Р Е Ш Е Н И Е

 

477 /19.12.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, Първи касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                         ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя канд № 614/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 2508/ 25.11.2016 год. на И.К.Т. ***, подадена чрез адв. Д.Д. - ДАК срещу Решение № 453/ 10.10.2016 год. по нахд № 714/ 2016 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-000184/ 26.02.2016 год. на Началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Добрич.

Жалбоподателят прави оплакване, че решението на ДРС е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът в мотивите си не бил обсъдил наличното процесуално нарушение при постановяване на наказателното постановление, а именно, че е издадено въз основа на АУАН, в който има поправка, извършена в противоречие с нормата на чл. 130 НПК във връзка с чл. 84 от ЗАНН. Иска съдът с оглед на това да отмени първоинстанционното решение и да отмени и наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не се представлява. В молба с вх. № 2606 от 08.12.2016 г., подадена чрез адв. Д.Д., заявява, че поддържа жалбата. Няма искания по доказателствата.

           Ответникът – Сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Добрич, редовно призован, не изпраща представител, в съдебно заседание не взема становище по жалбата.

Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна. Изразява становище, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, а по отношение допуснатата поправка сочи, че не представлява нарушение, което да е от категорията на съществените нарушения.  

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

С Решение № 453 от 10.10.2016 г. районният съд е потвърдил изцяло наказателно постановление № 16-0851-000184 от 26.02.2016 год. на Началника на Сектор "Пътна полиция" гр. Добрич, с което на И.К.Т. е наложено наказание “глоба” в размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/ на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, за това че на 03.02.2016 г. в 16.27 часа в гр. Добрич, на бул. 25-ти септември, в посока "Сердика" срещу гара Север като водач на л. а. Мерцедес МЛ 320 ЦДИ 4 Матик с рег.хххххх, управлява автомобила със скорост 104 км в час, наказуема 101 км в час при максимално разрешена в населено място 50 км в час.  Скоростта е измерена, фиксирана и показана на водача с точен час и дата от техническо средство TR4D с инв. № 294.

Съдът е обсъдил подробно събраните по делото доказателства и е приел за установена фактическата обстановка такава, каквато е описана в АУАН и НП. Обсъдил е възражението, свързано с поправката в АУАН и е счел, че в случая е приложима нормата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, съгласно която наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в АУАН, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на извършителя и неговата вина. Стигнал е до извода, че квалификацията на деянието е правилна, техническото средство, с оглед представените доказателства, е било годно да установи скоростта, като е указал, че наложените наказания са в нормативно установения размер и не подлежат на преразглеждане от съда.

Касационният състав споделя изцяло изводите на ДРС за липса на съществени нарушения на закона, които да налагат отмяна на НП. Решението съдържа задълбочен анализ на събраните писмени и гласни доказателства, на допуснатото нарушение и правната квалификация на деянието. Неоснователно и голословно е твърдението на касатора, че съдът не е обсъдил извършената в АУАН поправка. Напротив, както бе посочено по-горе, съдът е счел, че дори заради тази поправка да се счете АУАН за нередовен, то деянието, авторът и вината му са доказани по безспорен и категоричен начин, поради което е приложима нормата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН. Следва да се изтъкне, че ако въобще може да се говори за поправка, то тя не касае признаците на нарушението - дата, време, място, скорост, техническо средство, а представлява уголемяване на последните две цифри от регистрационния номер на автомобила. Водачът е написал в АУАН, че няма възражения, като не е оспорил, че това е номерът на автомобила му. В този смисъл касационната жалба се явява абсолютно голословна, необоснована и неоснователна.  

С оглед горното, съдебното решение не страда от пороци, представляващи основания по смисъла на чл. 348 НПК, които да налагат неговата отмяна.

            По изложените съображения съдът намира процесното НП за законосъобразно, а атакуваното решение за постановено в съответствие с материалния и процесуалния закон, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение, а решението – потвърдено.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК,

 

                                   Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 453/ 10.10.2016 год. по нахд № 714/ 2016 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-000184/ 26.02.2016 год. на Началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Добрич.

         Решението е окончателно.    

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:       1.

                                                                                     2.