Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./27.02.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесет и първи февруари, две хиляди и седемнадесета година, Втори състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:        Дарина Витанова

                        Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Милена Любенова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска адм.д.№ 609 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по протест на Милена Любенова - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Добрич срещу чл.12, т.4 от Наредба за обществения ред на територията на община Балчик, приета с решение на Общински съвет Балчик № 77/29.06.2004г., взето с протокол № 9 и изменена и допълнена с решение № 407/30.06.2006г., № 312/15.05.2009г. и № 613/30.06.2010г. в частта, в която е предвидено нарушителите на забраната за паркиране на годни моторни превозни средства и домуване на стари- негодни МПС, селскостопанска техника и инвентар в паркове, алеи, детски площадки и зелени площи, да се санкционират с наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

В протеста се сочи, че с разпоредбата на чл.178е от Закона за движение по пътищата, се наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. Местната наредба в оспорената й част била в пряко противоречие с цитираната законова норма, доколкото максимумът на предвидените санкции е по-висок в наредбата. Иска се оспорената разпоредба да бъде отменена в частта й, с която е предвидено налагането на наказанието глоба от 50 до 500 лв. като противоречаща на материално-правната разпоредба на чл.178е от ЗДвП.

          Ответникът, Общински съвет на Община Балчик, редовно призован, не изпраща представител, не изразява становище по протеста.

Административен съд - Добрич, Втори състав като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Оспорването е допустимо.

Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Добрич, който с оглед нормата на чл.186, ал.2 от АПК притежава процесуална възможност да оспори подзаконов нормативен акт, ако прецени, че същият е незаконосъобразен. По аргумент от чл.187, ал.1 от АПК оспорването е допустимо без ограничение във времето. Налице е годен предмет на протеста, тъй като са оспорени конкретна разпоредба от Наредба за обществения ред на територията на община Балчик Наредба за реда за поставяне на временни преместваеми обекти и съоръжения, съгласно чл.56 от ЗУТ, приета от Общински съвет на Община Шабла.

Разгледано по същество, оспорването е основателно.

Видно от представената от ответника административна преписка Наредба за обществения ред на територията на община Балчик в оспорената й част по отношение на определената санкция за неспазване на забраната по чл.12, т.4 е приета с решение на Общински съвет Балчик № 77/29.06.2004г., взето с протокол № 9.         С последващите решения за изменение и допълнение на Наредбата оспорената разпоредба не е променяна.

От общо 21 избрани общински съветници на заседанието на 29.06.2004г. са присъствали 21 съветници, които са гласували единодушно за приемането на Наредбата. Видно от приложената покана до общинските съветници, актуализацията на Наредбата е включена като точка от дневния ред. Самият проект на Наредбата е предложен с писмо с вх. № 14.06.2004г. от кмета на Община Балчик.

При така установеното от фактическа страна съдът намира, че заседанието на Общинския съвет е било законно, тъй като са присъствали повече от половината общински съветници, които с мнозинство са гласували за приемане на Наредбата. Спазени са изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Наредбата е приета на валидно правно основание – чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Приемането на Наредбата е съобразено с процесуалните правила на Закона за нормативните актове в редакцията му ДВ.бр.65/1995г., действала към момента на приема на оспорените разпоредби.

Независимо от това протестът на прокурора е основателен.

Нормата на чл.12, т.4 от Наредбата в оспорената й част е приета в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно с чл.178е от Закона за движение по пътищата, с който е предвидена глоба в максимален размер до 200 лв., а не както е приел Общинският съвет до 500 лв.

Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и, ал. 2 от АПК са идентични с тези на чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал. 2 и чл.8 от ЗНА, като прогласяват забраната да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. Законът е нормативният акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Наредбата като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Законът за движение по пътищата е регулирал съответната забрана да се паркира в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. За неспазването на тази забрана законът е определил вида и размера на наказанието, а именно „глоба“ в размер от 50 до 200 лв. В Закона за движение по пътищата не се съдържа законова делегация общинският съвет да определя санкции за нарушаването на забраната за паркиране на непозволени за това места.

          Възможността общинските съвети  да издават наредби, определящи състави на административни нарушения и съответстващи на тях наказания, е изрично предвидена в чл. 2, ал. 3 от ЗАНН. Позоваването в тази разпоредба на ЗМСМА е с оглед на това, определяните от общинските съвети административни наказания със съответните гласувани от тях наредби, да са в съответствие с вида и размера на административните наказания по общата разпоредба на чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА.

При условие обаче, че общественото отношение е намерило уредбата си в Закона за движение по пътищата, т.е. за неспазването на забраната да се паркира на неразрешените за това места е определен вида и размера на наказанието,  Общинският съвет не може с наредба да го преурежда, като приема по-висок максимален размер на наказанието „глоба“ от този, приет в закона.  Както АПК, така и Закона за нормативните актове и Закона за местно самоуправление и местна администрация не допускат с подзаконов нормативен акт общинските съвети да увеличават размера на предвиденото наказание глоба, което вече е определено в определени граници в Закона за движението по пътищата.

Съдът намира, че с оспорената част на разпоредбата на чл.12, т.4 от Наредбата Общински съвет на Община Балчик е излязъл извън предоставеното му с чл.2, ал.3 от ЗАНН правомощие да определя съставите на административните нарушения и съответните наказания за тях. По този начин в противоречие с чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет е приел този тест от Наредбата  като е регулирал обществени отношения вече регулирани от нормативен акт от по-висока степен.

По изложените съображения съдът приема, че оспорената разпоредба на чл.12, т.4 от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик, приета с решение на Общински съвет Балчик № 77/29.06.2004г., взето с протокол № 9 в частта, в която е предвидено нарушителите на забраната за паркиране на годни моторни превозни средства и домуване на стари- негодни МПС, селскостопанска техника и инвентар в паркове, алеи, детски площадки и зелени площи, да се санкционират с наказание глоба в размер от 50 до 500 лв., е материално незаконосъобразна, поради противоречието й с норми от по-висок ранг – отменително основание по чл.146, т.4 във вр. с чл.196 от АПК.

При този изход на спора протестиращият има право на  поисканите разноски, които е направил за заплащане на публикуване на обявлението за образуваното дело в размер на 35 лв., платежно нарежда на л.13.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри състав:

 

                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.12, т.4 от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик, приета с решение на Общински съвет Балчик № 77/29.06.2004г., взето с протокол № 9 по отношение на израза „ глоба от 50 лв. до 500 лв.“

 ОСЪЖДА Общински съвет на Община Балчик да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ:

1............................

 

 

 

 

 

2............................