П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 07.03.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на седми март, две хиляди и седемнадесета година,  І  състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                              ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

 

При участието на секретаря М.М. и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, сложи за разглеждане, докладваното от съдия Теодора Милева, Административно  дело № 607, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, представлява се от ПРОКУРОР ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШАБЛА, редовно уведомен по реда на чл.137, ал.7 от АПК, не се представлява.

 

по хода на делото

Прокурор Вичев: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва – В изпълнение разпореждане на съда, от предходно съдебно заседание, с вх.№267/31.01.2017 г., ответникът – Общински съвет – Шабла е представил доказателства за обнародване на атакуваната с протеста, от страна на Окръжна прокуратура – Добрич, Наредба за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Шабла; справка – извлечение в официалната интернет страница. Отделно от това се представят доказателства за отмяна от страна на Общински съвет – Шабла, на атакуваната наредба, в съответните части и се иска от съда да бъде прекратено образуваното производство, при наличие на съгласие от страна на Окръжна прокуратура – Добрич.

Прокурор Вичев: Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Писмо рег.№К-7/27.01.2017 г.; Справка – извлечение от интернет страницата на община Шабла за обнародване на Наредба за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Шабла; Наредба за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Шабла – актуална редакция; Решение №203 по Протокол №22/29.12.2016 г. на ОС – Шабла.

Прокурор Вичев: Като поддържам в цялост протеста, който е внесен в Административен съд и като имам предвид доказателствата, за това, че Общински съвет - Шабла е отменил незаконосъобразната разпоредба, моля да не бъде разглеждан протеста по същество, а съдебно – административното производство да бъде прекратено, на основание чл.159, т.3 от АПК.

Моля, на основание чл.143, ал.2 от АПК да осъдите Общински съвет - Шабла да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич, сторените по делото разноски.

СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич и искането на ответника, изразено в Писмо вх.№267/31.01.2017 г., както и приетите в днешно съдебно заседание доказателства, от които е видно, че с Решение №203, от заседание на Общински съвет – Шабла, проведено на 29.12.2016 г. е изменена оспорената разпоредба  от Наредбата за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Шабла, като е приведена в съответствие с нормата на чл.178Е от ЗДвП, счита че е налице хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК, а именно: оттегляне на оспорения акт. С оглед на това и на основание чл.159, т.3 от АПК протеста следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на Окръжна прокуратура – Добрич и на основание чл.143, ал.2 от АПК, на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: сумата от 35 лева за обнародване на оспорването в Държавен вестник.

СЪДЪТ, с оглед изложеното и на основание чл.159, т.3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2498/24.11.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Административно дело №607 по описа за 2016 г. на Административен съд – Добрич.

ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА да заплати на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ сумата от 35 (тридесет и пет) лева, представляващи разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и в седемдневен срок от съобщението за Общински съвет – Шабла.

ДЕЛОТО приключи в 15:20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.03.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: