О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е

 

№………….

гр. Добрич,15.12.2016 год.

 

 

 

          Добричкият административен съд в закрито съдебно заседание на петнадесети декември, две хиляди и шестнадесета година І касационен състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА                                                                                  

                                                                                  ТЕОДОРА  МИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Георгиева частно касационно адм.д. № 627/ 2016 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на Глава тринадесета от АПК.

          Образувано е по частна жалба от А.А.М. от гр.Добрич,  срещу  определение № 410 постановено по н.а.х.д.№ 821/2016 год. по описа на РС Добрич,с което производството по делото е прекратено.

          С обжалваното определение ДРС е оставил без разглеждане жалбата на А.А.М. ЕГН ********** срещу наказателно постановление №16-0851-000705/13.05.2016г., издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР-Добрич,като процесуално недопустима, и е прекратил производството по н.а.х.д. № 821/16 по описа на съда.

          За да постанови обжалвания акт съдът е приел,че жалбата е депозирана извън законоустановения 7-дневен срок за обжалване,съгласно чл.59,ал.2 ЗАНН.Съдът е установил,че процесното НП е връчено лично на жалбоподателя на 20.05.2016г., а жалбата срещу него е подадена на 06.06.2016г., след като постановлението е влязло в сила.

          Частният жалбоподател моли,жалбата му да се приеме като молба за възстановяване на срока,предвид което,на основание разпоредбата на чл.186,ал.2 от НПК, жалбата е изпратена на РС-Добрич за произнасяне по искането за възстановяване на срока за оспорване. С протоколно определение  от 15.11.2016г., РС - Добрич е оставил молбата без разглеждане,като недопустима.

          Касационният съдебен състав,като се запозна с приложените доказателства и съобрази доводите на частния жалбоподател прецени, че частната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване предвид което,жалбата е процесуално допустима,но разгледана по същество е неоснователна.

          Задължение на жалбоподателя е да докаже,че е подал жалбата в срок,тъй като той черпи благоприятни правни последици от това обстоятелство-да упражни правото си на защита.Сроковете за обжалване на наказателни постановления пред съда са преклузивни и са визирани в разпоредбата на чл.59,ал.2 от ЗАНН.

          Въззивният съд е събрал необходимите доказателства за преценка срочността на жалбата на М. и правилно е приел,че същата е просрочена.

          Налице е надлежно връчване на наказателното постановление,предвид което към момента на подаване на жалбата срещу него до съда,срокът по чл.59,ал.2 от ЗАНН е бел изтекъл.Изтичането на срока за обжалване,погасява правото на лицето, което е санкционирано да оспори наказателното постановление и има за последица влизане на постановлението в сила, което е отрицателна процесуална предпоставка за допустимостта на образуваното съдебно производство.

          Предвид изложеното,АС-Добрич приема,че правилно и законосъобразно въззивният съд е прекратил производството по делото поради просрочие на въззивната жалба против процесното наказателно постановление.

          Така мотивиран,Административният съд Добрич

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  Определение № 410 от 08.09.2016г., постановено по н.а.х.д. № 821 по описа на РС-Добрич.

 

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: