Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

гр. Добрич,  02.03.2017 год.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд - Добрич, VІ състав, в публично заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

при участието на секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя административно дело № 645 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията.

Образувано е по жалба на С.Т.В. *** чрез адв. Е.Ф. - САК против Отказ с изх. №ТС-02-6727/16.11.2016 г. на Гл. архитект на община Тервел за издаване на виза за проектиране на РУП по чл.36, ал.1 във връзка с чл.113, ал.2 от ЗУТ. Твърди се, че отказа е неправилен, постановен при съществено нарушение на материалноправните разпоредби на закона и в несъответствие с целта на закона. Сочи се, че законодателят не е дал правомощия на административния орган да действа при подобни случаи при условията на оперативна самостоятелност. Релевират се доводи, че при изработването на РУП задължително като изходна информация се ползва скица за проектиране – извадка от действащия ПУП за съответната територия. Моли, да се отмени отказа и да се присъдят сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Ответникът - Главен архитект на Община Тервел в подаден писмен отговор, счита, че оспорваното писмо не представлява отказ за издаване на виза, а е кореспонденция по повод подаденото от ишцата заявление, т.е. не е АА, а становище. В алтернатива сочи, че жалбата е неоснователна, тъй като искането за разрешение за изработване на РУП не е комплектовано според изискванията на чл.125, ал.2 от ЗУТ – липсва задание от възложителя, обосноваващо необходимостта от изработването на плана.

В с.з. Главният архитект на община Тервел се явява лично, като поддържа подадения отговор. В допълнение излага доводи, че тъй като се искан РУП, той като вид устройствен план се разрешава със заповед на кмета и в този смисъл главния архитект не е компетентен да взема отношение по издаването или не издаването на виза. Моли се да се остави без разглеждане жалбата.

Административен съд Добрич, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и служебно, на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Административното производство е започнало с подаването на  Заявление вх. № ТС-01-6447 от 02.11.2016 г. до главния архитект на Община Тервел за издаване скица-извадка за поземлен имот и виза за проектиране на РУП по чл.36, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.113, ал.2 от ЗУТ за УПИ V, кв. 107 по ПУП Тервел, намиращ се на адрес гр. Тервел, ул. „Дим. Дончев“ №65 от С.Т.В. /лист 12/. Към заявлението /видно от същото/ не са представени документи.

С Писмо изх. №ТС-02-6727 от 16.11.2016 г. /лист 14/, гл. архитект на община Тервел е изложил съображения, че РУП като вид устройствен план, който се съставя в случаите, определени в чл.113, ал.2 от ЗУТ не е предвидено издаването на виза от главния архитект. Другият мотив за отказ за издаване на виза за проектиране е, че чл.36, ал.1 от ЗУТ се отнася до разстоянията между заварени сгради и предвидените с плана сгради в съседни имоти, а не за създаване предпоставка за узаконяване или преценка за търпимост на незаконно издадени сгради.

По делото не са представени каквито и да е писмени доказателства от жалбоподателката, дори акт за собственост и удостоверение за наследници.

От ответника по делото са приети като доказателства КА №7 от 28.02.2011 г., удостоверяващ  започването на производство по чл.225, ал.2 от ЗУТ за премахване на сграда, находяща се в УПИ V-1386 в кв.107 по плана на гр. Тервел и КА №8 от 28.02.2011 г. отново за извършена проверка в посочения по-горе имот.

В съответствие с носената от жалбоподателката доказателствена тежест по чл.170, ал.2 от АПК да установи наличието на условията за издаване на желания от него акт, съдът е указал на жалбоподателката да се запознае с приложените по делото доказателства, включително и с приложения отговор по делото, както и със становището на гл. архитект, дадено в с.з. с възможността да  изрази становище по  него и да направи своите искания по доказателствата.

С оглед разпределението на доказателствената тежест и указанията до жалбоподателката по доказателствата, съдът счита, че чрез призовка на л.37 С.В. е запозната с протоколно определение от предходното съдебно заседание и изрично с указанията на съда да ангажира доказателства в подкрепа на изложеното в жалбата. Призовката е получена на 06.02.2016 г. от адв. Райна Божурова и на 13.02.2016 г. лично от оспорващата поради което съдът счита, че жалбоподателката е редовно уведомена с указанията на съда и не желае да ангажира други доказателствата.

При така приетото за установено от фактическа страна, съдът обуславя следните правни изводи:

Жалбата е допустима. Подадена е срещу ИАА, който подлежи на оспорване по съдебен ред. Визата за проектиране не е административна услуга, а ИАА, тъй като разрешава параметрите на конкретното застрояване в имота – чл.140, ал.2 от ЗУТ, предпоставка е за одобряване на инвестиционни проекти – чл.144, ал.1, т.2 от ЗУТ. Затова и отказът за издаването на такава, е ИАА. Този ИАА подлежи на контрол пред съда по общия ред, а не по специалния на чл.216 от ЗУТ. Жалбата е подадена от лице, легитимирано да оспори отказа за издаване на виза.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Видно от съдържанието на самата жалба е, че се обжалва отказа само в частта за неиздаването на виза за проектиране на РУП.

Оспореният акт – отказ за издаване на виза за проектиране на РУП е издаден от гл. архитект на община Тервел, орган с материална и териториална компетентност съобразно чл.140, ал.1 от ЗУТ.

В производството по издаване на разглеждания административен акт не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и нарушаване на изискванията за форма на акта.

Визата за проектиране представлява копие /извадка/ от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл.36 от ЗУТ. Право на виза има възложителят на инвестиционния проект, а възложител е собственикът на имота или носителят на право на строеж върху него. По делото не са представени доказателства удостоверяващи нито собствеността на имота, за да се приеме, че възложител е С.В., нито задание от възложителя, обосноваващо необходимостта от изработването на плана

Законодателят в чл. 113. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) е указал че " Работният устройствен план се съставя за ограничена част от територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти) и се изработва въз основа на действащ подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или едновременно с него. С работен устройствен план не може да се променят характерът и начинът на застрояване, предвидени с действащия подробен устройствен план. В, ал. 2 изрично е посочено, че същия се изготвя по искане на възложителя. За да е основателна жалбата, оспорващият следваше да докаже наличието на условията за издаване на виза за проектиране на РУП, съобразно мотивирано предложение, приложено към заявлението.

Предвид горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд Добрич

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба на С.Т.В. *** чрез адв. Е.Ф. против Отказ с изх. №ТС-02-6727/16.11.2016 г. на Гл. архитект на община Тервел за издаване на виза за проектиране на РУП по чл.36, ал.1 във връзка с чл.113, ал.2 от ЗУТ

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС София.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: