Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./  3. 02. 2017 г., гр. Добрич

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                               

Добрички административен съд, II-ри касационен състав,  в публично заседание на двадесет и четвърти януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Дарина Витанова 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:      Силвия Сандева

                                                                                                                 Нели Каменска

 

при участието на секретаря И.Д. и прокурорът при Окръжна прокуратура гр.Добрич Радослав Бухчев разгледа докладваното от съдия Д. Витанова к.адм. н.д.№ 633 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

С решение № 337 от 7.07.2016 г., постановено по нахд № 286/ 2016 г. Районният съд в гр. Добрич е отменил наказателно постановление № 08-0803017/ 247/ 29.12.2015 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, ЕИК 124668692, гр. Балчик, ул. “Стара планина” № 22, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв. за това, че в качеството си на работодател е допуснало до работа на 28. 10. 2015 год. като резач лицето Я.А.И., ЕГН ********** преди да му е предоставило копие от уведомлението за сключения трудов договор, заверено от ТД на НАП срещу подпис в издадената справка.

            Решението е оспорено с касационна жалба от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич. Касаторът счита, че решението е неправилно. Излага съображения, че неправилно районния съд е приел, че процесното нарушение е маловажен случай по см. на чл. 28 от ЗАНН и след като административно-наказващият орган не го е квалифицирал като такова е издал незаконосъобразно наказателно постановление. Сочи, че маловажните нарушения по КТ са предмет на специална регламентация с разпоредбата на чл. 415в от КТ и спрямо тях е неприложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Сочи и, че нарушенията по чл. 63, ал. 1 и 2 от КТ са изключени от нормата на чл. 415 в от КТ и спрямо тях не се извършва преценка за маловажност. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, гр. Балчик не изразява становище.

            Прокурорът при Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение, че касационната жалба е основателна. Счита, че в конкретния случай не са налице основанията на чл. 28 от ЗАНН.

            Административен съд гр.Добрич, като обсъди посочените в жалбата касационни основания, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгл. чл. 218, ал.2 от АПК, приема за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и 213 от АПК и е процесуално допустима .   Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

Пред  районния съд е установена следната фактическа обстановка:

На 28.10.2015 г. в 17. 00 ч. инспектори при Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич  по повод станала злополука с лицето Й.Д.Г. същия ден около 13. 30 ч. са извършили проверка в обект-сечище в отдел 248Д на горския масив на с. Батово, общ. Добричка. При проверката е установено, че разрешение да извършва дейност по изсичане на дървен материал има “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, гр. Балчик, като дружеството е работодател на пострадалия работник. В процеса на проверката от писмените обяснения на лицето Я.А.И. и от изисканите и представени в Дирекция “Инспекция по труда” Добрич писмени доказателства е установено, че в деня на злополуката лицето Я.А.И. е извършвал дейност по рязане на дървета с моторен трион, но от справка от ТД на НАП от 28. 10. 2015 год. от 15:18:25 ч. за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ и трудов договор № 76/ 27. 10. 2015 год. е  видно, че “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, гр. Балчик в качеството си на работодател е допуснало на работа на 28. 10. 2015 год. като резач лицето Я.А.И. преди да му е предоставило копие от уведомлението за сключения трудов договор, заверено от ТД на НАП срещу подпис в издадената справка. Към административната преписка е приложена и книга за начален инструктаж на “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, гр. Балчик, от която е видно, че такъв е проведен с лицето Я.А.И. на 27. 10. 2015 год. Въз основа на събраните по административната преписка доказателства е прието от административно-наказващия орган, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ и е издадено процесното наказателно постановление.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че  вмененото нарушение е извършено, но същото представлява “маловажен случай” по см. на чл. 28 от ЗАНН. Като се е позовал и на ТР № 1/12. 12. 2007 год. на НК на ВКС на това основание районният съд е отменил изцяло наказателното постановление.

Касационният състав не споделя извода на районния съд. Нарушенията на чл. 62 и чл. 63 от КТ са едни от най-тежките нарушения на КТ, тъй като водят до сериозно засягане на трудовите и осигурителните права на работниците и служителите. Това е мотивирало законодателят да ги изключи от приложното поле на чл. 415в от КТ, която разпоредба регламентира отговорността за маловажно нарушение по КТ. Следва да се отбележи, че маловажният състав на административно нарушение по чл. 415в от КТ изключва приложимостта на общата разпоредба на чл. 28 от ЗАНН, според която за маловажни случаи на административно нарушение наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му наложи административно наказание. При маловажни случаи на административно нарушение по КТ по силата на чл. 415в от КТ не е предвидено освобождаване от административно-наказателна отговорност / за разлика от тези по чл. 28 от ЗАНН/, а налагане на същото по вид наказание-парична санкция, но в многократно по-нисък размер /така и в ТР № 3/ 10. 05. 2011 год. на ВАС/. Изложените съображения налагат решението на районния съд да бъде отменено.

При преценката на спора по същество касационният състав намира, че вмененото с наказателното постановление нарушение действително е извършено от работодателя “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, гр. Балчик. От данните по делото се установява, че дружеството-жалбоподател е сключило трудов договор с лицето Я.А.И. на 27. 10. 2015 год. В самия трудов договор е отбелязано, че работникът е постъпил на работа на 27. 10. 2015 год. В книгата за начален инструктаж е отбелязано, че Я.А.И. е преминал инструктаж на 27. 10. 2015 год. От сведенията на лицето на л. 48 от делото е видно, че същото на 28. 10. 2015 год. е извършвал трудова дейност в “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, гр. Балчик  на сечището в с. Батово От справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ на л. 49 от делото е видно, че същата е подадена на 28. 10. 2015 год. в 15:18:25 ч. При така изяснената фактическа обстановка по делото се установява, че лицето е допуснато до работа, без да му е предоставено копие от уведомлението за сключения трудов договор, заверено от ТП на НАП, с което е извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 във вр. с ал. 1 от КТ, за което нарушение е ангажирана административно-наказателната отговорност на работодателя с процесното наказателно постановление. Направените от дружеството-работодател възражения във въззивната жалба, че на 28. 10. 2015 год. работникът Я.А.И. самоволно е извършвал работа на сечището в с. Батово и следователно не е допуснат до работа на тази дата са неоснователни. Това твърдение на работодателя се опровергава от посочените по-горе писмени доказателства-трудов договор и книга за инструктаж.

Наложеното административно наказание по чл. 414, ал. 3 от КТ е материално законосъобразно както по основание, така и по размер.

Като е стигнал до други правни изводи, ДРС е постановил едно неправилно, в противоречие с материалния закон решение, за което касационният съд на основание чл. 218 ал. 2 АПК следи служебно и като констатира такова, следва да го отмени, като постанови друго решение, с което да потвърди наказателното постановление. 

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 пр. 2 АПК,

 

                                               Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 337/ 7. 07. 2016 год. по нахд № 286/ 2016 год. на ДРС, с което е отменено Наказателно постановление № 08 - 0803017/247/ 29. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-0803017/ 247/ 29.12.2015 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на “ЕВРОСТОЙ БАЛЧИК” ООД, ЕИК 124668692, гр. Балчик, ул. “Стара планина” № 22, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв. за това, че в качеството си на работодател е допуснало до работа на 28. 10. 2015 год. като резач лицето Я.А.И., ЕГН ********** преди да му е предоставило копие от уведомлението за сключения трудов договор, заверено от ТД на НАП срещу подпис в издадената справка.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………                                ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….

 

 

                                                                                                            2……………………..