П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 09.05.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на девети май, две хиляди и седемнадесета година, във ІІ-ри касационен състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ:1. СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                   2. ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря И.Д., сложи на разглеждане, докладваното от съдия Силвия Сандева, административно дело №612по описа за 2016 година.

 

На именно повикване  в 13:25 часа се явиха:

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, редовно призована,  представлява се от ПРОКУРОР МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

С писмо вх. №1033 от 05.05.17г. е представена докладна записка, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, извлечение от интернет страницата на община Крушари, копие от покана за заседание на постоянната комисия, извадка от протокол №5 от 24.04.17г. на комисията по бюджет и финанси, копие от присъствен лист на постоянната комисия, покана за заседание на ОбС- Крушари от 27.04.17г., извадка от протокол №5 от 27.04.17г. от заседание на ОбС и препис извлечение от протокол №5 от заседание на ОбС.

Тези доказателства, а именно препис извлечението от протокол №5 от заседание на 27.04.17г.  на ОбС – Крушари се вижда, че с решение №5/46 ОбС- Крушари приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на община Крушари, като в чл.46, ал.2 се прави изменение, като думите “от 50 до 5000” се заменят с думите “от 50 до 200”, като е указано, че наредбата влиза в сила от деня на приемането и.

ПРОКУРОРЪТ: Оспорваме наредбата само в санкционната част. Да се приемат доказателствата.  Становището ми е, предвид представянето от ОбС – Крушари писмени доказателства, че към настоящия момент оспорената от Окръжна прокуратура местната наредба е приведена в съответствие с разпоредбата на чл.178е от ЗДвП, поради което са налице основания за прекратяване на  настоящото производство.

Моля да ни бъдат присъдени направените от нас разноски във връзка с плащане на такса за обнародване в ДВ.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРЛАГА придружително писмо вх.№1033 от 05.05.17г. на ОбС – Крушари , ведно с приложените в него писмени доказателства: докладна записка вх. №ОбС-05-43/02.02.2017г.  на председателя на ОбС – Крушари, извлечение от интернет страницата на община Крушари, копие от покана за заседание на постоянната комисия изх. №ОбС-04-138/19.04.2017г, извадка от протокол №5 от 24.04.17г. на комисията по бюджет и финанси, копие от присъствен лист на постоянната комисия, покана за заседание на ОбС- Крушари изх. №ОбС-04-146от 24.04.17г., извадка от протокол №5 от 27.04.17г. от заседание на ОбС и препис извлечение от протокол №5 от  заседание от 27.04.2017г. на ОбС - Крушари.

Съдът, като взе предвид, че с Решение № 5 - 46 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 27.04.2017г., е  изменена оспорената разпоредба  на чл.46, ал. 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Община Крушари, в частта на размера на санкцията на нарушителите на забраната за паркиране на МПС в зелените площи на община Крушари, като е приведена в съответствие с нормата на чл. 178е и е предвидена санкция от 50 до 200 лв., както като взе предвид и изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич за съгласие на основание чл. 156, ал. 2 от АПК, счита, че е налице хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК – оттегляне на оспорения акт, за което са налице необходимите предпоставки.

С оглед на това и на основание чл. 159, т. 3 от АПК протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на представителя на Окръжна прокуратура - Добрич и на основание чл.143, ал.2 от АПК, на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№2504 от 25.11.2016г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 612/ 2016 г. по описа на АдмС - Добрич.

ОСЪЖДА Общински съвет – Крушари да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението за ответника.Делото приключи в 13:30 часа.

Протоколът е изготвен на 10.05.2017 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                    2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: