О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ……

 гр.Добрич, 17.01.2017г.

 

          Добричкият административен съд,в закрито съдебно заседание, проведено на седемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година III състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 623/2016г.  по описа на  АС-Добрич установи:

          Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК,във връзка с чл. 56,ал.1 от АПК,във връзка с чл.14,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

           Образувано е по жалба от Б.Е., роден на ***г. в Турция, турски гражданин, с адрес в Република България с.О.,община Т.,област Д.,  подадена чрез адв. К.П.,против Заповед рег. УРИ 357з-2127/01.11.2016г. на Директора на ОД на МВР-Добрич, с която е прекратено административното производство по негово заявление вх. № 538800-2485/15.09.2016г. за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България.

           В жалбата са изложени доводи,че заповедта е издадена в нарушение на чл.35 и чл.59,ал.2,т.7 от АПК.

          Ответникът не изразява становище по жалбата.

           Въз основа на представените доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

           Със заявление до Директора на „Миграция“ Добрич,вх. № 538800-2485/ 15. 09.2016г., Б.Е. е поискал да му бъде предоставено право на продължително пребиваване в Република България по чл.24,ал.7 от Закона за чужденците в Република България. Като причини е изложил,че има сключен валиден брак с българска гражданка.Има разрешение за продължително пребиваване със срок до 30.09.2016г.на основание чл.24,ал.1,т.18 от ЗЧРБ. Приложил е изискуемите по закона документи, като е представил и заявление за извънредните обстоятелства, на които се позовава на чл.24,ал.7 от ЗЧРБ.

           На 30.09.2016г., на Б. Е. е връчено съобщение от Директора на ОД на МВР в което се казва,че поради правна сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи,срокът за произнасяне по заявлението се удължава с един месец и АО ще се произнесе в срок до 30.10.2016г. В съобщението се казва още, че за получаване на разрешение за продължително пребиваване, заявителят следва да отговаря на условията на чл.24,ал.1,т.6 от ЗЧРБ и да представи документи, упоменати в чл.14,ал.1,т.1 от ППЗЧРБ.Не е указан срок,в който заявителят следва да представи документи и какви точно не е представил със заявлението си.

           На 01.11.2016г., Директорът на ОД на МВР издава оспорваната заповед, с която прекратява административното производство по заявлението на Б.Е..

           Административният съд прецени,че заповедта е издадена в нарушение на принципа за  самостоятелност и безпристрастност, прогласен в чл.10 АПК съгласно който, административният орган осъществява производството самостоятелно. По-горестоящ орган не може да изземе за решаване въпрос от компетентността му, освен ако това е предвидено със закон. В конкретния случай, заявлението е подадено до Директора на „Миграция“-Добрич, който е следвало да прецени дали са налице основанията за искането и да се произнесе по него.Произнасянето обаче, е направено от по-горестоящият орган, което не е предвидено в ЗЧРБ,при това не е решил въпроса по същество,а е провел порочно административно производство, в резултат на което същото е било прекратено.Директорът на ОД на МВР Добрич е осъществил административно производство,без отправено до него искане.Това води до резултата,че оспорваният акт е засегнат от толкова тежък порок,който прави недопустимо оставането му в правната действителност и следва да бъде обявен за нищожен,като преписката се изпрати на Директора на „Мигрция“-Добрич за произнасяне по заявлението,отправено до него.Предвид спазване на срока по чл.14,ал.2 от ППЗЧРБ и надлежно представените с него документи,както и сочената като основание норма на чл.24,ал.7 от ЗЧРБ, Директорът  на „Миграция“ –Добрич, следва да се произнесе по същество на заявлението, в 14-дневен срок от влизане на определението в сила.

           Така мотивиран,Административният съд Добрич

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № УРИ 357з-2127 от 01.11.2016г. на Директора на ОД на МВР-Добрич, с която е прекратено административното производство по заявление вх. №538800-2485 от 15.09.2016г.,подадено от Б.Е.,турски гражданин.

           ИЗПРАЩА административната преписка по компетентност на Директора на „Миграция“-Добрич, за произнасяне по същество на заявлението отправено до него от Б.Е. с вх. №538800-2485 от 15.09.2016г.

           ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, от влизане на определението в сила. 

           Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: