О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                            №………../    30. 11. 2016 год.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, II-ри касационен състав, в закрито заседание на тридесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ДАРИНА ВИТАНОВА

        ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

       НЕЛИ КАМЕНСКА

 

като разгледа докладваното от съдия-докладчик Дарина Витанова частно кас. адм. нак. дело № 617 по описа на АС-Добрич за 2016 г. намира следното:

Производството е по реда на глава ХІІІ от АПК.

Образувано е по частна жалба на БРФК, ЕИК 121050057 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” № 31-33 чрез адв. Я. Николов, редовно упълномощен, против протоколно определение от 20.10.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 295 /2016 г., с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на сдружението срещу Наказателно постановление № 206837/ 5.08.2016 г. на Зам. директора на ТД на НАП-Варна.В жалбата се твърди, че определението на районния съд е неправилно, тъй като жалбата не е просрочена. Сочи се, че наказателното постановление е получено на 24. 08. 2016 год. и 7-дневния срок за обжалването му изтича на 31. 08. 2016 год., а не на 30. 08. 2016 год., както е приел съдът. Жалбата е подадена на 31. 08. 2016 год. и срокът за обжалването следва да се счита спазен. Сочи се и че лицето, получило наказателното постановление, изпратено с писмо с обратна разписка не е длъжностно лице на сдружението, натоварено да приема книжа съгласно чл. 180, ал. 5 от НПК. Претендира отмяна на обжалваното определение.

Ответникът по частната жалба ТД на НАП-Варна не изразява становище.

Частната жалба е подадена в срока по чл.230 от АПК от активно легитимирана страна и е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

С обжалваното определение районният съд е прекратил производството по делото, образувано по жалба на БРФК, ЕИК 121050057 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” № 31-33 чрез адв. Я. Николов срещу Наказателно постановление № 206837/ 5.08.2016 г. на Зам. директора на ТД на НАП-Варна, с което на сдружението за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13. 12. 2006 год. на МФ във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и чл. 182, ал. 2 от ЗДСС на осн. чл.185, ал. 5 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 15 000. 00 лв. За да прекрати производството, районният съд е направил извод, че  жалбата срещу наказателното постановление е просрочена. Изложил е съображения, че наказателното постановление е връчено на сдружението на 23. 08. 2016 год., а жалбата срещу него е депозирана по ел. поща в РС-Балчик на 31. 08. 2016 год. с вх. № 3107. Съдът е посочел, че идентична жалба е подадена по ел. поща в ТД на НАП-Варна и е получена с вх. № 35932/ 31. 08. 2016 год.

Определението на съда е правилно. Видно от разписка от 23. 08. 2016 год. на л. 6 от НАХД № 303/ 2016 год. на РС-Балчик, производството по което е прекратено и делото е присъединено към НАХД № 295/ 2016 год. на съда, наказателно постановление № 206837/ 5. 08. 2016 год. на Зам. директора на ТД на НАП-Варна е връчено на 23. 08. 2016 год. на А.П. в качеството му на представляващ  БРФК. Жалбата срещу наказателното постановление е подадена по електронна поща на 31. 08. 2016 год. до Районен съд-Балчик / л. 6 от НАХД № 295/ 2016 год. на РС-Балчик/ и по електронна поща на 31. 08. 2016 год. до ТД на НАП-Варна /л. 3 от НАХД № 303/ 2016 год. на РС-Балчик./.

Касационният състав намира, че наказателното постановление е редовно връчено на представител на сдружението А.П.. Видно от пълномощно рег. № 1473/ 30. 05. 2013 год. на нотариус И. Попов в район Районен съд, гр. София/ л. 33 от НАХД № 303/ 2016 год. на РС-Балчик/, А.П. е упълномощен от председателя и представляващ сдружението К. Литов с права да го представлява пред органите на НАП, включително и с права да получава книжа, както и да подписва възражения и жалби срещу актове и наказателни постановления. Съдът намира, че в така очертаните пълномощия на представителя на сдружението включват в своето съдържание и пълномощието да получава наказателни постановления. След като наказателното постановление е връчено на 23. 08. 2016 год. срокът за обжалването му изтича на 30. 08. 2016 год. Жалбата е подадена на 31. 08. 2016 год. и се явява просрочена, до какъвто извод е стигнал и районният съд.

Водим от горното Административен съд - Добрич

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 20.10.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД 295 /2016 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………                        ЧЛЕНОВЕ:1.………………… ,

 

                                                                                                                     2…………………..