Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

72/22.02.2017г., град Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на седми февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                       ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря В.С. разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева. к.а.н.х.д.№ 638/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „ХХХХХ със седалище и адрес на управление с.ХХХХХ община Каварна, представлявано от А.Б.И., срещу решение № 95 от  21.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 181/2016г. по описа на Каварненския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 67/04.07.2016г. на директора на ОДБХ – Добрич, с което на основание чл.48, ал.2 от ЗХ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.15, ал.1 от ЗХ. В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението като постановено в противоречие с материалния закон и в нарушение на съдопроизводствените правила. Твърди се, че неправилно районният съд не е отчел, че в АУАН и НП липсва дата на извършване на нарушението, което е съществено процесуално нарушение на чл.42, т.3 и 4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, съставляващо самостоятелно основание за отмяна на НП. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът – ОДБХ - Добрич, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба и иска тя да бъде отхвърлена като неоснователна.  

Представителят на ДОП дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на НП, поради което правилно и законосъобразно районният съд го е потвърдил.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.  

С процесното наказателно постановление касаторът е бил санкциониран за това, че при извършена проверка на 23.06.2016г. в стопанисвания от него обект – снек – бар „Болата“, находящ се в с.ХХХХХ Морски плаж „Болата“, общ.Каварна, е констатирано, че той не е изпълнил задължението си писмено да уведоми ОДБХ - Добрич при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по чл.14, ал.1, т.7 от ЗХ, а именно фирмата на търговеца, извършващ търговия в обекта, което съставлява нарушение на чл.15, ал.1 от ЗХ. За да потвърди постановлението, районният съд е приел, че вмененото на търговеца нарушение е доказано по безспорен и категоричен начин, както и че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на НП, които да водят до неговата отмяна. Приел е, че са налице извършени промени във фирмата, стопанисваща обекта и извършваща търговска дейност, които не са декларирани пред ОДБХ – Добрич, поради което правилно и законосъобразно търговецът е бил наказан за нарушение на чл.15, ал.1 от ЗХ.

Така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно.    

От текста на АУАН и НП е видно, че в тях липсва дата на извършване на нарушението, както правилно е отбелязал и касаторът в жалбата си. Посочено е, че търговецът не е изпълнил задължението си писмено да уведоми ОДБХ Добрич за настъпилата промяна във фирмата му, но не е посочено нито кога е настъпила тази промяна, нито кога е следвало да бъде заявена тя. Именно липсата на тези обстоятелства са довели и до незаконосъобразното образуване на административнонаказателно производство срещу търговеца за нарушение на чл.15, ал.1 от ЗХ. Според посочената разпоредба производителите и търговците на храни са длъжни писмено да уведомяват ОДБХ, съответно РЗИ, при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7, в деня на настъпването на промяната. Следователно задължението по чл.15, ал.1 от ЗХ е обвързано със срок, с изтичането на който неизправните субекти осъществяват състава на нарушението и подлежат на санкциониране по реда и при условията на чл.34 от ЗАНН. Цитираната норма предвижда като задължителна предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя същото да бъде инициирано в рамките на законовоопределения тримесечен срок от откриване на нарушителя или в рамките на една година от извършване на нарушението, като двете хипотези са алтернативни, т.е. достатъчно е дори едната от тях да е налице, за да се преклудира възможността за образуване на административнонаказателно производство. В случая от базата данни в търговския регистър се установява, че промяната на фирмата е настъпила най-късно на 20.05.2015г., когато е вписано и това обстоятелство, поради което търговецът е бил длъжен да декларира промяната в ОДБХ - Добрич най-късно на тази дата. Ето защо, с оглед на вида на нарушението, едногодишният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН е започнал да тече, считано от 21.05.2015г., докато АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното НП, е съставен на 24.06.2016г., т.е. повече от една година от извършване на нарушението. При това положение административнонаказателното производство е образувано след изтичане на предвидения в закона едногодишен срок, погасяващ правото на адмиминистративнонаказващия орган да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя за извършеното от него административно нарушение, поради което директорът на ОДБХ - Добрич не е следвало да издава НП, а да прекрати административнонаказателната преписка. Като не е отчел изтичането на предвидените давностни срокове, а е предприел санкционирането на търговеца, наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на обжалваното НП. Пропускайки това, въпреки задължението си да следи служебно за спазването на сроковете по чл.34, ал.1 от ЗАНН, районният съд също е допуснал нарушение на процесуалния и материалния закон и неправилно е потвърдил наказателното постановление, без да прецени дори, че в него няма конкретна дата на нарушението.                                                               

                С оглед на изложеното настоящият касационен състав счита, че обжалваното решение е неправилно и законосъобразно, поради което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго по същество, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление поради противоречието му с чл.34, ал.1 от ЗАНН.                                                    

Водим от горното, както и на основание чл.222, ал.1, във връзка с чл. 221, ал.2 от АПК Административният съд                                      

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 95 / 21.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 181/2016г. по описа на Каварненския районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 67/04.07.2016г. на директора на ОДБХ – Добрич, с което на ЕТ „ХХХХХ със седалище и адрес на управление с.ХХХХХ община Каварна,  представлявано от А.Б.И., на основание чл.48, ал.2 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.15, ал.1 от ЗХ.               

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.