П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 24.01.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИНА ВИТАНОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ:1. СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                   2. НЕЛИ КАМЕНСКА

 

 

при участието на секретаря И.Д., сложи на разглеждане, докладваното от съдия Дарина Витанова, административно дело №610 по описа за 2016 година.

 

На именно повикване  в 13:31 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, редовно призована,  представлява се от ПРОКУРОР В. ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШАБЛА, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът с оглед липсата на процесуални пречки,  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА протест от Прокурор Вичев от Окръжна прокуратура - Добрич, за обявяване нищожността на чл.59 от Наредбата за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество, приета  с решение № 380 от 12.12.08г. на ОбС - Шабла или искане аз отмяна на същата, т.к противоречи на материалноправна разпоредба чл. 37, ал. 1 и чл. 38,  ал.1 от ЗОС.

В изпълнение на разпореждане на съда от страна на административния орган с вх. № 2706 от 27.12.16г. е изпратена административната преписка.

С днешна дата с вх. №200 от 24.1.17г. е постъпила молба от ОбС – Шабла, с която са представени доказателства за отмяна от страна на Общински съвет на атакувания текст на чл. 59 от наредбата.

Иска се прекратяване на образуваното административно дело. Приложени са протокол от заседание от 29.12.16г. и самата

наредба.

ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам протеста такъв, какъвто е. Да се приемат административната преписка и постъпилото писмо от ОбС- Шабла. Въпреки това към настоящия момент протестът е безпредметен, т.к. вече атакуваната от прокуратурата разпоредба е отменена и не действа, а по същество аз съм искал да бъде обявена нищожността и да бъде отменена. При това положение са налице основания за прекратяване на съдебното производство и на основание чл.159, т.3 от АПК, моля да направите това. Моля и на основание чл.143, ал.2, във вр. с ал.1 от АПК да възложите на община Шабла да възстанови на Окръжна прокуратура Добрич сторените разноски в размер на 35лв. за обнародване на съобщението за изготвения протест в ДВ.

СЪДЪТ ПРИЕМА И ПРИЛАГА административната преписка: протокол №18 от проведено заседание на ОбС- гр. Шабла на 30.01.2009г., списък на общинските съветници в ОбС гр. Шабла присъствали на 30.01.2009г., покана №18, становище на комисията по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология от 23.01.2009г., докладна записка, писмо №397/30.12.2008г. до председателя на ОбС-Шабла, заповед №РД-11-10-447/23.12.2008г. на областен управител на област Добрич, протокол №17 от проведено заседание на ОбС- Шабла на 12.12.2008г.,протокол №17 от 12.12.2008г., списък на общинските съветници присъствали на 12.12.2008г., покана №17, становище на комисията по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология от 02.12.2008г., докладна записка, наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  писмо вх. № 200 от 24.1.17г. от страна на ОбС – Шабла, протокол №22 от проведено заседание на ОбС- Шабла на 29.12.206г.

Във връзка  със събраните по делото доказателства и изявлението на представителя на Окръжна прокуратура Добрич, че оспореният административен акт е отменен с последващо решение на ОбС – Шабла, на основание чл. 159, т.3 от АПК и във вр. с чл.143 ал. 2 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура Добрич, срещу чл. 59 от Наредбата за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество, приета  с решение № 380 от 12.12.08г. на ОбС – Шабла.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото,  поради оттегляне на оспорения административен акт.

ОСЪЖДА ОбС - Шабла да заплати на Окръжна прокуратура Добрич сумата от 35 лв. държавна такса за обнародване на оспорването.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7.дневен срок, считано от днес  за Окръжна прокуратура Добрич и от съобщението му за ответната страна.

Делото приключи в 13:46 часа.

Протоколът е изготвен на 25.01.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

 

 

 

СЕКРЕТАР: