О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич, 16.01.2017г.

 

Административен съд гробрич, в закрито заседание на шестнадесети януари, две хиляди и седемнадесета година,  ІV състав :

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното частно административно дело № 622 по описа на съда за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Образувано е по жалба на Г.О.М. ***, подадена чрез адв. Д.Ж. – ДАК против Решение № Ж-62#2/14.10.2016г. на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка, с което е прекратено производството, поради просрочие на жалбата срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-322-1/11.05.2015г., издаден от орган по приходите при Община Добричка.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, като решаващият орган неправилно е приел просрочие на жалбата. Жалбоподателят възразява, че актът за установяване на задължение не е връчен на лице, упълномощено да получава негова кореспонденция. Писмото му било предадено едва лятото на 2016г., поради което и срок за обжалване не бил започнал да тече. Моли решението да бъде отменено, а съдът да издаде решение, с което да се уважи жалбата му относно погасени по давност  задължения за данък МПС и лихва  за периода 2003-2010г.

Ответникът не взема становище по същество на спора.

Добричкият административен съд, като обсъди оплакванията в жалбата и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Жалба е подадена в срок от надлежна страна, поради което е допустима и следва да бъде разгледана.

С обжалваното Решение № Ж-62#2/14.10.2016г. на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка е прекратено производството, поради просрочие на жалбата срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-322-1/11.05.2015г., издаден от орган по приходите при Община Добричка на Г.О.М. ***.

Актът е връчен чрез изпращане на пощенска пратка с известие за доставяне на адреса на жалбоподателя в с.Бенковски.  Съгласно приложената обратна разписка пощенската пратка е получена на 29.05.2015г. от неизвестно лице. На името на получател е поставен единствено подпис, но не е извършено удостоверяване кой е получателя чрез посочване на неговото име.

Така вписаното съдържание на обратната разписка не удовлетворява изискванията на закона за връчване на административния акт. Връчването на индивидуален административен акт на физическо лице следва да бъде удостоверено освен с дата и подпис, с трите имена и качеството на лицето, получило акта. В конкретния случай обратната разписка не съдържа три имена на получилото я лице, нито качеството му или връзката му с жалбоподателя. Решаващият орган неправилно е приел, че актът за установяване на задължение е надлежно връчен, поради което и изводът му за просрочие на жалбата е неправилен. След като АУЗ не е връчен лично на Г.О.М., то и срок за обжалване на същия не е започнал да тече и подадената на 25.08.2016г. жалба срещу АУЗ, наименована „възражение“ е в законоустановения срок и подлежи на разглеждане по същество от решаващия орган.

Като е постановил решение в обратния смисъл, началникът на отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка е издал незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. Преписката следва да му бъде върната за произнасяне по съществото на жалбата на Г.О.М. срещу акта за установяване на задължение от 11.05.2015г.

Съдът не може да се произнесе по искането на жалбоподателя да издаде съдебен акт, с който да уважи жалбата му относно погасени по давност  задължения за данък МПС и лихва  за периода 2003-2010г. Въпросът е от компетентността на административния орган и едва след неговото произнасяне административният съд е компетентен да разгледа евентуална жалба.

Водим от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № Ж-62#2/14.10.2016г. на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка, с което е прекратено производството.

ВРЪЩА преписката на началника на отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка за произнасяне по същество на жалба на Г.О.М. срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-322-1/11.05.2015г., издаден от орган по приходите при Община Добричка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: