Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 02.02.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд,  в публично заседание на двадесет и четвърти януари, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:       Силвия Сандева                                   

                                                                                          Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Радослав Бухчев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 635 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „Евроманган“ ЕАД, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление в с.Църква, община Балчик, подадена чрез Г.И.-*** със съдебен адрес *** срещу решение от 04.10.2016г., постановено по нахд № 137/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08-0802895/218 от 09.12.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич.

В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че съдът неправилно е извел извод за липса на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство. Твърди се, че са нарушени правилата за връчването на АУАН, не били събрани доказателства, релевирани с възражението срещу АУАН, поради което касаторът счита, че решението на РС гр.Балчик, с което се потвърждава наказателното постановление е постановено в нарушение на закона. Моли същото да бъде отменено, като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, не изразява становище, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна, решението правилно и законосъобразно и пледира оставянето му в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка съгл. чл. 218, ал.1 от АПК приема, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на касационното обжалване е решение № 139/04.10.2016г., постановено по нахд № 137/2016г. по описа на Районен съд –Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0802895/218 от 09.12.2015г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“, с което на „Евроманган“ ЕАД с.Църква, община Балчик, в качеството му на работодател, за нарушение по чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция от 150 лева.

 В мотивите на наказателното постановление е посочено, че работодателят не е изпълнил задължително предписание на Д“ИТ“-Добрич, дадено с протокол № ПР04881/14.10.2015г. със срок на изпълнение до 22.10.2015г. да подаде до ТД на НАП уведомление за прекратен трудов договор с Иван Любомиров Рулев. На 13.11.2015г., непосредствено преди съставяне на АУАН била извършена проверка – служебна справка в Регистъра на трудовите договори, при която се установило, че липсва вписване на прекратяване на трудовия договор с работника И.Р..

От данните по делото е видно, че контролните органи по спазване на трудовото законодателство са дали предписанието на 14.10.2015г., с което са определили срок на дружеството да подаде уведомление за прекратяване на трудовия договор с И.Р. по жалба на самия работник от 09.09.2015г. След констатираното на 13.11.2015г. неизпълнение на това предписание контролните органи при Д“ИТ“ са съставили срещу дружеството АУАН, срещу който на 30.11.2015г. е постъпило възражение. Във възражението се сочи, че на дружеството не било известно задължението да изпрати уведомление в 7 дневен срок до ТД на НАП след прекратяване на трудово правоотношение. На 09.12.2015г. срещу дружеството е издадено наказателното постановление, с което на  основание чл.415, ал.1 във връзка с чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда му е наложена имуществена санкция от 150 лева.

За да потвърди наказателното постановление районният съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и по специално, че са спазни разпоредбите на чл.40 и сл. От ЗАНН, регламентиращи съставявнето на акта за административно нарушение и неговото връчване. По съществото на спора е прието, че доказателствата установяват по несъмнен начин извършването на нарушението по чл.415, ал.1 от КТ – неспазване на дадено предписание, поради което наказателното постановление както законосъобразно и правилно е потвърдено.

Обжалваното решение е правилно и не са налице релевираните в жалбата касационни отменителни основания. Настоящият състав на касационната инстанция напълно споделя установената от въззивния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи, поради което не намира за необходимо до преповтаря същите. Обосновани и правилни са изводите на районния съд за осъществено от касатора административно нарушение по чл. 415, ал. 1 от КТ. В хода на съдебното производство пред въззивния съд е установена фактическа обстановка, която съответства на описаната в АУАН и НП, с оглед на което изводите на районния съд за доказаност на административното нарушение, предмет на оспореното НП са правилни и обосновани.

Неоснователни са оплакванията в касационната жалба за допуснато от  съда нарушение на процесуалния и материалния закон при разглеждане на делото и постановяване на съдебния акт. В мотивите на оспореното решение са обсъдени всички доводи и възражения на жалбоподателя и е извел правилни и обосновани правни изводи, които се споделят от настоящия състав. Правилно въззивният съд е приел, че в случая жалбоподателят е осъществил административно-наказателния състав на чл. 415, ал. 1 от КТ. Съгласно цитираната разпоредба, който не изпълни задължително предписание на контролен орган по спазване на трудовото законодателство се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лева. А съгласно, чл.415в, ал.1 от КТ, за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.

В случая първоинстанционния съд правилно е приел че, при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Не е допуснато и нарушение на материалния закон, тъй като от обективна страна е доказано нарушение по чл. 415, ал. 1 от КТ-налице е предписание на контролен орган, дадено с Протокол № ПР040881 от 14.10.2015г.  на Д"ИТ" - Добрич, със срок за изпълнение – 22.10.2015г. Не само в дадения срок, но и след това до 13.11.2015г. работодателят не е изпълнил задължението си да подаде уведомление до ТД на НАП за прекратения с И.Р. трудов договор. Това задължение за работодателя възниква от момента на прекратяване на трудовото правоотношение на 03.08.2015г. по силата на чл.62, ал.2 от Кодекса на труда. Според цитираната разпоредба в  тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление. Всъщност, с предписанието от 14.10.2015г. контролните органи са задължили работодателя като са му дали нов срок да изпълни законовото си задължение по чл.62, ал.2 от КТ. След като „Евроманган“ ЕАД не е изпълнило задължението и в новопредоставения му срок, правилно е било санкционирано по реда на чл.415, ал.1 от КТ. Наказващият орган е отчел обстоятелството, че все пак въпросното уведомление е било изпратено до ТД на НАП на 13.11.2015г. в 16,21 часа, поради което определя санкцията в средния размер по чл.415в, ал.1 от КТ  от 150 лв. за нарушения, отстранени веднага след установяването им.

С оглед на тези констатации, правилно е прието от въззивния съд, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да се потвърди.

По тези съображения касационната инстанция намира, че касационната жалба е  неоснователна, а оспореното решение следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд – Добрич, ІІ касационен състав

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139 от 04.10.2016г., постановено по нахд  № 137/2016 г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Решението е окончателно.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: