Р Е Ш Е Н И Е

 94

 град Добрич, 28.02.2017 година.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ,в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година,І касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА.

                ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА Г. кас. адм.д. № 624/2016г. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във връзка с чл.63 от ЗАНН и е образувано по касационна жалба от Десислава Петрова, процесуален представител на Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич, срещу решение № 52/ 20.10. 2016 год. по н.а.х.д. 83/2016 год. на Районен съд, гр.Тервел, с което е отменено наказателно постановление № 08-104/24.07.2014 год. на Директора на Дирекция “ИТ”-Добрич. С отменено наказателно постановление, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ, за извършено нарушение по чл.8,ал.1 и ал.3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.164,ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, на “Пластхим-Т”  АД-Тервел, ЕИК ***, е наложена “имуществена санкция” в размер на 3000. 00 лв.

          В жалбата се твърди,че решението е неправилно и незаконосъобразно, като по всяко едно възражение са изложени подробно аргументичита нарушението за безспорно установено и моли решението на въззивния съд да бъде отменено като вместо него се постанови друго, за потвърждаване на наказателното постановление.

         Ответникът, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата.

         Представителят на Окръжна прокуратура счита жалбата за основателна.

          Административният съд като прецени  доказателствата по делото, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима.Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          Районен  съд-Тервел е отменил наказателно постановление № 08-104/ 24. 07.2014 год. на Директора на Дирекция “ИТ”-Добрич с което, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ, за извършено нарушение по чл.8,ал.1 и ал.3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.164,ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудванеаПластхим-ТАД-Тервел, ЕИК ***, е наложена “имуществена санкция” в размер на 3000. 00 лв.

          За да отмени наказателното постановление въззивният съд, изпълнявайки указанията, дадени с решение № 144 /19.05.2016г., постановено по КАД № 100/ 2016г. по описа на АС-Добрич, с което делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, е извършил цялостна проверка за законосъобразност на НП,като е изложил мотиви относно компетентността на наказващия орган, спазването на правилата по ЗАНН и спазване на материалния закон.От приетите по делото писмени и гласни доказателства съдът е установил,че  е нарушена разпоредбата на чл.18 от ЗАНН,тъй като наказващият орган не е посочил дата на извършеното нарушение,а период от 01.07. 2014г. до 08.07.2014г. и е създал неопределеност за датата на извършване на административното нарушение.Установил е също,че описаното в акта и постановлението нарушение не е конкретизирано достатъчно ясно.Не са посочени обстоятелствата при които е извършено и неправилно е приложен материалния закон. Решението е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

           Действително датата на нарушението не е посочена от наказващия орган, който е посочил период на нарушението,като е смесил периода на проверката,с датата на извършване на нарушението. Това представлява  съществено процесуално нарушение и е самостоятелно основание за отмяна на НП, но съдът е установил и неправилно приложение на материалния закон,което напълно се споделя от касационната инстанция.

           От съдържанието на НП се установява,че при проверка, извършена, през периода от 01.07.2014г. до 08.07.2014г.на „Пластхим-Т“ АД, в стопанисваното от него предприятие за производство на изделия от пластмаса в гр.Тервел, извършена по повод смъртна злополука  на 01.07.2014г. било установено,че екструдерните инсталации за производство на полипропиленови ленти тип „STAREX 700“ , STAREX 800“,  TIRATEX 1600“ и   RAIFENHDUSER“ монтирани и работещи в цеховете „Политекстил“ 1,2 и 3 в участъка на вторите валци застрашават здравето и безопастността на работещите и не отговарят на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,тъй като позволяват работата в зоната на въртящите се валци при вдигнат предпазен капак, което от своя страна създава предпоставка за възникване на трудови злополуки.Като нарушени са посочени разпоредбите на чл.8,ал.1 и ал.3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.164,ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.Съдържанието на НП е в противоречие с приетите по делото доказателства. От тях безспорно е установено,че оборудването с което се извършва работата отговаря на нормативните изисквания. Същото е технически изправно и процесната машина е поддържана в състоянието в което е произведена.Това не се оспорва и от разпитаните по делото свидетели на инспекцията по труда. Оборудването е снабдено с предпазни екрани, които предпазват работниците при работа с процесната машина.Всички машини  от оборудването са с придружаваща документация, а относно експлоатацията им са изработени правила за работа, с които са запознати всички работници.Тези , които пряко работят на машините са преминали обучение,при което им е разяснено,как безопасно да се работи,без да се застрашава живота и здравето им и какви рискове крият машините за здравето и живота на работещите.По тези обстоятелства не се и спори между страните по делото.Проверяващите са установили, че екструдентната инсталация за производство на полипропиленови ленти е изправна и се поддържа в състояние, съгласно изискванията на производителя.Не са направени констатации да липсват специални правила, инструкции и инструктаж на работниците.В инструкция за безопасност на труда при екструдиране, залепена по машините,  се съдържа правилото, при запридане на екструдерната инсталация винаги да има човек на аварийните изключватели, а при неизправни аварийни изключватели не се разрешава работа.При тези обстоятелства, на работодателя не може да се вмени виновно поведение,причинило смъртния инцидент. Настоящият състав счита, че виновно и самонадеяно поведение не може да се вмени и на починалия,както е приел районния съд,тъй като липсват преки очевидци на инцидента, както и информация каква точно дейност е извършвал пострадалия. Дали наистина е следвало да повика втори работник,или по невнимание е бил захванат от машината.Злополуката е факт,но безспорно е,че тя не се дължи на виновно от страна на работодателя поведение и предположения в тази насока,които да водят до извод за нарушение на работодателя,не са основание за неговото санкциониране.  

         Относно сочените в постановлението за нарушени разпоредби,съдът е преценил,че са неправилно приложени, което се споделя от настоящия състав. Съгласно чл.8,ал.1 и 3 от ЗЗБУТ,работното оборудване трябва да е подходящо за извършваната работа, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите.Работното оборудване се пуска на пазара и/или се пуска в действие и използва само ако отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, установени с нормативни актове.Установене е ,че дружеството е внесло оборудването от държава-членка на ЕС и то отговаря на контролните нормативи.Техниката е изправна и се използва според изискванията на производителя. Оборудването е подходящо за извършваната работата и не е пуснато на пазара от работадателя, а е закупено от него, като отговарящо на работния процес, който се извършва в предприятието,предвид което, липсва нарушение на чл.8,ал.1 и ал. 3 от ЗЗБУТ.         

           Другата, сочена за нарушена норма на чл.164,ал.1 от Наредба №7/23.09. 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване гласи, че произвежданото за използване в страната и внасяното работно оборудване, технологии и материали трябва да отговарят на нормите и изискванията за безопасност и опазване на здравето при работа, за пожарна безопасност, за ергономичност и на изискванията, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието. Видно е, че същата се отнася за носене на администратинонаказателна отговорност на друг кръг лица, различни от работодателя.

           С оглед изложеното, касационната жалба е неоснователна, а решението е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

           Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Добричкият административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

           ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/20.10.2016г.,постановено по н.а.х.д 83/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: