Р Е Ш Е Н И Е

 

100/ 06.03.2017 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на двадесет и осми февруари, две хиляди и седемнадесета година, Първи касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:       МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря В.С. и прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 640 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по жалба вх. № 2617/ 08.12.2016 г. на “хххх ЕООД, ЕИК хххххххх, с. Орляк, община Тервел, подадена от управителя Ц.М.Р., против Решение № 58/ 01.11.2016 г., постановено по нахд № 93/2016 г. на Районен съд - Тервел, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803048/018 от 17.02.2016 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Добрич.

С жалбата се настоява, че първоинстанционният съд неправилно е постановил решението си, като е приел, че няма съществени нарушения при проверката, без да се съобрази с документите и фактите по делото. Касаторът счита, че може да оспори на втора инстанция представения пред Районен съд – Тервел трудов договор, за чиято липса на уведомление е наказан и твърди, че такъв договор не е подписвал и лицето Е.А.Р. не е работило при него, поради което прави оплакване, че неправилно съдът е приел, че има извършено нарушение. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение. Твърдените нарушения съставляват касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът - Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава становище за неоснователност на жалбата. Според него не са допуснати процесуални нарушения, а нарушението, за което е наказано дружеството, е налице. Заявява, че следва да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Касационната жалба е подадена в законния срок, от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от “хххх ЕООД против наказателно постановление № 08-0803048/018 от 17.02.2016 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което  на жалбоподателя,  на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение по чл. 62, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), за това че в качеството му на работодател е сключило на 04.01.2016 г. трудов договор № 20/ 04.01.2016 г. с Е.А.Р., ЕГН **********, но в тридневен срок от сключването му не е изпратило уведомление за това в ТД на НАП - Добрич.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел за установено, че на 21.01.2016 г. служители на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич са извършили проверка на обект “Фурна”, находящ се в с. Орляк, общ. Тервел, собственост на дружеството. При проверката било установено, че обектът не работи, но пред него са се събрали група лица, които пред служителите от Инспекцията са заявили, че са в трудови правоотношения с дружеството и че чакат пълномощника на същото - Атанас Радев, за да им раздаде заплати. Лицата са представили своите трудови договори, между които бил и трудовият договор № 20/ 04.01.2016 г., сключен между “хххх ЕООД  и Е.А.Р.. Контролните органи извършили проверка в Регистъра на трудовите договори  и установили, че за този трудов договор не било подадено уведомление в тридневен срок от сключването му в ТД на НАП - Добрич. Констатациите от проверката са били обективирани в протокол от 09.02.2016 г. Въз основа на така установената фактическа обстановка на дружеството е бил съставен АУАН за нарушение на чл. 62, ал. 3 от КТ и е издадено процесното наказателно постановление (НП). Във въззивното производство е бил представен и приет като писмено доказателство трудов договор № 20/ 04.01.2016 г, сключен между дружеството и Р., чиято доказателствена сила не е оспорена от жалбоподателяхххх ЕООД в първоинстанционното производство. Въз основа събраните в съдебното производство писмени и гласни доказателства, вкл. Обяснения от работника Р., съдът е счел, че нарушението е безспорно установено, а по време на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения, които да налагат отмяната на НП на това основание.

Настоящият състав изцяло споделя изводите на Районен съд – Тервел.

Неоснователно е възражението на касатора по отношение на проверката на обекта, стопанисван от дружеството, извършена на  21.01.2016г.  Фактът, че е извършена такава проверка е отразен в протокол за извършена проверка ПР1605212/ 09.02.2016 г., съставен от инспектор Е. хххх служител в Инспекция по труда - Добрич. Протоколът е официален писмен документ, съставен от длъжностно лице в кръга на службата му и констатациите в него имат обвързваща за съда доказателствена стойност. Официалната доказателствена сила на този документ не е оспорена от касатора в рамките на въззивното производство и правилно районният съд е основал своите изводи въз основа и на този документ.

Неоснователно е и другото касационно възражение, че районният съд е основал извода си за наличие на трудов договор между дружеството и конкретния работник въз основа на неистински документ. Трудов договор № 20/ 04.01.2016 г. се е намирал в този работник, който го е предоставил на  проверяващите и същият е приет като доказателство по делото. Съгласно чл. 193, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК, когато документът е представен в съдебно заседание, оспорването може да бъде направено най - късно до края на заседанието. В този смисъл при липса на оспорване, правилно районният съд е обосновал изводите си на представения трудов договор. Недопустимо е оспорването му в касационната инстанция, след като е бил представен пред въззивната такава. Този трудов договор, разгледан във връзка с установеното  чрез ТД на НАП Добрич, че липсва уведомление, е достатъчно доказателство за установяване състава на процесното нарушение, което е правилно квалифицирано по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда. Събраните в производството пред Районен съд – Тервел доказателства са еднопосочни и те са в подкрепа на законосъобразността на НП. Правилно и точно съдът е отбелязал, че съобразно чл. 415в, ал. 2 от Кодекса на труда този вид нарушения са изключени от възможността да бъдат квалифицирани като маловажни. Обсъдил е и, че размерът на санкцията е минималният по закон. С оглед всичко това е стигнал до единствения възможен извод за потвърждаване на НП. 

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, настоящият състав установи, че решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния закон.

Предвид горното жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а решението на районния съд да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд - Добрич, І касационен състав

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 58/ 01.11.2016 г., постановено по нахд № 93/2016 г. на Районен съд - Тервел, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803048/018 от 17.02.2016 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                            ЧЛЕНОВЕ: