О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ ………………./29.12.2016г., град Добрич

 

 

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и девети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 646 по описа за 2016г. на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на З.К.Г. с ЕГН ********** *** против заповед № 1126/05.10.2016 год. на кмета на община Балчик.       

С разпореждане на съдия – докладчика от 12.12.2016г. производството по делото е оставено без движение поради липса на доказателства за внесена държавна такса по жалбата. Със същото е даден 7-дневен срок на жалбоподателката да отстрани констатираните нередовности в жалбата с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на жалбоподателката на 13.12.2016г., видно от върнатия в съда отрязък на л.30 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок, който е изтекъл на 20.12.2016г. (работен ден), нередовностите на жалбата не са отстранени.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3  от АПК, административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 646 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                          Административен съдия :