Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 68 / 22.02.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на четиринадесети февруари, две хиляди и седемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:       Дарина Витанова

                          Нели Каменска

при участието на секретаря, С.К. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Радослав Бухчев, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 616 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на П.И.П. *** срещу решение № 440/03.10.2016г., постановено по нахд № 309/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 8 от 06.01.2016г., издадено от Т.Г.Гичев- директор на РДГ гр.Варна.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление е постановено при съществени процесуални нарушения и при необоснованост. Касаторът твърди, че не е бил надлежно уведомен за това, че на посочения ден и час ще се експедира дървесина от обекта, за който отговаря и затова настоява, че не е извършил нарушението, за което му е наложено административното наказание „глоба“ от 300 лв. Моли решението и наказателното постановление като неправилни и незаконосъобразни да бъдат отменени.

Ответникът – Регионална дирекция по горите – Варна, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че касационната жалба е неоснователна, а решението на съда е правилно и пледира оставянето му в сила.

Касационната жалба е допустима, а разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Добрич е потвърдил наказателно постановление № 8 от 06.01.2016г., издадено от Т.Г.Гичев- директор на РДГ гр.Варна срещу П.И.П. *** в качеството му на горски надзирател при ТП ДГС-Добрич затова, че  на 0209.2015г. в землището на с.Житница, отдел 63, подотдел „Г“ не изпълнил задължението си да маркира с контролна горска марка експедираната дървесина с обем 25,56 пр.куб.м.- дърва за огрев, еднометрови от дървесен вид „Цер“. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите във вр. с чл.63, ал.1, т.2 от Наредба № 1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии.

Решението е неправилно. При постановяване му съдът е допуснал нарушение на чл.6 от ЗАНН. В съставените в хода на административно-наказателното производство документи- Акт за установяване на административното нарушение и наказателното постановление не се сочат доказателствата, които потвърждават вината на лицето, обвинено в описаното нарушение. Горският надзирател е твърдял, че по никакъв начин не е бил уведомен и не му е било известно, че на посочената дата и място е предвидено изсичане и извозване на дървесина. Представената по делото Справка за експедиция на дървесина на л.68 съставена на 02.09.2015г. от Йорданка Славова – служител на ДГС-Добрич не установява, че заявеното от фирмите за лесодобив извозване на дървесина е съобщено на горския надзирател П.И.П., отговарящ за процесната горска територия.

Незаконосъобразно и в нарушение на принципа за доказаност вината на извършителя наказващият орган е издал наказателно постановление срещу касатора  като не е посочил въз основа на какви доказателства е стигнал до извода, че горският надзирател е знаел за заявеното извозване на дървесина,  но виновно не е изпълнил служебното си задължение да присъства и да маркира дървесината с горска марка.

От еднопосочните показания на разпитаните свидетели и обясненията на П. се установява, че уведомяването на горските надзиратели за планираното извозване на дървесина се извършва по телефона и че това е наложилият се в практиката начин. По делото липсват твърдения, подкрепени с доказателства, че друг служител на ДГС-Добрич (напр. лицето, приело заявката или ръководен служител на държавното предприятие) е уведомило горския надзирател П. за заявеното на 02.09.2015г. извозване на дървесина от неговата горска територия. В хода на съдебното производство чрез разпита на актосъставителя се установява, че същият е съставил акта срещу горския надзирател П. единствено и само въз основа на твърденията на представляващия търговското дружество, извозвало дървесината, свидетеля Димов, който бил му казал, че се обадил по телефона на П..

Съдът неправилно е преценил, че показанията на разпитания по делото свидетел Димов, директор на „Добруджанска гора“ АД,  са достатъчни за законосъобразното ангажиране на административно-наказателната отговорност на длъжностното лице на ДГС-Добрич. Те нямат превес и са  равностойни по достоверност на обясненията на П.П., дадени пред съда в съдебното заседание на 04.05.2016г., че никой не го е уведомил за получената заявка за извозване на дървесина на процесната дата. Изцяло решението на съда в нарушение на правилата за преценка на доказателствата е основано на показанията на свидетеля Димов. Съдът не е съобразил обстоятелството, че самият свидетел е заинтересован от изхода на делото, тъй като представляваното от него дружеството е наело работниците, наказани за извозване на същата дата от същата територия на немаркирана дървесина – факт, установен по делото. И независимо, че жалбоподателят не е бил длъжен да доказва, че не е извършил нарушението, за което е обвинен, тъй като това е изцяло в тежест на наказващия орган, съдът дори не е удовлетворил доказателственото му искане да се изиска разпечатка от мобилните оператори на свидетеля Димов и на жалбоподателя П., за да се установи имало ли е повикване на 02.09.2015г. между двата телефонни номера.

Съгласно чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

След като в административнонаказателната преписка са липсвали доказателства за съществен елемент от фактическия състав на административното нарушение, т.е. за вината на извършителя, съдът е следвало да отмени наказателното постановление, а е не да го потвърждава.

Предвид изложеното, касационната жалба е основателна. Решението на районният съд като неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на чл.6 от ЗАНН, следва да бъде отменено. В резултат от неговата отмяна следва да се отмени и издаденото в нарушение на чл.6 и чл.57, ал.1, т.5, предл.посл. от ЗАНН незаконосъобразно наказателно постановление.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд, ІІ касационен състав

 

                                     Р  Е  Ш  И:

 

 ОТМЕНЯ  Решение № 440 от 03.10.2016г., постановено по  нахд № 309/ 2016 г. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8 от 06.01.2016г., издадено от Т.Г.Гичев - директор на РДГ гр.Варна срещу П.И.П. с ЕГН ********** ***, в качеството му на горски надзирател при ТП ДГС-Добрич, с което за нарушение по чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите във вр. с чл.63, ал.1, т.2 от Наредба № 1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: