Р Е Ш Е Н И Е

 

№62/ 15.02.2016 год., град Добрич

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав  в открито съдебно заседание, проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА      

                                                                               ТЕОДОРА МИЛЕВА                                                                               

 

        при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. изслуша докладваното от съдия МИЛЕВА КАД № 647/2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

          Образувано е по подадена жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич срещу решение № 464/14.10.2016 г. по н.а.х.д. № 281/2016 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 08-0803003/233/21.12.2015 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гробрич, с което на „МЕТКОН“ ЕООД гр. Силистра за нарушение на чл.16, ал.1,  т.6 от Закона  за здравословни и безопасни условия на труд,  на основание чл.416, ал.5, във вр. чл.413, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. С доводи за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното решение, жалбоподателят иска то да бъде отменено. Твърди, че от събраните доказателства безспорно се установява извършеното от дружеството нарушение и не са допуснати съществени процесуални нарушения в административно-наказателното производство, както е приел районният съд.

           Ответникът – „МЕТКОН“ ЕООД гр. Добрич в представено писмено становище по делото, счита касационната жалба за неоснователна. Излага подробни съображения в насока, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно. Моли, същото да бъде потвърдено.

           Представителят на ДОП дава заключение за неоснователност на касационната жалба и моли да се потвърди решението на районния съд.

           Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е процесуално допустима.

            Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

           

           С процесното наказателно постановление „МЕТКОН“ ЕООД е санкциониран за това, че при извършена проверка на  21.12.2015 г. по повод на настъпила на 18.11.2015 г. злополука с четирима работници на дружеството, е установено, че “МЕТКОН” ЕООД е допуснало на 18.11.2015 г. избутване на осемметрово подвижно скеле от Д.К.А., Й.Г.Д., И.Н.И. и И.П.П. в непосредствена близост до въздушен електропровод с напрежение 20 кV, минаващ през югоизточния край на двора, в който е разположено силозното стопанство,  в резултат на което скелето попада под напрежение и четиримата работници биват поразени, и получават изгаряния. Това деяние е квалифицирано от административно наказващия орган като административно нарушение на чл.16, ал.1,  т.6 от Закона  за здравословни и безопасни условия на труд и  на основание чл.416, ал.5, във вр. чл.413, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

             За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че при издаването му са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като нито в АУАН, нито в НП е налице конкретно описание на извършеното нарушение. Съдът е приел, че разпоредбата на чл.16, ал.1, т.6 от ЗЗБУТ е бланкетна и въвежда общо изискване на работодателя при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да осигури ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето и по безопасен начин, като съдържанието на същата следва да се запълни от конкретните разпоредби на съответния нормативен акт.  Поради което и съдът е счел, че не става ясно от фактическа страна какво е следвало да направи работодателя и не го е направил, за да бъде налице неизпълнение на задължението му за осигуряване на ефективен контрол.

            Тези изводи на въззивния съд  изцяло се споделят от настоящата инстанция.

            В касационната жалба няма наведени никакви конкретни възражения, поради което и съдът счита, че не следва да излага и други мотиви в подкрепа на доводите на въззивния съд.

             С оглед на гореизложеното, Административният съд намира атакуваното решение за допустимо, валидно и постановено в съответствие със закона. Касационната инстанция напълно споделя фактическите и правни изводи на районния съд. Те съответстват на данните от събраните по делото доказателства и материалния закон. Проверката не сочи наличие на нарушения при постановяване на обжалваното решение, които да съставляват касационно основание за отмяната му, каквито се сочат от жалбоподателя. Стигайки до същите фактически и правни изводи, Добричкият районен съд е приложил правилно разпоредбите на ЗАНН, постановил е едно валидно и законосъобразно решение, което по изложените в настоящите мотиви съображения, се оставя в сила и следва да бъде потвърдено.

     Мотивиран така и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, съдът,

 

 

 

 

     Р  Е  Ш  И:

 

     ОСТАВЯ В СИЛА Решение №464 от 14.10.2016 г. по нахд №281/2016 г. на Добричкия районен съд,

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.