Р Е Ш Е Н И Е

 86

гр. Добрич, 28.02.2017 година.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари  две хиляди и седемнадесета година І касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:    1. МИЛЕНА ГГЕОРГИЕВА

                2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К.,разгледа докладваното от съдия Георгиева касационно адм. дело №  651 / 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          С Решение № 486/31.10.2016 г.,постановено по н.а.х.д. № 749/2016 г.  РС-  Добрич  е потвърдил Наказателно постановление № 16-0851-000164/ 25.02.2016г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич, с което  на Х.М.М. от гр. Варна,за нарушение на чл.21,ал.1 ЗДвП, на основание чл.182, ал.1,т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева.

          В законния срок,решението е обжалвано от санкционираното лице, чрез процесуалния му представител адв. А.Д..На подробно изложени основания, иска отмяна на решението и наказателното постановление.

          В съдебно заседание,жалбата се поддържа от адв.К..

          Ответникътедовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.

          Съдътато прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение което се засягат правата му. Разгледана по същество, жалбата е основателна.           

          За да потвърди оспореното наказателно постановление съдът е приел, че същото е законосъобразно в процесуален аспект. АУАН е редовно съставен и съгласно чл.189,ал.2 от ЗДвП се ползва с доказателствена сила до доказване на противното административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34,ал.3 от ЗАНН,съдържа реквизитите по чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено на санкционирания. Съдът е приел същое визираното в акта и наказателното постановление нарушение е безспорно извършено от санкционираното лице и правилно е ангажирана административно наказателната му отговорност. Съдът е коментирал и  размера на наложеното наказание и е установиле същият е определен по размер на предвиденото в закона.

          Касационната инстанция установи,че при постановяване на оспореното решение съдът е допуснал съществено процесуално нарушение, тъй като не е  събрал всички относими към спора доказателства, както не е събрал и исканите от въззивника такива, нито ги е коментирал.

          Административно-наказващият орган носи тежестта да докаже наличието на фактическите обстоятелства, визирани в наказателното постановление и въззивният съд му е указал  тази тежест, но при представяне от страна на наказващия орган на недостатъчно доказателства относно годността на средството за измерване, е следвало да изиска служебно такова, а не справка, която съдържа само твърдения.

         Съгласно чл.14, ал.1 от НПК, районният съд е следвало да вземе своето решение по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона, след като е взел /по аргумент от чл. 13, ал. 1 от НПК/ всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина. Без значение е дали има, или липсват доказателствени искания от страните в случая от страна на въззивника са направени доказателствени искания. Съдът не е обсъдил всички приобщени към делото доказателства,не събрал исканите такива и не е отговорил на всички възражения във въззивната жалбакакто и на  писмени бележки, депозирани в съда на 12.07.2016г., преди първото по делото заседание.

          С оглед изложеното, решението следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, който да се произнесе по всички направени възражения,след като събере всички относими към спора доказателства.

          Водим от гореизложените съображения,както и на основание чл.221, ал.2, във връзка с чл.222,ал.2,т.1 от АПК, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ Решение № 486 от 31.10.2016г. по н.а.  749 по описа за 2016 год. на Районен съд-Добрич.

          ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

      

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    2.