О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

84

 

гр. Добрич, 09.03.2017г.

 

Административен съд гр.Добрич, в закрито заседание на девети март, две хиляди и седемнадесета година, ІV състав :

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното административно дело628 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                 Производството е по чл.155,  ал.1 и чл.156, ал.1 от АПК.

                Делото е образувано по жалба на “Алгус”ООД, ЕИК  , със седалище и адрес на управление в гр.Варна, представлявано от В.С.С. срещу Акт за установяване на задължение № АУЗ-107-169/28.06.2016г. в частта, в която е изменен с решение № 70-00-1706/05.10.2016г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ на община град Добрич, с което са установени задължения на дружеството за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода от 01.11.2013г. до 31.12.2015г., както и лихви върху тях, начислени от 01.11.2013г. до 07.06.2016г. или задължения в общ размер на 5 371,66 лв., от които ДНИ- 666,48 лв., лихви ДНИ- 121,94 лв., ТБО- 3927,58 лв., лихви ТБО 655,66 лв.

          С писмена молба, представена в първото по делото заседание от В.С.С. – управител на „Алгус“ ООД, дружеството-жалбоподател заявява, че не оспорва част от установените задължения за 2015г., а именно- ДНИ в размер на 66,99лв. и ТБО в размер на 697,56 лв. От своя страна, директорът на Дирекция „Местни данъци и такси“ чрез процесуалният си представител K. заявява, че оттегля оспорения акт в частта, с която са установени задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. За извършеното оттегляне на акта ответникът представя и изрично писмено изявление по делото с вх. № 327/06.02.2017г.

В съдебното заседание, проведено на 28.02.2017г. след изслушване на съдебно-икономическата експертиза, неоспорена от страните, жалбоподателят заявява, че оттегля жалбата си и по отношение на останалите спорни задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2013г. и 2015г., но моли да му бъдат присъдени направените разноски, понеже  оттеглянето на акта за периода на 2014г. е направено след образуване на делото. Пояснява също, че едва от изготвената по делото експертиза е разбрал как са определени задълженията за 2013г. и частично за 2015г, които оспорва, тъй като същите са били грешно изчислени от ответника, като дължими за 2014г. Заявява, че ако от коригирания акт се приспаднат задълженията за 2014г. оттегля изцяло жалбата в останалата част.

Ответникът счита, че жалбоподателят следва да понесе разноските по делото, тъй като е извършено оттегляне на акта само за задълженията за 2014г., а жалбоподателят е оттеглил жалбата си по отношения на задълженията, установени с оспорения акт за периода на цялата 2013г. и на 2015г.

 При така установеното от фактическа и правна страна, съдът счита, че частичното оттеглянето на акта и частичното оттегляне на жалбата са валидни и допустими. Оттеглянето на акта е израз на разпоредителната власт на овластения административен орган и когато е допустимо и валидно извършено, то десезира съда.Доколкото процесуалните действия са извършени с изрични заявления на страните и са придружени със тяхното насрещно съгласие по см. на чл.155, ал.2 и чл.156, ал.2 от АПК, то  жалбата остава без предмет и обосновава настъпването на свързаната с тях процесуална последица - прекратяване на образуваното съдебно производство, съобразно чл.159, т. 3 и т.8 от АПК.

Спорен е въпросът кой следва да понесе направените разноски.

Жалбоподателят е извършил разноски по делото в общ размер от 710 лв. - за държавна такса 50 лв., депозит за съдебно икономическа експертиза -300 лв. и адвокатски хонорар 360 лв. Ответникът счита, че е извършил разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът съобрази установените по делото факти, вкл. и изводите в  заключението на вещото лице, което не бе оспорено от страните и счита, че ответникът следва да бъде осъден да заплати сторените от жалбоподателя разноски в пълен размер, по аргумент на чл.78, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Експертизата установява, че погасените от жалбоподателя на 29.04.2014г. задължения са неправилно отнесени за погасяване на задължения от предходни периоди, а не за погасяване на задълженията за периода 01.01.2014 – 31.12.2014г. и че това неправилно осчетоводяване от ответника е формирало неправилни остатъци за плащане на задължения за ДНИ и ТБО и до неправилно изчисляване на остатъците за главница и лихви с начална дата 01.11.2013г. в решението на ответника, с което е изменен АУЗ № 107-169/28.06.2016г. Съдът намира, че неустановяването от ответника на верните и точните парични суми, представляващи задължения за ДНИ и ТБО, както е неправилното посочване на задължения за периоди, за които те са погасени, несъмнено води до неяснота, както по отношение на основанието, така и по отношение на размера на въпросните задължения и за трите периода. Ако ответникът беше установил правилно размера на задълженията, съобразявайки извършваните от жалбоподателя плащания и беше посочил точно и вярно периодите, за които те се дължат, не би се стигнало до оспорване на издадените от него административни актове. По тези съображения съдът намира, че ответникът е станал причина за завеждане на делото и следва да понесе разноските по него в пълен размер.

Така мотивиран и на основание чл.155, ал.1 във вр. с чл.159,т.8 и чл.156, ал.1 във вр. с чл.159,т.3 от АПК, както и на основание чл.143, ал.2 от АПК, Административен съд –Добрич, ІV състав

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Алгус” ООД, по която е образувано административно дело № 628/2016г.

ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на “Алгус” ООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, представлявано от В.С.С. извършените по делото разноски за държавна такса, за възнаграждение на вещо лице и за адвокатско възнаграждение в общ размер от 710 /седемстотин и десет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 628/2016г. по описа на Административен съд-Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: