Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ 17

гр. Добрич, 24. 01. 2017 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на десети януари две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Силвия Сандева

                                                                                            Нели Каменска

                                                                                            

при секретар В.С. и с участието на прокурора Златко Тодоров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 613/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.Т.Г., ЕГН ********** *** чрез адв. К. К., редовно упълномощен, против решение № 449/ 7. 10. 2016 год. по НАХД № 727/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1073823 на ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че по делото липсват безспорни доказателства, че нарушението е извършено от жалбоподателя. Собственикът на автомобила е адвокатско дружество, в което съдружници са двама адвокати и не става ясно защо именно В.Т.Г. е посочена в електронния фиш като нарушител. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител изразява становище, че при издаване на електронния фиш не е спазена разпоредбата на чл. 10 от Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, тъй като представения по делото протокол не отговаря на изискванията на Наредбата. Изразява и становище, че електронен фиш може да бъде издаден само при положение, че нарушението е установено от стационарно позиционирано техническо средство за видеонаблюдение, но не и от мобилна камера за видеонаблюдение. Претендира отмяна на въззивното решение и отмяна на електронния фиш. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от В.Т.Г., ЕГН ********** *** срещу електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1073823 на ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50. 00 лв.

  Районният съд е приел за установено, че на 16. 08. 2015 год. в 10.48 ч. в с. Приморци с МПС “Ауди А 62. 5 ТДИ ОЛРОУД КУАТРО” с ДК № ххххх е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR- № 537, като при разрешена скорост 50 км/ч е установена скорост 70 км/ч и собственик на МПС е Адвокатско дружество “Георгиев и Г.”, законен представител на което е В.Т.Г.. Съдът е приел, че при издаване на електронния фиш не са допуснати нарушения на административно производствените правила, че същият съдържа всички задължителни реквизити по см. на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. Съдът не е уважил възражението на жалбоподателя, че не е установено авторството на деянието. Приел е, че правилно е ангажирана административно наказателната отговорност на В.Т.Г. в качеството й на законен представител на Адвокатско дружество “Георгиев и Г.” на осн. чл. 188, ал. 2 от ЗДвП, тъй като жалбоподателката в процеса на административното производство не е посочила, че превозното средство е предоставено за управление на друго лице. Прието е, че нарушението е доказано, като съдът се е позовал на приложен по делото видеоклип № 8242. Наложеното административно наказание по размер е съобразено с нормата на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Въз основа на тези изводи съдът е потвърдил издадения електронен фиш..

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно.

Неоснователно е възражението, че не е доказано авторството на нарушението, тъй като превозното средство е собственост на адвокатско дружество, състоящо се от двама адвокати и не е обосновано защо е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателката, а не на другия представител на дружеството. Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за адвокатурата, адвокатското дружество е юридическо лице. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗДвП, когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство. По делото няма спор, че В.Т.Г. е представител на адвокатското дружество и че същата не е посочила в административната преписка друго лице, на което е предоставено управлението на автомобила. При така очертаната фактическа обстановка правилен е извода на районния съд, че авторството на нарушението е безспорно доказано.

Неоснователно е и касационното възражение, че при издаване на електронния фиш е нарушена разпоредбата на чл. 10 Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата и че приетият по делото протокол не отговаря на изискванията на текста. Приетият като доказателство по делото протокол рег. № 851р-3893/ 17. 08. 2015 год. за дата на използване 16. 08. 2015 год. е изготвен съгласно изискванията на приложение към чл. 10, ал. 1 от Наредбата и всички реквизити в него относно мястото на наблюдението, времето на наблюдение, броят на установените нарушения и номера на служебния полицейски автомобил, на когото е поставена системата за видеонаблюдение са коректно попълнени.

Неоснователно е и възражението, че електронен фиш може да бъде издаден само когато нарушението е установено със стационарна, но не и с мобилна камера за видеонаблюдение. В настоящата си редакция чл.189, ал.4 от ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 19 от 2015г.) гласи, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Точка 65 (Нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) от ДР на ЗДвП определя, че  "Автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. На основание чл.165, ал.3 от Закона за движението по пътищата Министърът на вътрешните работи е издал НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015г. /Наредбата/, с която се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл.2 от Наредбата се прави разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като чл.3 от с.н.а.  гласи, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. Вследствие анализа на посочените нормативни разпоредби се налага извода, че към настоящият момент нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се установяват и санкционират, чрез издаване на електронен фиш, не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. Въведените изисквания относно въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган- освен включването и изключването на мобилното АТСС /чл.9 от Наредбата/, отговарят на изискванията залегнали Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. на ВАС  Общо събрание на колегиите, относно непълнотите в регламентацията на работата на „техническите средства” преди изменението на чл.189, ал.4 от ЗДвП с ДВ., бр. 19 от 2015г.  Съобразно което и отчитайки настъпилата законова промяна, настоящият касационен състав приема, че електронен фиш за санкциониране на допуснато нарушение на Закона за движението по пътищата може да бъде издаден, когато нарушението бъде установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство или система, при условие че са изпълнени изискванията на НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015г.

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/ 7. 10. 2016 год. по НАХД № 727/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….