П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 21.02.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и първи февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:1. ДАРИНА ВИТАНОВА

                2. НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря И.Д., и прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА, сложи на разглеждане, докладваното от съдия Дарина Витанова, административно дело №611 по описа за 2016 година.

 

На именно повикване  в 13:31 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, редовно призована,  представлява се от ПРОКУРОР М. ЛЮБЕНОВА.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕН. ТОШЕВО, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки,  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОЛАДВА протест с вх. № 2503 от 25.11.16г. от Окръжна прокуратура - Добрич, подаден чрез прокурор Милена Любенова, с който се настоява, че в наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Ген. Тошево, приета с решение на ОбС – Ген. Тошево №3-22, протокол № 3 от 30.3.2005г., изменена и допълнена с последващи решения, се съдържа разпоредба в текста на чл. 32, ал. 1, т. 6, свързана с налагане на наказание “глоба” от 50 до 500 лв., в случаите за спиране, престой, паркиране, преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи, която в своята санкционна част се намира в колизия с разпоредбата на чл. 178е от ЗДвП, представляваща нормативно разрешение от по-висок ранг.

Иска се от съда да се отмени оспорената разпоредба на Наредба № 1 в посочената част, като противоречаща на чл. 178е от ЗДвП.

По разпореждане на съда и с вх. № 2563 от 01.12.16г. е представена вносна бележка от Окръжна прокуратура - Добрич за обнародване на оспорването, което е извършено с ДВ, брой 100 от 2016г., поради което се явява извършено в срок.

С писмо вх. № 423 от 21.2.17г. е изпратена заверена преписка по отношение Наредба №1, като включително са приложени доказателства, че с решение № 1-14 от 30.1.17г. от заседание на ОбС на същата дата е отменена съответната разпоредба, като е приведена  в съответствие с чл.178е от ЗДвП.

При справка с интернет страницата на община Ген. Тошево е установено,  че е публикувана наредбата с последните изменения и съответно е разпечатана.

ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам протеста, да се приемат представените доказателства. Предвид обаче, приложените в настоящото съдебно заседание доказателства, че след внасяне на протеста, ОбС – Ген. Тошево е привел в съответствие със законовата разпоредба, обжалваната от нас разпоредба на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Ген. Тошево, са налице основания за прекратяване на производството.

Моля да ни бъдат присъдени направените от нас разноски във връзка с обнародването в ДВ.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА ПРИЛАГА писмените доказателства приложени по първоначалното разпореждане на съда, включително и днес представените: преписка изх. №рд-01-09-049/16.02.17г. ведно с  решение №1-14 от 30.01.2017г. на ОбС- Ген. Тошево, протокол №3 от 30.3.2005г. от заседание на ОбС- Ген. Тошево, проект за решения, присъствен лист от 30.3.2005г., докладна записка изх. №РД-14-1516/16.3.2005г., Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Ген. Тошево както и разпечатката приложена днес

Съдът, като взе предвид изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич, както и, че с решение № 1-14 от заседание на ОбС – Ген. Тошево, проведено на 30.01.2017г. е изменена оспорената разпоредба от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Ген. Тошево, като е приведена в съответствие с нормата на чл.178е от ЗДвП, счита че е налице хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК – оттегляне на оспорения акт.

С оглед на това и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, протестът следва да бъде оставен без разглеждан, а производството по делото прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от срана на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич и на основание чл. 143, ал. 2 от АПК на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно 35 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. №2503 от 25.11.2016г. на Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №611/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

ОСЪЖДА община Ген. Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника. 

Делото приключи в 13:26 часа.

Протоколът е изготвен на 22.02.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

           ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: