Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

град Добрич, 14.02.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Добрич, І кас. състав, в открито съдебно заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

                    При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С. разгледа докладваното от съдия Теодора Милева кдм.д. №621/2016 год. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

                     Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

                     Образувано е по подадена жалба от К.К.И. *** против решение №446/06.10.2016 год. по НАХД №304/2016 год. на Районен съд гр. Добрич. В жалбата си  касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че не е извършено  вмененото на касатора нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, тъй кто съгл. чл.10Д от ЗП не се заплаща винетна такса за техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Сочи се, че в санкционната разпоредба на чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е въведено задължения за няколко типа различни превозни средства, като в текстовата част на наказателното постановление не е посочено за кой тип превозно средство се твърди, че се управлява от нарушителя и следва да има заплатена винетна такса. И не на последно място се твърди, че е вменено нарушение за незаплатена винетна такса, а такива доказателства по делото не са събрани. Моли, да се отмени решението на районния съд, както и потвърденото с него наказателното постановление.

              Ответникът по жалбата  Сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Добрич не изразява становище по жалбата.

              Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за оставяне в сила  решението на районния съд.

             Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което същата е допустима.

              Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита жалбата за основателна макар и не по изложените в нея съображения.

             Предмет на производството пред въззивната инстанция е било НП №15-0851-002406/10.12.2015 год. на Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Добрич с което на К.К.И. за  - извършено нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на осн. чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП; за извършено нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, на осн. чл.185 от ЗДвП; за извършено нарушение на чл.139, ал.1, т.1 и на осн. чл.183, ал.3, т.7 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30 лева; за нарушение на чл.147, ал.1 и на осн. чл.181, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева и за нарушение на чл.139, ал.5 и на осн. чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лева и то само в частта за извършено нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. Именно това НП е било предмет на обсъждане в мотивите на съда, но вместо това с диспозитива на решението е потвърдено НП№15-0851-002406/10.12.2016 год. на Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Добрич.  Следователно съдът се е произнесъл по законосъобразността на акт, различен от посочения в жалбата и, подменяйки предмета на съдебен контрол, е постановил едно недопустимо съдебно решение, което е в противоречие с диспозитивното начало и съдопроизводствените правила. Действително в случая може да се приеме, че е налице допусната явна техническа грешка при изписването на годината на НП в диспозитива на решението, но доколкото в НПК, който е приложим по отношение на съдебните производства по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, не е предвидена процесуална възможност за поправка на очевидна фактическа грешка, то следва изводът за обезсилване на решението като постановено по непредявено искане и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда, който да се произнесе по законосъобразността на НП №15-0851-002406/10.12.2015 год. на Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Добрич. Този извод не е в противоречие с разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, тъй като на проверка за правилност в касационното производство подлежат валидни и допустими съдебни актове и в случай на констатация за наличието на порок по-тежък по степен, касационната инстанция следва да постанови решението си съобразно с него.

        Така мотивиран и на основание чл. 221, ал.3 от АПК, Добричкият административен съд

 

          Р Е Ш И :

 

          ОБЕЗСИЛВА решение № 446/06.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. №304/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич.

          ВРЪЩА делото на ДРС за ново разглеждане от друг състав на съда.     

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                           2.