на Люца К., В.К. и Зинаида Киселково относно обезщетяване по реда на ЗОСОИ за одържавен имот, а именно магазин/дюкян в гр.Добрич, ул.Княз Симеон Търноски, №5а и 18 с бивш собственик Станчо Георгиев Киселков, с оглед така направеното изявление, че се претендира обезщетение за този имот.

СЪДЪТ по доказателствата

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Удостоверение за наследници изх.№2092/19.05. 2015г.; Удостоверение №93-00-1312/20.05.1992г.; Договор за правна защита и съдействие и пълномощно; Формуляр №1 – заявка за правна услуга №00020/22.04. 2005г.; Писмо от 30.11.2007г.; Писмо изх.№4732/27.12. 2016г.; Писмо изх.№ПО-10-2610/23.12.1999г.; Жалба вх.№ПО-11-2610/16.12.1999г.; Решение №ХІІ-1918/ 22.11.1999г. на областен управител на област Добрич; Допълнителна техническа експертиза от 02.05.2001г.; Комбинирана скица; Решение №242/12.11.2001г. по АД №16/2000г. на ДОС; Експертна оценка от 08.04.2002г.; Решение №141/25.10.2002г. по АД №16/2000г. на ДОС; Разписка – 3 броя за връчено съдебно решение; Жалба вх.№ПО-11-2610/16.12.1999г.; Удостоверение за наследници №1156/25.11.1998г.; Известие за доставяне – 2 броя; Писмо №ДС-03-2343/23.11.1999г. – 3 броя; Решение №ХІІ-1918/22.11.1999г. на областен управител на област Добрич; Изложение №ХІІ-1918/01.02.1999г.; Копие на пощенски плик; Писмо №5012/22.04.1948г.; Писмо №1221/30.04.1948г.; Изпълнителен лист №34/48 по дело №1191/1947г.; Удостоверение №13-00-1312/20.05. 1992г.; Разписка от 27.02.2003г.; Декларация от 16.11.1998г.; Заявление вх.№ХІІ-1918/16.11.1998г.; Експертна оценка от 08.04.2002г.; Удостоверение №13-00-70/18.01.1993г.; Разрешително за търгуване от 15.11.1940г.; Техническа експертиза от 03.10.2000г.; Постановление за отказ за образуване на наказателно производство №00501/2008/02.04.2008г.; Молба до Адвокатска колегия от 13.02.2002г.; Молба вх.№ГК-04-02-833/02.03.2006г.

СЪДЪТ, с оглед изложеното от същата, че не е уведомена за процесното решение, от представените доказателства от ответника известия/обратна разписка е видно, че на Люца и на В. са изпратени такива, които са получени на 01.12.1999г. От представените писма на лист 68, 69 и 70 по делото, се установява, че и тримата наследници Люца С.К., В.С.К. и Зинаида С.К. са получили решението на областния управител на 03.12.1999г. В решението посочен срок за обжалването му - 14 дни, който е изтекъл още през 1999г.

СЪДЪТ предоставя на жалбоподателката да се запознае с писмо изх. №ДО-03-2343/23.11.1999 г., в което е вписано, че решението е получено лично от Вера К. на 03.12.1999 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К.: Да това е моя подпис.

СЪДЪТ, по изложените по – горе съображения намира, че молбата на В.С.К. срещу Решение ХІІ-1918/22.11.1999г. на областен управител на област Добрич е процесуално недопустима като подадена след изтичане на законоустановения, 14-дневен, преклузивен срок. Същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

ЮРИСК.ГЕОРГИЕВ: Представям молба за присъждане на разноски по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ К.: Само ще отбележа, че мъжът ми като летец не е получавал такава сума дори като заплата.

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от процесуалния представител на Областен управител на област Добрич счита, че същото следва да бъде уважено на осн. чл.78, ал.4 от ГПК, приложим на осн. чл.144 АПК.

СЪДЪТ, с оглед горното и на основание чл.159, т.5 от АПК

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. срещу Решение №ХІІ-1918/22.11.1999г. на Областния управител на област Добрич.

ОСЪЖДА В.С.К. с ЕГН **********,***, да заплати на Областен управител на област Добрич сторените по делото съдебно - деловодни разноски, в размер на 300 (триста) лева.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №653/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от днес.

ДЕЛОТО приключи в 14:23 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.02.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

СЕКРЕТАР: